دوره‌های برگزار شده - برگزاری کارگاه آموزشی در دانشگاه خاتم
کارگاه آموزشی "روش و فنون تدریس" و "ارزیابی فعالیت های آموزشی و پژوهشی اعضای هیأت علمی" توسط جناب آقای دکتر مقصود فراستخواه در روزهای شنبه ۴ شهریور، دوشنبه ۶ شهریور و چهارشنبه ۸ شهریور در دانشگاه خاتم برگزار گردید.