اعضای اصلی واحد - آقای آیدین تاتاری

مشخصات عمومی

نام: آیدین

نام خانوادگی: تاتاری

شماره تماس: ۰۲۱-۲۳۵۱۷۱۵۴

ایمیل: a.tatari@irphe.ir

Mr. Aydin Tatari

?