دوره‌های برگزار شده - عناوین دوره‌ها
:: کارگاه ارزیابی درونی کیفیت فعالیت های پژوهشی مؤسسه
:: کارگاه ایجاد اکوسیستم کارآفرینی در دانشگاهها
:: کارگاه آشنایی با کارویژه‌های دانشگاه پژوهی (IR)
:: کارگاه بهبود کیفیت دوره‌­های تحصیلات تکمیلی در دانشگاه­ها
:: برگزاری کارگاه آموزشی MAXQDA
:: برگزاری کارگاه با عنوان نسل چهارم دانشگاهی با تاکید بر مسئولیت های اجتماعی دانشگاه های ایرانی در نمایشگاه هفته پژوهش
:: برگزاری کارگاه با عنوان آینده پژوهی درباره دانشگاه ایرانی با تحلیل سناریوهای پیش رو
:: برگزاری کارگاه آموزشی در دانشگاه خاتم
:: برگزاری کارگاه تحلیل آماری پیشرفته
:: دوره آشنایی با کارویژه های دانشگاه پژوهی (IR)
:: دوره آشنایی با کارویژه های دانشگاه پژوهی (IR)
:: دوره روش تحقیق: پروپزال نویسی در حوزه علوم انسانی
:: دوره آشنایی با کارویژه های دانشگاه پژوهی (IR)
:: کارگاه تخصصی آشنایی با کاربردهای نرم افزار مکس کیودا دانشگاه میسور هند
:: کارگاه تخصصی اخلاق حرفه ای در پژوهش های دانشگاهی برای دانشجویان ایرانی شاغل به تحصیل در دانشگاه میسور هند
:: برگزاری کارگاه آموزشی مندلی (مدیریت منابع و مآخذ) برای دانشجویان شاغل به تحصیل در دانشگاه میسور
:: آشنایی با نرم افزار مکس کیودا (MAXQDA) (تحلیل داده های کیفی)
:: روش تحقیق: پروپوزال نویسی
:: روش تحقیق: پروپوزال نویسی
:: آشنایی با اخلاق حرفه ای در پژوهش های دانشگاهی
:: آشنایی با مفاهیم و مهارت‌های مدیریت دانشگاهی و مؤسسات آموزش عالی
:: آشنایی با مفاهیم و مهارت‌های مدیریت دانشگاهی و مؤسسات آموزش عالی
:: مروری بر قوانین و مقررات ناظر بر دانشگاه ها و موسسات آموزشی و پژوهشی با محوریت آیین نامه مالی و معاملاتی
:: ارتباط آموزش عالی با بازار کار: با تاکید بر تجربه ژاپن
:: دوره آشنایی با مدیریت دانشگاهی
:: دوره آشنایی با الگوهای مختلف دانشگاهی در جهان
:: دوره روانشناسی بهره‌وری راهبردی
:: دوره آشنایی با کارویژه های دانشگاه پژوهی
:: دوره آشنایی با مدیریت دانشگاهی
:: دوره آشنایی با الگوهای مختلف دانشگاهی در جهان
:: دوره روانشناسی ارتباط و ارتباط متقابل
:: دوره اخلاق حرفه ای در پژوهش های دانشگاهی
:: دوره روش تحقیق (پروپوزال نویسی)
:: دوره اخلاق حرفه ای در پژوهش های دانشگاهی
:: دوره آشنایی با کارویژه های دانشگاه پژوهی
:: کارگاه بیماری های قلبی و عروقی
:: اخلاق حرفه ای
:: آشنایی با کار ویژه های دانشگاه پژوهی
:: آشنایی با کار ویژه های دانشگاه پژوهی
:: اخلاق حرفه ای
:: برگزاری دوره دانشگاه پژوهی (IR)
:: برگزاری دوره روش تحقیق
:: سخنرانی در خصوص مدیرت سبز
:: برگزاری دوره روش تحقیق
:: برگزاری دوره آشنایی با اخلاق حرفه‌ای