عکس‌ها

مراسم پنجاهمین سال تاسیس موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی
مراسم پنجاهمین سال تاسیس موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی

سخنرانی جناب آقای دکتر داور شیخاوندی سخنرانی جناب آقای دکتر علاالدین ازوجی سخنرانی جناب آقای دکتر توفیقی
سخنرانی جناب آقای دکتر داور شیخاوندی سخنرانی جناب آقای دکتر علاالدین ازوجی سخنرانی جناب آقای دکتر جعفر توفیقی

سخنرانی سرکار خانم ماندانا تیشه یار کارگاه ارزیابی درونی کیفیت فعالیت های پژوهشی مؤسسه سخنرانی جناب آقای دکتر نوروز زاده
سخنرانی سرکار خانم ماندانا تیشه یار کارگاه ارزیابی درونی کیفیت فعالیت های پژوهشی مؤسسه سخنرانی جناب آقای دکتر رضا نوروز زاده

پنل بیست و دوم میز آینده پژوهی آموزش عالی سخترانی جناب آقای دکتر حمید جاودانی جلسه شورای مدیران معاونت آموزشی در محل موسسه
پنل بیست و دوم میز آینده پژوهی آموزش عالی سخترانی جناب آقای دکتر حمید جاودانی جلسه شورای مدیران معاونت آموزشی در محل موسسه

پنل طرح مسئولیت اجتماعی پنل 21 پنل مطالعات تطبیقی
پنل طرح مسئولیت اجتماعی پنل تخصصی آینده پژوهی آموزش عالی ایران - پنل ۲۱ پنل تخصصی مطالعات تطبیقی درآموزش عالی: چارچوبهای مفهومی و روشی

سخنرانی سرکار خانم دکتر اکرم قدیمی سخنرانی جناب آقای مهندس علیرضا مهنا سخنرانی جناب آقای دکتر حاجیعلی سپهوند
سخنرانی سرکار خانم دکتر اکرم قدیمی سخنرانی جناب آقای مهندس مهنا سخنرانی جناب آقای دکتر حاجیعلی سپهوند

کارگاه بازنوآفرینی موسسه سخنرانی جناب آقای دکتر دیتر دومن سخنرانی جناب آقای دکتر هادی خانیکی
کارگاه بازنوآفرینی موسسه سخنرانی جناب آقای دکتر دیتر دومن سخنرانی جناب آقای دکتر هادی خانیکی

سخنرانی سرکار خانم دکتر فاطمه زهرا احمدی سخنرانی سرکار خانم دکتر سونا قلی زاده مراسم روز دانشجو سال 1396
سخنرانی سرکار خانم دکتر فاطمه زهرا احمدی سخنرانی سرکار خانم دکتر سونا قلی زاده مراسم روز دانشجو سال ۱۳۹۶

سخنرانی جناب آقای دکتر پاتریک رز و پروفسور رمینتاس زلویس

تفاهم نامه همکاری با دانشگاه نیشابور

سخنرانی آقای دکتر محمد حق پناهی

سخنرانی جناب آقای دکتر پاتریک رز و
پروفسور رمینتاس زلویس
عقد تفاهم نامه همکاری با دانشگاه نیشابور سخنرانی آقای دکتر محمد حق پناهی

سخنرانی آقای دکتر سید هادی مرجائی

رونمایی از کتاب گاه و بی گاهی دانشگاه در ایران

پنل تخصصی مسئولیت اجتماعی دانشگاه و دانشگاهیان و سفارش‌گیری آنها از جامعه
سخنرانی آقای دکتر سید هادی مرجائی رونمایی از کتاب گاه و بی گاهی دانشگاه در ایران پنل تخصصی مسئولیت اجتماعی دانشگاه
و دانشگاهیان و سفارش‌گیری آنها از جامعه