اعضای معاونت - خانم فریده جعفری

مشخصات عمومی

نام: فریده

نام خانوادگی: جعفری

شماره تماس: ۰۲۱-۲۳۵۱۷۱۳۴

ایمیل: f.jafari@irphe.ir

Mrs. Farideh Jafari