سخنرانی جناب آقای دکتر محمد حق پناهی

IRPHE Logo

سخنرانی جناب آقای دکتر محمد حق پناهی معاون پژوهش و فناوری دانشگاه فنی و حرفه ای با موضوع "سیستم آموزشی دوگانه در نظام فنی - حرفه ای و ملزومات آن" در روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۶/۰۸/۰۹ ساعت ۱۰:۰۰ صبح در سالن کنفرانس موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی برگزار شد.


کلیدواژه ها: سیستم آموزشی دوگانه در نظام فنی - حرفه ای و ملزومات آن | دانشگاه فنی و حرفه ای | دکتر محمد حق پناهی |