صفحه اصلی معاونت پژوهشی - وظایف

وظایف:

 •   نظارت بر تهیه خط مشی‌ مؤسسه در امور پژوهشی، اداری و مالی و مراقبت در حفظ و رعایت مقررات
 •   نظارت بر تهیه و اجرای طرحهای پژوهشی پیرامون روشهای برنامه‌ریزی آموزش عالی
 •   شناخت احتیاجات و عملکرد گذشته و وضع موجود آموزش عالی و طراحی برنامه‌های تربیت نیروی انسانی مورد نیاز کشور
 •   نظارت بر طراحی برنامه‌های (بلند مدت و میان مدت و کوتاه مدت) توسعه آموزش عالی
 •   نظارت برانجام مطالعات در زمینه نوآوری‌های آموزشی و علمی
 •   نظارت بر تهیه و اجرای طرحهای پژوهشی مربوط به برنامه‌های درسی و انطباق آن با نیازهای کشور
 •   نظارت بر تهیه طرحهای شناخت منابع مالی بالقوه به منظور تأمین هزینه های آموزش عالی و سیاستهای اتخاذ شده در امور آموزشی، پژوهشی و مالی
 •   نظارت بر تهیه وبرنامه‌های دوره‌های آموزشی برای مدیران و برنامه‌ریزان آموزش عالی و برگزاری آنها
 •   تهیه آیین نامه‌ ها و دستورالعمل ها و ضوابط امور پژوهشی
 •   نظارت بر تهیه و اجرای طرحهای مربوط به آمایش آموزش عالی
 •   ارائه طریق و نظارت بر تهیه خط‌مشی‌های مربوط به تبادل نظر درباره فعالیتهای پژوهشی و برنامه‌ریزی در آموزش عالی بین مؤسسات آموزش عالی و مراکز پژوهشی داخل و خارج کشور
 •   نظارت بر تهیه و اجرای طرحهای پژوهشی پیرامون عوامل مؤثر در آموزش عالی و چگونگی اشتغال فارغ‌التحصیلان و سایر عواملی که در گسترش خدمات و اطلاعات علمی مؤثرند
 •   نظارت بر تأمین احتیاجات اداری و پرسنلی و انجام امور مربوط به خدمات عمومی
 •   نظارت بر انجام امور مالی و حسابداری و رسیدگی به محاسبات مالی و تهیه گزارشهای مالی
 •   مطالعه و اقدام درامر تأمین رفاه کارکنان
 •   نظارت بر انجام امور استخدامی و پرسنلی
 •   نظارت بر تألیف، تصنیف و ترجمه کتب علمی و فنی و انتشارات مؤسسه
 •   نظارت بر تأمین منابع علمی مورد نیاز در زمینه‌های مربوط به فعالیت‌های پژوهشی مؤسسه و راهنمایی های مربوط به آن
 •   نظارت بر خرید، و حفظ و نگهداری اموال، تأسیسات و بناهای مؤسسه
 •   ایجاد هماهنگی و نظارت بر حسن اجرای وظایف واحدهای تابعه و ارائه پیشنهادهای لازم
 •   انجام سایر امور محوله از طرف مقام ریاست مؤسسه