اهداف و وظایف - اهداف

هدف توسعه ای - بلند مدت

AWT IMAGE ارتقای کیفیت برنامه های آموزش عالی و نقش آن در توسعه مبتنی بر دانش و جامعه یادگیرنده
اهداف خاص - کوتاه مدت
AWT IMAGE تحول و توسعه سیاستگذاری و برنامه ریزی آموزش عالی
AWT IMAGE تحول و توسعه مدیریت دانشگاهی و نهادمند شدن دانشگاه پژوهی
AWT IMAGE ارتقای سطح تعاملات منطقه ای و بین المللی در آموزش عالی
AWT IMAGE نهادمند شدن تضمین کیفیت آموزش عالی