صفحه اصلی حوزه ریاست - وظایف

وظایف رئیس مؤسسه

  •   اجرای مصوبات هیأت امنا
  •   اجرای مصوبات شورای علمی مؤسسه
  •   پیشنهاد بودجه سالانه مؤسسه
  •   پیشنهاد طرح تشکیلاتی مؤسسه
  •   تعیین برنامه کار واحدهای تابعه مؤسسه و نظارت بر حسن اداره امور
  •   صدور دستور درباره امور استخدامی، مالی وسازمانی مؤسسه
  •   نصب و عزل کارکنان مؤسسه
  •   پیشنهاد آیین‌نامه های لازم به هیأت امنا جهت تصویب
  •   تشکیل جلسات شورای علمی مؤسسه
  •   اقدام برای جلب کمکهای بخش خصوصی و عواید محلی و اختصاصی اعم از نقدی، تجهیزاتی و ساختمانی و غیره