عکس‌ها

کارگاه کارافرینی دوره دوم معاونین آموزشی روز ۲۴ مهرماه ۱۳۹۸

سخنرانی جناب آقای دکتر عباس رشنوادی روز ۲۳ مهرماه ۱۳۹۸ پنل ۲۶ میز آینده پژوهی آموزش عالی سخنرانی سرکار خانم دکتر نسرین نورشاهی روز ۹ مهرماه ۱۳۹۸

مراسم دفاع خانم منصوره یوسفی چناری مراسم دفاع پایان نامه خانم مرضیه حمامی مراسم پنجاهمین سال تاسیس موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی
مراسم دفاع خانم منصوره یوسفی چناری مراسم دفاع مقطع کارشناسی ارشد خانم مرضیه حمامی مراسم پنجاهمین سال تاسیس موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی

سخنرانی جناب آقای دکتر داور شیخاوندی سخنرانی جناب آقای دکتر علاالدین ازوجی سخنرانی جناب آقای دکتر توفیقی
سخنرانی جناب آقای دکتر داور شیخاوندی سخنرانی جناب آقای دکتر علاالدین ازوجی سخنرانی جناب آقای دکتر جعفر توفیقی

سخنرانی سرکار خانم ماندانا تیشه یار کارگاه ارزیابی درونی کیفیت فعالیت های پژوهشی مؤسسه سخنرانی جناب آقای دکتر نوروز زاده
سخنرانی سرکار خانم ماندانا تیشه یار کارگاه ارزیابی درونی کیفیت فعالیت های پژوهشی مؤسسه سخنرانی جناب آقای دکتر رضا نوروز زاده

پنل بیست و دوم میز آینده پژوهی آموزش عالی سخترانی جناب آقای دکتر حمید جاودانی جلسه شورای مدیران معاونت آموزشی در محل موسسه
پنل بیست و دوم میز آینده پژوهی آموزش عالی سخترانی جناب آقای دکتر حمید جاودانی جلسه شورای مدیران معاونت آموزشی در محل موسسه

پنل طرح مسئولیت اجتماعی پنل 21 پنل مطالعات تطبیقی
پنل طرح مسئولیت اجتماعی پنل تخصصی آینده پژوهی آموزش عالی ایران - پنل ۲۱ پنل تخصصی مطالعات تطبیقی درآموزش عالی: چارچوبهای مفهومی و روشی

سخنرانی سرکار خانم دکتر اکرم قدیمی سخنرانی جناب آقای مهندس علیرضا مهنا سخنرانی جناب آقای دکتر حاجیعلی سپهوند
سخنرانی سرکار خانم دکتر اکرم قدیمی سخنرانی جناب آقای مهندس مهنا سخنرانی جناب آقای دکتر حاجیعلی سپهوند

کارگاه بازنوآفرینی موسسه سخنرانی جناب آقای دکتر دیتر دومن سخنرانی جناب آقای دکتر هادی خانیکی
کارگاه بازنوآفرینی موسسه سخنرانی جناب آقای دکتر دیتر دومن سخنرانی جناب آقای دکتر هادی خانیکی

سخنرانی سرکار خانم دکتر فاطمه زهرا احمدی سخنرانی سرکار خانم دکتر سونا قلی زاده مراسم روز دانشجو سال 1396
سخنرانی سرکار خانم دکتر فاطمه زهرا احمدی سخنرانی سرکار خانم دکتر سونا قلی زاده مراسم روز دانشجو سال ۱۳۹۶