ساختار سازمانی - ساختار
رئیس کرسی
دکتر عباس بازرگان
هماهنگ کننده
دکتر مقصود فراستخواه
همکاران علمی
دکتر محمدجواد ذاکرصالحی
دکتر نسرین نورشاهی
دکتر یوسف محمدنژاد عالی زمینی
کمیته سیاستگذاری
متشکل از ۹ نفر به شرح زیر:
۱- رئیس موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی
۲- معاون پژوهشی موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی
۳- شش نفر عضو هیات علمی از دانشگاههای ایران با پیشینه پژوهشی در آموزش عالی ( به پیشنهاد رئیس کرسی وحکم رئیس موسسه به مدت دوسال)
۴- رئیس کرسی