عکس‌ها

کارگاه روش شناسی پژوهش های تطبیقی روز شنبه ۳ اسفند ۱۳۹۸ سخنرانی آقای دکتر حسن بلورچی در روز سه شنبه ۲۹ بهمن ۱۳۹۸

نشست تخصصی تحلیل سیاست کفایت پژوهشی دوره دکتری تخصصی در ایران نشست یک ماه یک کتاب دوشنبه مورخ ۲۵ آذر ۱۳۹۸ رویداد علمی انتشار کتاب تاریخ اجتماعی موسسه

کارگاه آموزشی نرم افزار Smart PLS روز ۱۹ آذر ۱۳۹۸ کارگاه آموزشی نرم افزار Atlas.ti روز ۱۸ آذر ۱۳۹۸ سخنرانی خانم دکتر منصوره مهدی زاده

کارگاه کارآفرینی روز ۲۲ آبان ماه ۱۳۹۸ نشست یک ماه یک کتاب دوشنبه مورخ ۲۷ آبان ۱۳۹۸ مراسم بزرگداشت آقای دکتر قاضی طباطبایی

سخنرانی جناب آقای دکتر احمد علی یزدانپناه روز ۲۱ آبان ماه ۱۳۹۸ جلسه دفاع دوره کارشناسی ارشد آقای حسینی کارگاه کارافرینی دوره دوم معاونین آموزشی روز ۲۴ مهرماه ۱۳۹۸

سخنرانی جناب آقای دکتر عباس رشنوادی روز ۲۳ مهرماه ۱۳۹۸ پنل ۲۶ میز آینده پژوهی آموزش عالی سخنرانی سرکار خانم دکتر نسرین نورشاهی روز ۹ مهرماه ۱۳۹۸

مراسم دفاع خانم منصوره یوسفی چناری مراسم دفاع پایان نامه خانم مرضیه حمامی مراسم پنجاهمین سال تاسیس موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی
مراسم دفاع خانم منصوره یوسفی چناری مراسم دفاع مقطع کارشناسی ارشد خانم مرضیه حمامی مراسم پنجاهمین سال تاسیس موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی

سخنرانی جناب آقای دکتر داور شیخاوندی سخنرانی جناب آقای دکتر علاالدین ازوجی سخنرانی جناب آقای دکتر توفیقی
سخنرانی جناب آقای دکتر داور شیخاوندی سخنرانی جناب آقای دکتر علاالدین ازوجی سخنرانی جناب آقای دکتر جعفر توفیقی

سخنرانی سرکار خانم ماندانا تیشه یار کارگاه ارزیابی درونی کیفیت فعالیت های پژوهشی مؤسسه سخنرانی جناب آقای دکتر نوروز زاده
سخنرانی سرکار خانم ماندانا تیشه یار کارگاه ارزیابی درونی کیفیت فعالیت های پژوهشی مؤسسه سخنرانی جناب آقای دکتر رضا نوروز زاده

پنل بیست و دوم میز آینده پژوهی آموزش عالی سخترانی جناب آقای دکتر حمید جاودانی جلسه شورای مدیران معاونت آموزشی در محل موسسه
پنل بیست و دوم میز آینده پژوهی آموزش عالی سخترانی جناب آقای دکتر حمید جاودانی جلسه شورای مدیران معاونت آموزشی در محل موسسه

پنل طرح مسئولیت اجتماعی پنل 21 پنل مطالعات تطبیقی
پنل طرح مسئولیت اجتماعی پنل تخصصی آینده پژوهی آموزش عالی ایران - پنل ۲۱ پنل تخصصی مطالعات تطبیقی درآموزش عالی: چارچوبهای مفهومی و روشی

سخنرانی سرکار خانم دکتر اکرم قدیمی سخنرانی جناب آقای مهندس علیرضا مهنا سخنرانی جناب آقای دکتر حاجیعلی سپهوند
سخنرانی سرکار خانم دکتر اکرم قدیمی سخنرانی جناب آقای مهندس مهنا سخنرانی جناب آقای دکتر حاجیعلی سپهوند

کارگاه بازنوآفرینی موسسه سخنرانی جناب آقای دکتر دیتر دومن سخنرانی جناب آقای دکتر هادی خانیکی
کارگاه بازنوآفرینی موسسه سخنرانی جناب آقای دکتر دیتر دومن سخنرانی جناب آقای دکتر هادی خانیکی

سخنرانی سرکار خانم دکتر فاطمه زهرا احمدی سخنرانی سرکار خانم دکتر سونا قلی زاده مراسم روز دانشجو سال 1396
سخنرانی سرکار خانم دکتر فاطمه زهرا احمدی سخنرانی سرکار خانم دکتر سونا قلی زاده مراسم روز دانشجو سال ۱۳۹۶