اعضای گروه - دکتر مقصود فراستخواه

مشخصات عمومی AWT IMAGEAWT IMAGE

نام: مقصود

نام خانوادگی: فراستخواه

شماره تماس: ۰۲۱-۲۳۵۱۷۱۵۶

ایمیل: m_farasatkhahirphe.ir

Dr. Maghsoud Farastkhah

مدارک دانشگاهی

 1. دکترای تخصصی، برنامه‌ریزی توسعه آموزش‌عالی، دانشکده  علوم تربیتی و روان شناسی، دانشگاه شهید بهشتی.
سمت فعلی

 1. دانشیار، گروه برنامه ریزی آموزش عالی، مؤسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی.
زمینه های تحقیقاتی مورد علاقه

 1. آموزش عالی تطبیقی
 2. برنامه ریزی توسعه  آموزش عالی
 3. ارزشیابی  واعتبار سنجی
 4. روشهای تحقیق کیفی
 5. آموزش پژوهی و مباحث تدریس و یادگیری
 6. مطالعات فرهنگی و  اجتماعی
 7. سیاستگذاری دانشگاه  ونظام علمی
 8. مطالعات فرهنگی و  اجتماعی علم
عضویت و فعالیت در مجامع علمی

 1. مدیر گروه اقتصاد آموزش عالی و بررسی های نیروی انسانی، مؤسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی، ۱۳۹۱-۱۳۸۷.
 2. عضو کمیته برنامه ریزی برنامه پنجم توسعه آموزش عالی.
 3. عضو شورای پژوهشی مؤسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی  از شهریور ۱۳۸۶ تا کنون.
 4. دبیرکل جمعیت توسعه علمی کشور از سال ۱۳۹۲ تا کنون.
 5. عضوکمیته بهره وری و تحول اداری، موسسه پژوهش وبرنامه ریزی آموزش عالی.
 6. همکاری در ارزیابی فعالیت ها و طرح های پژوهشی، موسسه پژوهش وبرنامه ریزی آموزس عالی، ۱۳۸۰-۱۳۷۶.
 7. همکاری در اجرای سخنرانی ها، موسسه پژوهش وبرنامه ریزی آموزش عالی، ۱۳۷۶ تا کنون.
 8. عضویت در کمیته علمی سمینار آموزش عالی و اشتغال، جهاد دانشگاهیف دانشگاه تربیت مدرس، ۱۳۸۲.
 9. عضویت در شورای سیاست گذاری سمینار آموزش محیط زیست، سازمان محیط زیست، ۱۳۸۲.
 10. عضویت در کمیته علمی سمینار آموزش محیط زیست، سازمان محیط زیست، ۱۳۸۲.
 11. عضویت در سمینار توسعه فرهنگ محیط زیست، انجمن شیمی ایران، ۱۳۸۳.
 12. شرکت در کمیته مشترک محیط زیست، آمایش سر زمین و تعادل منطقه ای به نمایندگی وزارت علوم،تحقیقات و فناوری، ۱۳۸۲.
 13. عضویت و شرکت در کمیته علمی همایش دستاوردهای آموزشی و پژوهشی علم اقتصاد، دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طبا طبایی، ۱۳۸۳-۱۳۸۲.
 14. عضویت و شرکت در کمیته علمی همایش سیاست ها و مدیریت برنامه های رشد و توسعه در ایران، موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی، ۱۳۸۳.
 15. عضوکمیته دائمی همایش آموزش عالی و اشتغال جهاد دانشگاهی، دانشگاه تربیت مدرس.
 16. عضو هیأت تحریه فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی.
 17. برگزاری ۱۱ پنل تخصصی در زمینه ساخت اقتصاد دانش در ایران.
حوزه های تدریس

 1. آموزش عالی تطبیقی
 2. برنامه ریزی توسعه  آموزش عالی
 3. ارزشیابی  واعتبار سنجی
 4. روشهای تحقیق کیفی
 5. آموزش پژوهی و مباحث تدریس و یادگیری
 6. مطالعات فرهنگی و  اجتماعی
 7. سیاستگذاری دانشگاه  ونظام علمی
 8. مطالعات فرهنگی و  اجتماعی علم
شرکت در کارگاه های آموزشی

 1. سازمان مدیریت صنعتی: پرورش مدیران و متخصصان آموزش ۱۳۸۶
 2. مرکز تحقیقات توسعۀ مدیریت ایران: اخلاق حرفه ای، ۱۳۸۶ و ۱۳۸۸
 3. انجمن مهندسی صنایع ایران: اخلاق حرفه ای، ۱۳۸۶
 4. مرکز آموزشی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران: درس اخلاق حرفه ای مدیران  ۲۴ و ۲۵ خرداد ۱۳۸۹
 5. انجمن جامعه شناسی و سایر انجمن های علمی وتخصصی: کارگاه روش های تحقیق کیفی و GT
 6. مؤسسه رخداد تازه: دوره های مطالعات فرهنگی واجتماعی
 7. سازمان مدیریت صنعتی: پرورش مدیران و متخصصان آموزش ۱۳۸۶
 8. مرکز تحقیقات توسعۀ مدیریت ایران: اخلاق حرفه ای، ۱۳۸۶ و ۱۳۸۸
 9. انجمن مهندسی صنایع ایران: اخلاق حرفه ای، ۱۳۸۶
 10. مرکز آموزشی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران: درس اخلاق حرفه ای مدیران  ۲۴ و ۲۵ خرداد ۱۳۸۹
 11. دانشگاه فردوسی، کارگاه اعتبارسنجی،۱۳۸۹
 12. دانشگاه تربیت مدرس، کارگاه برنامه ریزی، ۱۳۹۳
 13. سازمان تحقیقات صنایع: درس اخلاق حرفه ای مدیران،۱۳۹۳ 
 14. دانشگاه هنر، کارگاه آینده پژوهی راهبردی، ۱۳۹۳
 15. دانشگاه تربیت مدرس، آینده پژوهی تحصیلات تکمیلی، ۱۳۹۳
 16. دانشگاه تربیت مدرس، سناریونویسی آینده دانشگاه، ۱۳۹۳
 17. دانشگاه تربیت مدرس، اخلاق حرفه ای، ۱۳۹۳
انتشارات

مقالات، کتب، تحقیقات و گزارش های تخصصی:
 1. تدوین کتاب گزارش اجتماعی زنان، مقصود فراستخواه، دکتر منیعی و دکتر آتشک، نشر نی، ۱۳۹۴.
 2. بررسی موانع آموزش و بهسازی اعضای هیأت علمی در دانشگاه‌های دولتی شهر تهران، آیت سعادت طلب، کورش فتحی واجارگاه، مقصود فراستخواه، اباصلت خراسانی، مطالعات اندازه گیری و ارزشیابی آموزشی دوره و شماره: دوره ۴، شماره ۶، تابستان ۱۳۹۳، صفحه ۱۱-۱۸۶
 3. طرح پژوهشی آینده پژوهی آموزش عالی، سمت: مجری، مقصود فراستخواه، عباس بازرگان، حسین سمیعی، فاطمه توفیقی، فریبا کمالی ۲۵/۴/۹۳
 4. بررسی مقایسه ای عوامل مؤثر بر جذب دانشجو توسط خرده نظام آموزش عالی غیرانتفاعی کشور در افق چشم انداز ۱۴۰۴ (همکار)، اکبر گلدسته، محمود ابوالقاسمی، مقصود فراستخواه، کوروش فتحی، سیاست علم وفناوری سال هفتم، شماره ۴، زمستان ۱
 5. چارچوب مفهومی برای برنامه ریزی مبتنی بر آینده اندیشی در دانشگاه، مقصود فراستخواه، فصلنامه پژوهش در برنامه ریزی آموزش عالی، ش ۶۹، پاییز ۹۲، ۲۱-۱
 6. کیفیت برنامه درسی وآموزش دانشگاهی با رویکردی پدیدارشناسانه چارچوبی برآمده از خودمردم نگاری، مقصود فراستخواه، مجله آموزش عالی، پذیرش: تاریخ دریافت مقاله: ۱۸/۵/۱۳۹۲، تاریخ ارزیابی: ۱۳/۹/۱۳۹۲، تاریخ پذیرش مقاله: ۲۱/۱۱/۱۳۹۲
 7. برنامه ریزی مبتنی بر آینده اندیشی در  دانشگاه هنر، مقصود فراستخواه، طرح تحقیقاتی انجام گرفته در ۹۳-۹۴ برای دانشگاه هنر
 8. عوامل وموانع توسعه میان رشته ای ها در آموزش عالی دولتی ایران، (همکار)، داوود حاتمی، مقصود فراستخواه
 9. مسؤولیت اجتماعی دانشگاه ها در دموکراتیزه کردن علم، مقصود فراستخواه، همایش ترویج علم و اخلاق علم ۲۱ آبان - برج میلاد - سالن شماره یک
 10. عمل خواندن به مثابۀ کنشی ارتباطی، تفهمی وانتقادی با نگاهی به رفتارهای مرسوم خواندن در نظام دانشگاهی ایران، مقصود فراستخواه، اولین همایش ملی خواندن (۲۸ و ۲۹ آبان ۱۳۹۴)
 11. پویایی شناسی امر انسانی و اجتماعی و نیاز به مطالعات میان رشته ای، مقصود فراستخواه، همایش "مطالعات میان رشته ای در علوم انسانی" دانشگاه خوارزمی ۲۶-۲۵ آذرماه سال ۱۳۹۴
 12. زمینه‌های اجتماعی و فرهنگی توسعه فناوری و نوآوری، مقصود فراستخواه، پنجمین کنفرانس بین المللی  مدیریت فناوری ۲۵ و ۲۶ آذر ۱۳۹۴، مرکز همایش ها
 13. سخنرانی دربارۀ ملاحظات برنامه ریزی استراتژیک در دانشگاه، مقصود فراستخواه، کنفرانس سالانه مدیریت استراتژیک سال ۹۴ ، ۲۴ و ۲۵ آذر طی نامه ۲۴ /۹/۹۴، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
 14. تأمل در شخصیت  ومنش ایرانی دو تایی های مشکل ساز در خلقیات ما ایرانیان، مقصود فراستخواه، یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه، ۲۴ و ۲۵ بهمن ۹۴، تهران، سالن همایش های رازی
 15. نگرش سیاسی - اجتماعی نوگرای دانشجویان و تأثیر خانواده و دانشگاه بر آن (همکار)، حمید دهقانی، علی هاشمیان فر، مقصود فراستخواه، جامعه شناسی کاربردی سال بیست و ششم، شماره پیاپی ۵۹، شماره سوم، پاییز ۱۳۹۴
 16. امر الوهی و دوگانۀ «تعالی/حضور»؛  تأملی در دشواری های یک پارادوکس (مورد مطالعه ؛ محمد ارکون و قرائت علمی فکر اسلامی)، مقصود فراستخواه، فصلنامه کلام، فلسفه، عرفان، شماره هفت و هشت، پاییز و زمستان ۹۴، صص ۱۴۱ – ۱۵۴
 17. عوامل مؤثر بر مشارکت اعضای هیأت علمی در سیاستگذاری آموزش عالی و برنامه ریزی دانشگاهی (همکار)، مقصود فراستخواه، رضا منیعی، فصلنامه پژوهش در برنامه ریزی آموزش عالی  ش۷۴ زمستان ۹۳ ۷۳-۲۹
 18. نقش مؤلفه های تاثیر گذار بر تحول آفرینی در نظام آموزش عالی کشاورزی ایران، (همکار)، نداعلیزاده، حسن صدیقی، رضا پزشکی راد، مقصود فراستخواه، فصل نامه پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی، شماره ۳۳، تابستان ۱۳۹۴.
 19. سند راهبردی وزارت عتف  سال ۱۳۹۴ (همکار)، نسرین نورشاهی، مقصود فراستخواه، پریوش  اسدی، مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش‌عالی.
 20. راهکارهای ارتقای  اخلاق حرفه ای در دانشگاه، مقصود فراستخواه، اولین نشست تخصصی آموزش عالی، اخلاق حرفه ای در دانشگاه، دانشگاه علامه طباطبایی،۱۳۹۴.
 21. تعلم و تکنیک تأملی در محیط های یاد دهی یادگیری الکترونیکی، مقصود فراستخواه، انجمن یادگیری الکترونیکی ایران، اسفند ۹۴، تالار مرکزی کتابخانه دانشگاه شهید بهشتی.
 22. آینده نهادهای آموزشی و فضاهای یادگیری در جوامع یادگیرنده، مقصود فراستخواه، یونسکو، کنفرانس ملی باز اندیشی و آینده نگری در نظام آموزش و یادگیری ایران با توجه به تغییرات پرشتاب جهان معاصر، تهران، سوم و چهارم اسفند ماه ۱۳۹۴.
 23. مطالعات میان رشته ای وتأثیر آن بر تفسیر قرآن، مقصود فراستخواه، هم اندیشی (جایگاه مطالعات قرآنی در تحول علوم انسانی؛ مبانی معرفتی پژوهش های میان رشته ای)، پژوهشگاه علوم انسانی ومطالعات فرهنگی، ۲۴ بهمن ۱۳۹۴.
 24. سهم شریعتی در مطالعات اجتماعی دین از منظرهای جامعه شناسی، انسان شناسی، مردم شناسی و فرهنگ با تأملی در آثار و پیامدها، مقصود فراستخواه، سمینار بین المللی شریعتی و آینده علوم انسانی، در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، ۲۳ و ۲۴ آذر ۱۳۹۴.
 25. کسوف شمس؛ تأمل در پارادوکس های نسبت انسان امروزی با متون کهن عرفانی، مقصود فراستخواه، کنفرانس ملی شمس تبریزی، هفتم مهر ۱۳۹۴، مزار شمس در خوی.
 26. تخلفات ، فساد وسلاکت اداری (همکار)، محمد آتشک، محمد قهرمانی، محمود ابوالقاسمی، مقصود فراستخواه، تهران ۱۳۹۴.
 27. یادگیری غیرکلامی، دانش ضمنی و آگاهی سطح میانی و سهم آن در توسعه کسب و کار و کیفیت خدمات سازمانها و شرکتها، مقصود فراستخواه، سومین کنفرانس توسعه سرمایه انسانی، دوم و سوم اسفند ۱۳۹۴.
 28. سواد برنامه درسی برای مدرسین دانشگاه از نگاه مدرسان حوزه مطالعات برنامه درسی (همکار)، زهره عباباف، کوروش فتحی، مقصود فراستخواه، یدالله مهر علیزاده، دو فصلنامه مطالعات برنامه درسی آموزش عالی، ۷ -۲۹ ، سال ۴، شماره ۷، بهار و تابستان ۱۳۹۲.
 29. الگویی برای افزایش بهره وری پژوهشی اعضای هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی (همکار)، اکبر فرجی، حمید رضا آراسته، مقصود فراستخواه، دو فصلنامه مدیریت و برنامه ریزی در نظام های آموزشی، ۹۵-۱۱۷ ، دوره ۵، شماره ۸، بهار و تابستان ۱۳۹۱.
 30. عوامل و موانع توسعه میان رشته ای ها در آموزش عالی دولتی ایران (همکار)، داوود حاتمی، مقصود فراستخواه، همایش "مطالعات میان رشته ای در علوم انسانی"، دانشگاه خوارزمی، ۲۶-۲۵ آذرماه سال ۱۳۹۴.
 31. تأملی در برنامه درسی پنهان از منظر آموزش صلح (همکاری در بخشی از کتاب مجموعه مقالات)، اکرم قدیمی و همکاران، مقصود فراستخواه، مجموعه مقالات، صلح وتوسعه پایدار با تأکید بر کشورهای در حال توسعه، مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور، ۱۳۹۴.
 32. در جستجوی دستی نامرئی برای کیفیت آموزش عالی، مقصود فراستخواه، مجموعه مقالات دومین کنفرانس ملی و نهمین همایش ارزیابی کیفیت نظام های دانشگاهی، ۲۳ و۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۴.
 33. Sustainable development of cognitive science and technology ecosystem; an overview to the “human brain project” as a functioning sample, Farrokhi H, Toostani IG, Farasatkhah M, Ekhtiari H, Basic Clin Neurosci. ۲۰۱۴;۵(۱).
 34. Analysis of Effective Components on Educational Transformation in Agricultural Higher Education System in Iran, Neda Alizadeh; Hassan Sadighi, Associate Professor; Gholamreza Pezeshki Rad, Associate Professor; Maghsood Ferasat Khah; Associate Professor, Springer Journals Editorial Office Higher Education.
نمونه ای از دیگر مقالات  منتشر شده در نشریات علمی:
 1. عوامل مؤثر بر مشارکت اعضای هیأت علمی در سیاستگذاری آموزش عالی و برنامه ریزی دانشگاهی، مقصود فراستخواه و رضا منیعی، ش۷۴، زمستان ۱۳۹۳.
 2. چارچوبی مفهومی برای برنامه ریزی مبتنی بر آینده اندیشی در دانشگاه، فصلنامه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش‌عالی، ش ۶۹، پاییز ۱۳۹۲.
 3. دانشگاه در عصر پسامدرن، تأملی در افق تحولات، نگاه نو، ش ۱۰۱، بهار ۱۳۹۳.
 4. برنامه ریزی آموزش عالی و چالشهای میان رشته ای شدن، دو فصلنامه مطالعات برنامه ریزی آموزش عالی، سال اول، ش اول، بهار وتابستان ۱۳۹۱.
 5. تدوین الگویی برای بالندگی اعضای هیأت علمی با رویکرد مبتنی بر نظریه داده بنیاد، نویسنده چهارم با همکاری یوسف محب زادگان، محمد حسن پرداختچی، محمد قهرمانی، فصلنامه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش‌عالی، ش ۷۰.
 6. واکاوی پیامدها و سازوکارهای جهانی شدن برنامه های درسی آموزش عالی، پژوهش در برنامه ریزی درسی، نویسنده پنجم با همکاری  محمدآتشک، رضانوروززاده، محمدقهرمانی، محمودابوالقاسمی، سال دهم، دوره دوم، شماره۱۱ پاییز ۱۳۹۲.
 7. مهارت های استادان و مربیان کارآفرینی برای پرورش کارآفرینان نوپا در دانشگاه ها، توسعه کارآفرینی، نویسنده دوم با همکاری  قنبر محمدی الیاسی و شیما فرخ، سال چهارم، شماره پانزدهم، بهار ۱۳۹۱.
 8. الگوی کارآفرینی اجتماعی در سامان دهی کودکان خیابانی، توسعه کارآفرینی، نویسنده سوم با همکاری مهری اسدی و سید مصطفی رضوی، سال سوم، شماره دوازدهم، تابستان ۱۳۹۰.
 9. واکاوی رابطه نظام علمی با نظام دفاعی، فصلنامه علمی پژوهشی راهبرد دفاعی، نویسنده سوم با همکاری جعفر توفیقی و نسرین نورشاهی، سال دهم، شماره ۳۶، بهار ۱۳۹۱.
 10. نیمرخ رفتار ایرانی، مجله جامعه شناسی ایران، دیماه ۱۳۹۰.
 11. مجازی شدن محیطهای یاددهی و یادگیری تحولات پارادایمی و بایسته های فرهنگی، برگ فرهنگ فصلنامه مطالعات فرهنگی دانشگاه تهران ص۸۶-۱۰۲، ۱۳۸۹.
 12. بررسی الگوی تعاملات آموزش عالی و دانشگاه با سایر نظامهای تولید وخدمات، فصلنامه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش‌عالی، شماره ۵۷، ۱۳۸۹.
 13. عوامل و موانع توسعه علوم انسانی در ایران، فارابی ویژه تحقیقات علوم انسانی و اسلامی دو ماهنامه شماره سیزدهم، بهمن و اسفند ۱۳۸۸.
 14. مقایسه سه گذرگاه معرفتی درباره دانش بومی در ایران، مجله مطالعات اجتماعی ایران، بهار ۱۳۸۸.
 15. تحلیل فرصتها و تهدیدهای محیط علمی با هدف تغییرات راهبردی در آموزش و پرورش، فصلنامه پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت، تابستان ۱۳۸۷.
 16. بررسی رابطه فاوا و توسعه علمی با استفاده از نقشه شناختی، فصلنامه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش‌عالی، بهار ۱۳۸۸.
 17. آینده اندیشی دربارۀ کیفیت آموزش عالی ایران؛ مدلی برامده از نظریۀ مبنایی (GT)، فصلنامه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش‌عالی، زمستان ۱۳۸۷.
 18. بررسی تطبیقی گفتمانهای دین خصوصی و دین عمومی، فصلنامه تحقیقات فرهنگی پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، ۱۳۸۷.
 19. بررسی تأثیر فرایند ارزیابی درونی بر برنامه ریزی برای بهبود کیفیت گروه های آموزشی دانشگاهی؛ تحلیلی مقایسه ای، فصلنامه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش‌عالی، ۱۳۸۷.
 20. بررسی چگونگی ارتقای کمی وکیفی دسترسی به آموزش عالی در ایران، مجلۀ آموزش عالی ایران، ۱۳۸۷.
 21. تحلیل  ارزیابی در نظام علمی کشور و ارائۀ الگویی برای اصلاح و ارتقای آن، فصلنامۀ سیاست علم و فناوری، ۱۳۸۷.
 22. بررسی نقش انجمن های علمی در سیاستگذاری و ارزیابی نظام علمی کشور با همکاری دکتر قانعی راد، فصلنامۀ رهیافت، ۱۳۸۶.
 23. تحلیل مقایسه ای گفتمانهای دین عمومی و خصوصی، فصلنامۀ تحقیقات فرهنگی، ۱۳۸۷.
 24. نقشه ای شناختی دربارۀ چالشهای اجتماعی کیفیت آموزش عالی، نشریه نامۀ علوم اجتماعی، ۱۳۸۶.
 25. عوامل مؤثر در رانش و کشش مغزها در ایران، نشریه آیین، ۱۳۸۶.
 26. تحلیل مقایسه ای نظامهای تضمین کیفیت، نشریه فصلنامۀ آموزش عالی، ۱۳۸۵.
 27. بررسی روحیات و خلق و خوی ایرانیان، نشریه آیین، ۱۳۸۶.
 28. اخلاق رسانه‌ای، اطلاعات حکمت و معرفت، ماهنامۀ پژوهشی، سال ۲، شمارۀ ۴، ۱۳۸۶.
 29. اخلاق علمی و تضمین کیفیت آموزش عالی، فصلنامۀ علمی و پژوهشی اخلاق در علوم و فناوری شمارۀ ۱ سال اول، ۱۳۸۵.
 30. سنت در هنر اسلامی، کتاب ماه هنر ۹۳ و ۹۴، صص ۴۸ تا ۵۷، ۱۳۸۵.
 31. Sustainable Development of Cognitive Science and Technology Ecosystem; an Overview to the “Human Brain Project” as a Functioning Sample, Basic and Clinical NEUROSCIENCE, Hossein Farrokhi, Iman Godrati Toostani, Farasatkhah, Ekhtiari, Volume ۵, Number ۱, Winter ۲۰۱۴.
 32. Quality Challenge in Iran’s Higher Education: A Historical Review, Iranian Studies, Volume ۴۱, number ۲, ۲۰۰۸.
نمونه ای از مقالات ارائه شده در اجتماعات علمی و چاپ شده در مجموعه مقالات منتشر شده:
 1. دانشگاه ها و مسائل آموزشی نقدی بر پارادایم های مرسوم  روش شناختی، انجمن مطالعات برنامه درسی گروه روش شناسی پژوهش تربیتی، ۱۳۹۳.
 2. (آموزش وپرورش) و ساخته شدن شهروند، انتظار جامعه از مدارس، نشریه چشم انداز ایران، ۱۳۹۱.
 3. بررسی مقایسه ای نظام های اعتبار سنجی آموزش عالی، کنفرانس ارزیابی کیفیت در نظام های دانشگاهی، مجتبی زاده، عباسپور، ملکی و فراستخواه، دانشگاه صنعتی شریف، ۱۳۹۳.
 4. دانشگاه های ایرانی با چه مشکلاتی دست به گریبان هستند؟، نشریۀ صلا ،دانشکده فنی، دانشگاه تهران، ۱۳۹۱.
 5. نقد (سیاست‌های جنسیتی دولت برای دانشگاه ها)، تالار ابن خلدون دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران، ۱۳۹۱.
 6. چالشهای سرمایه انسانی در ایران، جمعیت توسعه علمی ایران، ۱۳۹۱.
 7. نقش ذهن در اخلاق حرفه ای، همایش اخلاق حرفه ای مهندسین مشاور ایران، ۱۳۹۱.
 8. نواندیشی دینی از منظر جامعه شناسی معرفت، کنفرانس دانش تاریخی و شریعتی پژوهشکده تاریخ اسلام، ۱۳۹۱.
 9. تأملی بر نظام جانشین پروری مدیریت در دانشگاه، کنفرانس ارزشیابی وتضمین کیفیت در نظام آموزش عالی، دانشگاه علامه طباطبایی، سعید غیاثی، محمد حسن، پرداختچی، بهروز دری و مقصود فراستخواه، ۱۳۹۱.
 10. مبانی و الزامات کاربست ارزشیابی، کنفرانس ارزشیابی وتضمین کیفیت در نظام آموزش عالی، دانشگاه علامه طباطبایی، ۱۳۹۱.
 11. انگاره ای از برنامه درسی آینده با تأکید بر رهیافت نظریه کنشگر - شبکه، اولین همایش ملی تحول بنیادین در نظام برنامه درسی ایران، دانشگاه فردوسی، ۱۳۹۰.
 12. جایگاه علوم اجتماعی در نظام برنامه ریزی آموزش عالی، همایش وضعیت علوم اجتماعی در ایران و چشم‌انداز آینده آن، پژوهشگاه علوم انسانی، ۱۳۹۰.
 1. بررسی فرایند نهادینه شدن ساختار ارزیابی درونی و بیرونی در آموزش عالی ایران؛ با تأکید بر نظریه اجتماعی ساختاریابی، پنجمین همایش ارزیابی کیفیت در نظام دانشگاهی، دانشگاه تهران، ۱۳۹۰.
 2. متن به مثابۀ یک مسأله، و بخشی از راه حل، همایش منطقه ای تفکر اجتماعی و جامعه شناسی در خاورمیانه معاصر، دانشگاه تهران، مرکز اسناد کتابخانه ملی ایران، ۱۳۹۰.
 3. ساخت گفتمانی محیطهای یاد دهی و یادگیری، همایش اندیشه های نوین در پژوهش و آموزش دانشگاه الزهرا، ۱۳۹۰.
 4. طراحی و ارائه الگوی ساختاری مناسب برای یادگیری سازمانی و مدیریت دانش مورد NPC، مجموعه خلاصه مقالات همایش منابع انسانی صنعت نفت معاونت توسعه منابع انسانی و مدیریت، تهران ص۴۶ عموزاد و فراستخواه، ۱۳۸۹.
 5. معرفت دینی و ارزشیابی فرهنگ، همایش دانشگاه و توسعۀ فرهنگی، راهبردها، دانشگاه آزاد اسلامی اراک، ۱۳۸۹.
 6. بایسته های نهادی برای اثربخشی پژوهشهای اجتماعی و فرهنگی، کنفرانس ملی پژوهش اجتماعی و فرهنگی در جامعه ایران تهران، ۱۳۸۹.
 7. فرهنگ دانشگاهی و زندگی دانشجویی در ایران، مجموعه سخنرانی ها در انجمن ایرانی اخلاق در علوم وفناوری، صص۳۸-۵۱، تهران ، ۱۳۸۹.
 8. گسلهای اجتماعی به مثابه تهدیدی ملی، بررسی نحوۀ مواجهه با آسیبهای اجتماعی، آسیبهای اجتماعی در جامعه امروز مؤسسه رشد، حمایت، اندیشه، صص۷۱-۸۲، تهران، ۱۳۸۹.
 9. بررسی کم و کیف آمادگی شرکتهای پتروشیمی برای یادگیری سازمانی، ششمین کنفرانس توسعه منابع انسانی، تهران، عموزاد و فراستخواه، ۱۱ و ۱۲ مرداد ۱۳۸۹.
 10. ارزیابی گروه های آموزشی دانشگاه ها و ارتقای کیفیت، همایش منطقه ای راهکارهای ارتقای کیفیت در آموزش عالی با تأکید بر کارافرینی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد الیگودرز، خدابخشی، معماریانی و فراستخواه، ۱۳۸۹.
 11. دانشگاه و توسعه اجتماعی، همایش ملی دانشگاه، دانشجو و نیازهای جامعه، تهران، ۱۳۸۹.
 12. جامعه شناسی آموزش علوم اجتماعی در ایران بعد از انقلاب اسلامی، همایش علوم اجتماعی در ایران؛ دستاوردها و چالشها، انجمن جامعه شناسی ایران، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران، ۱۳۸۹.
 13. طبقه بندی در آموزش عالی، رویکردی برای کاربرد در ارزیابی درونی، چهارمین همایش ارزیابی درونی، مرکز ارزیابی کیفیت دانشگاه تهران، فراستخواه، بازرگان، ۱۳۸۹.
 14. بررسی جایگاه نظام ارزیابی آموزش عالی در توسعۀ کارافرینی، کنفرانس تحولات دانشگاه های ایران و چشم اندازی به سوی کارافرینی، دانشکده کارافرینی دانشگاه تهران با همکاری یونسکو، تهران، ۱۳۸۷.
 15. آموزش عالی ایران و توسعه اجتماعی، پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی، ۱۳۸۷.
 16. مطالعه فرهنگی علم و آموزش عالی ایران، همایش تخصصی  مطالعات فرهنگی، دانشگاه علامه طباطبایی، دانشکده علوم اجتماعی، ۱۳۸۷.
 17. تأثیر پس افتادگیهای ساختاری بر فروکاسته شدن علوم انسانی در ایران، نخستین همایش ملی علوم انسانی و چالش اشتغال، تالار فردوسی دانشگاه تهران، ۱۳۸۷.
 18. استقلال دانشگاهی و چالشهای آن در ایران، همایش دانشگاه سرامد در چشم انداز ۲۰ ساله مجمع صنفی اعضای هیأت علمی دانشگاه ها، دانشگاه الزهرا، ۱۳۸۶.
 19. تحلیل عملکرد برنامه های توسعه در ارتباط با تضمین کیفیت آموزش عالی تا برنامۀ چهارم و ارائۀ طرح پیشنهادی برای برنامۀ پنجم توسعه به همراه احکام برنامه، سمینار بررسی بخش علوم، تحقیقات و فناوری برنامه پنجم توسعه، مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش‌عالی، ۱۳۸۷.
 20. چالشهای علوم انسانی در ایران، مجموعۀ مقالات کارگاه پیش همایش علوم انسانی و چالش اشتغال پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی، تهران، ۱۳۸۶.
 21. بررسی دین خصوصی و عمومی، مجموعه مقالات نشست علمی انجمن جامعه شناسی، تهران، ۱۳۸۶.
 22. ارائه مدلی برای سنجش اثربخشی آموزش، مجموعه مقالات کنفرانس تخصصی استانداردهای آموزشی، انجمن مدیریت ایران، تهران، ۱۳۸۶.
 23. چالشهای ایرانی بومی شدن در علم، مجموعه مقالات همایش علم جهانی و علم بومی: امکان یا امتناع (انجمن جامعه شناسی ایران)، تهران، ۱۳۸۶.
 24. بررسی روحیات و خلق و خوی ایرانیان، نشریه آیین، ۱۳۸۶.
 25. اخلاق رسانه‌ای، اطلاعات حکمت و معرفت، ماهنامۀ پژوهشی، سال ۲، شمارۀ ۴، ۱۳۸۶.
 26. سنت در هنر اسلامی، کتاب ماه هنر ۹۳ و ۹۴، صص ۴۸ تا ۵۷، ۱۳۸۵.
 27. ارزیابی درونی و بیرونی طرحی ناتمام، مجموعه مقالات سومین همایش ارزیابی درونی، مرکز ارزیابی کیفیت دانشگاه تهران، فراستخواه، بازرگان، ۱۳۸۶.
 28. آیندۀ تفکر در ایران، مجموعه مقالات همایش ایران ۱۴۰۰ مؤسسۀ پژوهش و  توسعۀ علوم انسانی، تهران، ۱۳۸۶.
 29. نقش انجمن های علمی در سیاستگذاری علم، مجموعه مقالات دومین همایش انجمن صنفی اعضای هیات علمی از توسعه علمی تا توسعه ملی، دانشگاه الزهرا، ۱۳۸۶.
 30. Critical Shi’a Studies in Contemporary Iran (A Typological Discussion based on Historical Contextualizining), The ۳rd International Conference on Social Thought and Society in the Middle East and North Africa (Tehran,۱۱-۱۲ December ۲۰۱۳), ۲۰۱۳.
 31. Improving  Higher Education Quality  through classification, The Case of Iranian Universities’ Mathematics Departments, M.Farasatkhah, A.Bazargan, K.Parand, Enhancing Quality of Higher Education in the Developing World, (Conference and Annual General Meeting [AGM]), ۳-۵ March ۲۰۱۰, Bangkok, Thailand, Sessions, Paper presenters and Chairs, ۲۰۱۰.
 32. Investigating the Relation Between ICT and Knowledge Production ,The Lessons for Iran, Proceedigs of Educationa۰۹ conference, Barcelona, Spain, R.Maniee,M. Farasatkhah ,C. Lucas, ۲۰۰۹.
 33. Structural Obstacles and Socio- Cultural  and Political Contexts  of Quality in Iran’s Higher Education, A Historical Review and A "Cognitive Map" Emphasizing on the Case of Iran, International Association of Technology, Education and Development, the International Technology, Education and Development Conference (INTED ۲۰۰۹) in Valencia (Spain), Farasatkhah & Ghazi, on the ۹th, ۱۰th and ۱۱th of March, ۲۰۰۹.
نمونه طرحهای پژوهشی:

مجری تحقیق:
 1. بررسی تاثیر ارزیابی بر برنامه ریزی در  گروه های آموزشی دانشگاهها، مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش‌عالی، مجری: مقصود فراستخواه، مشاور:  عباس بازرگان، ۱۳۸۶.
 2. طراحی سیستم ارزیابی در دانشگاه، مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش‌عالی، مجری: مقصود فراستخواه، ۱۳۸۶.
 3. بررسی چگونگی گذار به یادگیری سازمانی،NPC ، مجری: مقصود فراستخواه با همکاری محمد عموزاد، ۱۳۸۷.
 4. بررسی نظام ارزیابی در نظام علمی کشور، مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش‌عالی، مجری: مقصود فراستخواه، ۱۳۸۶.
 5. بررسی آموزش علوم انسانی در ایران، از منظر نظام سیاستگذاری و ارزیابی آموزش عالی؛ پژوهشکدۀ مطالعات فرهنگی و اجتماعی، مجری: مقصود فراستخواه  مشاور:  محمود مهرمحمدی، ۱۳۸۷.
 6. حلقه های مفقوده در نظام تضمین کیفیت آموزش عالی ایران، مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش‌عالی، مجری: مقصود فراستخواه، ۱۳۸۸.
 7. بررسی درجه بندی گروه های آموزشی دانشگاه ها، مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش‌عالی، مجری: مقصود فراستخواه، مشاور: عباس بازرگان، ۱۳۸۸.
 8. طراحی الگوی مفهومی و عملیاتی برای رابطۀ نظام آموزش عالی و صنعت (بررسی موردی)، در حال اجرا، مقصود فراستخواه، نسرین نورشاهی و محمد قانعی راد، ۱۳۸۹.
 9. طرح معنویت سازمانی در شرکت ارتباطات سیار، مجری: مقصود فراستخواه، ۱۳۹۲.
 10. طرح پژوهشی طراحی الگوی برنامه ریزی دانشگاهی مبتنی بر آینده پژوهی، مجری: مقصود فراستخواه با همکاری قانعی راد، الوانی، حیدری و عظیمی، ۱۳۹۰.
 11. طرح پژوهشی عوامل مشارکت هیأت علمی در برنامه ریزی دانشگاهی، مجری: مقصود فراستخواه، همکار اصلی رضا منیعی، ۱۳۹۳.
 12. طرح پژوهشی بررسی پدیدارشناختی ادراک دانشجو از کیفیت دانشگاه ایرانی، مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش‌عالی، ۱۳۹۳.
 13. طرح پژوهی آینده پژوهی آموزش عالی ایران،۱۳۹۳.
همکار پروژه‌های تحقیقاتی:
 1. برنامه ریزی راهبردی برای شرکت مهندسی مشاور مهاب قدس، محمد بنی اسد و مقصود فراستخواه، ۱۳۸۷.
 2. طرح جامع تدوین سند راهبردی توسعه فضاهای مذهبی و مساجد سازمان تبلیغات اسلامی، جواد کاشی، مقصود فراستخواه، ۱۳۸۷.
 3. بررسی ذهنیت جوانان طبقه متوسط جدید در تهران گروه علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی، جواد کاشی، مقصود فراستخواه، ۱۳۸۷.
 4. بررسی ابعاد و عوامل موثر بر کیفیت زندگی کاری (علمی) اعضاء هیأت علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی، تا ۱۳۸۹  نسرین نورشاهی، مقصود فراستخواه، ۱۳۸۸.
 5. بررسی برنامه های توسعه در بخش علمی، معاونت علم و فناوری ریاست جمهوری، جعفر توفیقی، مقصود فراستخواه، نسرین نورشاهی، رضا منیعی، ۱۳۹۱.
 6. طرح پژوهشی برنامه های میان رشته ای، مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش‌عالی، داوود حاتمی، مقصود فراستخواه، ۱۳۹۱.
 7. طرح پژوهشی بررسی اختیارات هیأتهای امنای دانشگاه ها، مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش‌عالی، مجری کل طرح: غلامرضا ذاکر صالحی: مجری بخش کیفی: مقصود فراستخواه همکار: رضا منیعی، ۱۳۹۳.
نظارت  علمی بر طرح های پژوهشی مصوب:
 1. استاندارد سازی شاخصهای آموزش عالی غیر دولتی / مؤسسه ۱۳۸۸  تا ۱۳۸۹
 2. تطبیق وارزیابی عملکرد انجمنهای ایران و شبه قاره هند/ مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور ۱۳۸۷
 3. تدوین دوره آموزشی کارشناسی ارشد و دکتری مطالعات اجتماعی علم و فناوری/ مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور ۱۳۸۷
 4. الگوی ممیزی کیفیت در آموزش عالی
راهنمایی، مشاوره و داوری پایان نامه های تحصیلات تکمیلی ارشد و دکتری:
 1. دانشگاه شهید بهشتی
 2. دانشگاه تهران
 3. دانشگاه الزهرا
 4. دانشگاه علامه طباطبایی
 5. دانشگاه خوارزمی
فعالیت و انتشارات فرهنگی اجتماعی در حوزه عمومی

انجمن جامعه شناسی ایران:
 1. ساخت اجتماعی دین ورزی ۲۰ اردیبهشت ۱۳۸۹
 2. مطالعات فرهنگی در باب زندگی علمی در ایران ۱۱ خرداد ۱۳۸۸
 3. تأملی ایرانی در جامعه شناسی دین۲۰ دیماه ۱۳۸۸
 4. تحولات گفتمانی، امکان وصور دین اندیشی در دنیای کنونی۲۱ آبان ۱۳۸۷
 5. ارزیابی علوم اجتماعی در ایران ش۴۵ اردیبهشت ۱۳۸۹ خبرنامه انجمن جامعه شناسی ایران
 6. بررسی راه های تحقق توسعه علمی کشور ۱۵ تیر ۱۳۸۹
 7. نقد وبررسی سنجش دینداری در ایران (دوبحث) سال۹۱
 8. نقد مدل سیاستگذاری آموزش عالی در ایران، در کرسی نقد اجتماعی سیاستهای آموزش عالی۱۶ مهر۹۲
 9. سیطره پول بر دانشگاه ایرانی، آموزش عالی و دانشگاه در ایران و مسألۀ نابرابری،۲۳/۱۰/۹۲
انجمن اخلاق در علوم وفناوری:
 1. فرهنگ دانشگاهی و زندگی دانشجویی در ایران با تأکید بر اخلاق علمی،سوم اردیبهشت ۱۳۸۵
اتاق بازرگانی:
 1. کارفرینی اجتماعی؛ راهبردی برای تلفیق طرح سود و طرح اخلاق، در همایش ارتقاء فرهنگ نیکوکاری و تجلیل از نیکوکاران در راستای تقویت بنیادهای نیکوکارانه، ۱۴ اسفند ۹۲
جمعیت توسعه علمی ایران:
 1. استقلال دانشگاهی و چالشهای آن در ایران، تیرماه ۱۳۸۶
مؤسسه رشد،حمایت، اندیشه:
 1. گسلهای اجتماعی به مثابه تهدید ملی، بررسی چگونگی رویارویی با آن ۳/۱۲/۱۳۸۸.
 2. جامعه معیشتی و جامعه فراغتی؛ بحثی دربارۀ تحولات مفهومی کار وفراغت ۱/۹/۱۳۸۹.
فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی:
 1. آموزش راچه کنیم؟ در: چالشهای توسعه علمی،۲۰ خرداد ۱۳۸۹
 2. انقلاب دوم کپرنیکی، انجمن آموزش مهندسی، ۱۳۹۲
 3. استانداردهای دانشگاه،۱۳۹۳
مرکز پژوهش های مجلس:
 1. تأملی در «خود عمومی» ایرانی، تالار خوارزمی،  چهارم شهریور ۹۲
ارائه مقالات و سخنرانی در مجامع (۱۳۹۴)

 1. تأمل در چالشها و مسائل کانونی آموزش عالی و دانشگاه، سازمان مدیریت و برنامه ریزی
 2. مطالعات میان رشته ای؛  نشانه ای از امید به صلح معرفت شناختی، به مناسبت ۲۱ سپتامبر روز جهانی صلح، انجمن مطالعات صلح با همکاری اندیشگاه فرهنگی سازمان اسناد کتابخانه ملی.
 3. ارائه مبانی وروش های آینده پژوهی دانشگاه، همایش معاونان آموزشی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی، دانشگاه  غیر دولتی شمال، آمل.
 4. کارگاه برنامه ریزی و ارزیابی برای دومین نشست رؤسای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی استان، دانشگاه بجنورد.
 5. کاربرد روشهای کیفی در تحقیقات پایان نامه ای ۱۰-۱۲، دانشگاه شهید بهشتی.
 6. تأملاتی درباب آینده نظام علمی ایران؛ بحثی آینده پژوهی، انجمن جامعه شناسی ایران؛ گروه آینده پژوهی اجتماعی.
 7. سخنرانی در پنجمین نشست (فرهنگ و شخصیت ایرانی)، تاملی در شخصیت و منش ملی ایرانی با تاکید بر تقابل دو رویکرد ذات‌انگارانه و جامعه‌شناختی، پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات.
 8. اجرای کارگاه آموزشی ارتباطات مؤثر در دانشگاه، دانشگاه تربیت مدرس.
 9. دربارۀ علل زوال دانشگاه، عملکرد دولتها، تنزل فرهنگی جامعه و رسانه ای شدن، روزنامه آرمان، ص۷.
 10. اجرای کارگاه آینده پژوهی برای هیأت رئیسه دانشگاه و مدیران، دانشگاه تربیت مدرس.
 11. دین و دموکراسی، سخنرانی برای دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی مشهد.
 12. سخنرانی دربارۀ کلاس درس دانشگاهی برای اعضای هیأت علمی، پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی.
 13. توسعه و علم در ایران؛ طرح ناتمام، دانشگاه خوارزمی.
 14. امر الوهی و دوگانۀ (تعالی/حضور)، تأملی در دشواری های یک پارادوکس (مورد مطالعه؛ محمد ارکون و قرائت علمی فکر اسلامی)، پژوهشکده تاریخ اسلام.
 15. اخلاق حرفه ای محیط زیستبومی و پایداری، سازمان محیط زیست.
 16. فرهنگ دانشگاهی در ایران و جهان، دانشگاه فرهنگیان.
 17. همایش موانع فعالیت سازمانی مدنی، شورای سازمان های جامعه مدنی ایران.
 18. عوامل مؤثر در رشد وبالندگی اعضای هیأت علمی، شورای رشد و بالندگی هیأت علمی دانشگاه تربیت مدرس.
 19. کارگاه سناریو نویسی با همکاری اکبر گلدسته، فرهنگستان علوم اجرا در مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور.
 20. توسعه فرهنگ دانش، مؤسسه در پنل اقتصاد دانش.
 21. کارگاه برنامه ریزی مبتنی بر آینده نگاری برای مدیران و استادان دانشگاه رامین، دانشگاه رامین خوزستان.
 22. سخنرانی با موضوع: وضع علوم انسانی در ایران با تأکید بر همکنشی دانشگاه و جامعه، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.