معرفی دوره‌ها - کارگاه آموزشی یک روزه روش تحقیق کیفی با تأکید بر گراندد تئوری

عنوان کارگاه: کارگاه آموزشی یک روزه روش تحقیق کیفی با تأکید بر گراندد تئوری

مخاطبین: اعضای هیأت علمی

مؤسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی در نظر دارد هرماه یک کارگاه آموزشی یک روزه روش تحقیق کیفی با تأکید بر گراندد تئوری برای اعضای هیأت علمی در یکی از روزهای پنجشنبه هرماه در دانشگاه های متقاضی برگزار کند. هر دانشگاه که ده تا  پانزده  تن از اعضای هیأت علمی آن برای شرکت در این کارگاه آموزشی داوطلب بشوند در صورت تمایل می توانند طی نامه ای اعلام آمادگی وفهرست اعضای متقاضی را ارسال  فرمایند. کارگاه ها در خود دانشگاه های متقاضی برگزار خواهد شد.

مدرس کارگاه: آقای دکتر مقصود فراستخواه، دانشیار مؤسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی

دو منبع اصلی برای مطالعه شرکت کنندگان در قبل از کارگاه

 • روش تحقیق آمیخته؛ پیوستن نظر وعمل، تألیف هسه بایبر ، ترجمه مقصود فراستخواه، تهران: مؤسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی یا انتشارات آگاه
 • روش تحقیق کیفی در علوم اجتماعی با تأکید بر گراندد تئوری تألیف  مقصود فراستخواه، تهران: انتشارات آگاه

عناوین

 • «گراندِد تئوری» در برابر «گرَند تئوری»
 • روش های تحقیق کیفی؛ چیستی وچرایی
 • سرمشق کیفی در پژوهش علمی
 • مهم ترین تمایزات روش های پژوهش کمی باروش های کیفی؛
 •  مفروضات محققان  و تأثیر آن بر تحقیقات
 • استعاره های تحقیق
 • مرور سریعی بر  انواع تحقیقات کیفی عمده
 •  خاستگاه، مبانی وکاربردِ  « گراندِد تئوری »
 • کی به سراغ « گراندِد تئوری » می رویم؟
 • نسخه های پنچ گانۀ « گراندِد تئوری »
 • حساسیت نظری
 • رفتار ما با داده ها در تحقیقات جی تی ام
 • جامعه و نمونه
 • ابزارهای گرداوری داده ها
 • فصل هفتم: تحلیل داده ها وکدگذاری ها
 • پدیدایی  نظریه
 •  اعتباریابی گراندد تئوری
 • مروری بر مطالعات ایرانی به روش جی تی