معرفی دوره‌ها - دوره بهبود کیفیت دوره های تحصیلات تکمیلی در دانشگاهها

عنوان کارگاه: بهبود کیفیت دوره های تحصیلات تکمیلی در دانشگاهها

هدف:

آشنایی شرکت کنندگان با یافته های جدید راجع به کیفیت در آموزش های دانشگاهی و بررسی چگونگی بهبود و ارتقا آن در دوره های تحصیلات تکمیلی

موضوعات مورد بررسی:

  • چیستی کیفیت در آموزش عالی
  • دانشگاه نوآور و ویژگی های آن
  • ضرورت تغییر در دانشگاهها برای بهبود و ارتقا کیفیت دوره های تحصیلات تکمیلی

الف- تغییرات ساختاری

ب- تغییرات کارکردی

  • عوامل موثر در نوآوری آموزشی در دانشگاهها

مخاطبان:

مدیران ارشد آموزش عالی و دانشگاهها در حوزه تحصیلات تکمیلی، معاونان تحصیلات تکمیلی دانشکده ها و مدیران گروههای دوره های تحصیلات تکمیلی

مدت کارگاه: ۶ ساعت

تعداد شرکت کنندگان: ۱۰ تا ۱۵ نفر