صفحه اصلی روابط عمومی - وظایف

وظایف

 •   برنامه‌ریزی و تنظیم امور مربوط به تشکیل جلسات هیأت امنا و سایر جلسات مربوط به رئیس مؤسسه
 •   انجام امور مربوط به دیدارهای رئیس مؤسسه
 •   راهنمایی مراجعین به واحدهای ذیربط
 •   توزیع بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها به واحدهای تابعه مؤسسه
 •   تهیه نامه ها و گزارشهای لازم مربوط به رئیس مؤسسه
 •   اجرای مراسم مربوط به بزرگداشتها و اعیاد و سمینارها، کنفرانسها و دوره‌های آموزشی
 •   انجام امور مکاتبات محرمانه مؤسسه و نگهداری سوابق
 •   برنامه‌ریزی در جهت حفظ امنیت و ایمنی کارکنان، تأسیسات و ساختمان مؤسسه
 •   طرح و پاسخگویی به دعاوی مربوط به مؤسسه در مراجع ذیصلاح و پیگیری تا حصول نتیجه
 •   پیگیری در جهت اجرای احکام صادره از مراجع قضایی
 •   انجام امور حقوقی و ثبتی مؤسسه در مراجع ذیصلاح
 •   نظارت بر انعقاد قراردادها از جنبه های حقوقی و مطابقت آنها با مفاد قانون
 •   جمع‌آوری و نگهداری سوابق مربوط به امور حقوقی
 •   بررسی شکایات واصله و تهیه گزارشهای لازم
 •   ارزشیابی عملکرد واحدها و تهیه گزارشهای دوره‌ای برای رئیس مؤسسه
 •   نظارت بر حسن اجرای برنامه ارزشیابی کارکنان مؤسسه و واحدهای تابعه
 •   دریافت، ثبت و توزیع کلیه مکاتبات مربوط به مؤسسه و نگاهداری سوابق و ضمائم مربوط
 •   همکاری با رسانه ها در معرفی فعالیت های موسسه
 •   پیگیری مکاتبات و پاسخگویی به مراجعان در موارد لزوم
 •   انجام دادن سایر امور محوله از سوی رئیس موسسه