اعضای معاونت - آقای رسول پاکدامن

مشخصات عمومی

نام: رسول

نام خانوادگی: پاکدامن

شماره تماس: ۰۲۱-۲۳۵۱۷۱۳۰

Mr. Rasoul Pakdaman

?