پنل‌های برگزار شده - پنل چهاردهم: آینده برنامه ملی ایران برای بازاندیشی یادگیری مداوم

در راستای سلسله پنل‌های تخصصی میز آینده پژوهی آموزش عالی، پنل تخصصی با موضوع "آینده برنامه ملی ایران برای یادگیری مداوم" بمنظور بحث و تبادل نظر و آینده اندیشی با حضور تنی چند از نمایندگان علمی دستگاههای مرتبط و صاحبنظران دانشگاهی در روز سه شنبه مورخ ۲ آذرماه ساعت ۱۰ تا ۱۲ در سالن جلسات طبقه چهارم مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی برگزار گردید.

دریافت فایل گزارش پنل چهاردهم