پنل‌های برگزار شده - پنل هفدهم: آینده علوم محض و بنیادی در ایران؛ ماشین شغل ساز و بنگاه سودآور یا نهاد علمی معناساز و دانش گستر
در راستای سلسله پنل‌های تخصصی میز آینده پژوهی آموزش عالی، هفدهمین پنل میز آینده پژوهی با تآمل بر موضوع "آینده علوم محض و بنیادی در ایران؛ ماشین شغل ساز و بنگاه سودآور یا نهاد علمی معناساز و دانش گستر" با حضور، مدیران ستادی وزارت عتف در حوزه های مختلف، جمعی از صاحب نظران آموزش عالی، کارشناسان و پژوهشگران این حوزه و و همینطور اعضای هیات علمی موسسه پزوهش و برنامه ریزی آموزش عالی از ساعت ۱۰ الی ۱۳ روز شنبه ۷ مرداد ماه در سالن جلسات طبقه چهارم موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش برگزار گردید.