پنل‌های برگزار شده - پنل سیزدهم: شبکه منطقه‌ای دانشگاه‌ها در کشور، ضرورت تفویض اختیار ساختاری

پنل سیزدهم میز آینده پژوهی با حضور خبره های موضوع وذی نفعان، دربارۀ «شبکه منطقه‌ای دانشگاه‌ها در کشور، ضرورت تفویض اختیار ساختاری به مناطق دانشگاهی و ارتقای سطح خود تنظیمی مناطق و استقلال دانشگاهی» در تیر ماه ۹۵ در محل مؤسسه برگزار شد.

هدف از برگزاری پنل، آینده اندیشی دربارۀ سیاستهای تمرکز زدایی آموزش عالی با تأکید بر استقلال دانشگاهی و اثر بخشی این سیاستها بود. اعضای پانل آینده پژوهی در این خصوص بحث و تبادل نظر کردند.

نتیجه و محصول این پانل، پیش نویس دستور العمل ایجاد شبکه ملی مناطق آموزش عالی کشور بود که می توانید از لینک زیر دریافت نمایید.

• دریافت فایل پنل سیزدهم با حجم ۱.۴۲ مگابایت