سخنرانی جناب آقای دکتر پاتریک رز و پروفسور رمینتاس زلویس