اعضای دفتر - اعضا
رئیس دفتر ریاست و روابط عمومی

آقای امیر مرسلی

آقای امیر مرسلی
کارشناس مسئول روابط عمومی

خانم میترا منوچهری
خانم میترا منوچهری