صفحه اصلی معاونت اجرایی - وظایف

وظایف:

 • اجرای خط‌مشی مؤسسه در امور اداری و مالی و مراقبت در حفظ و رعایت مقررات اداری و مالی
 •   تأمین احتیاجات پرسنلی و خدماتی مؤسسه
 •   انجام امور مالی و حسابداری و رسیدگی به محاسبات مالی و تهیه گزارشهای مالی
 •   تهیه و تنظیم طرحها و برنامه‌های تشکیلاتی مورد نیاز
 •   تهیه و تنظیم بودجه سالانه مؤسسه
 •   تأمین امور رفاهی کارکنان
 •   انجام امور استخدامی و پرسنلی
 •   پیش‌بینی و تأمین تجهیزات و تسهیلات مورد نیاز
 •   اجرای قوانین و مقررات و آیین نامه های استخدامی
 •   اقدام در مورد خریدهای مؤسسه
 •   انجام امور خدماتی عمومی، و تعمیراتی و حفظ و نگهداری و حراست از اموال، تأسیسات و ساختمانهای مؤسسه
 •   انجام سایر امور محوله