پنل‌های برگزار شده - پنل هجدهم: آینده کلاس درس دانشگاهی ایران از منظر فناوریهای نوظهور اطلاعات و اینترنت همراه
در راستای سلسله پنل‌های تخصصی میز آینده پژوهی آموزش عالی، هجدهمین پنل میز آینده پژوهی با تآمل بر موضوع "آینده کلاس درس دانشگاهی ایران از منظر فناوریهای نوظهور اطلاعات و اینترنت همراه" با حضور، جمعی از صاحب نظران آموزش عالی از دانشگاهها و سازمانهای مختلف، کارشناسان و پژوهشگران و همینطور اعضای هیات علمی موسسه پزوهش و برنامه ریزی آموزش عالی از ساعت ۱۰ الی ۱۳ روز سه شنبه ۲۱ شهریور ماه در سالن جلسات طبقه چهارم موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش برگزار گردید.