اعضای معاونت - خانم معصومه قارون

مشخصات عمومی

نام: معصومه

نام خانوادگی: قارون

شماره تماس: ۲۲۰۵۷۰۶۹-۰۲۱

ایمیل: m_gharun@irphe.ir

Mrs. Maasumeh Gharun

تحصیلات دانشگاهی

 1. کارشناسی ارشد، اقتصاد، دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی، دانشگاه شهید بهشتی، ۱۳۶۷.

 1. کارشناسی، اقتصاد،دانشکده اقتصاد، دانشگاه تهران، ۱۳۷۰.

سوابق شغلی

 1. معاون اجرایی، موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی، ۱۳۹۲تاکنون.

 1. عضو عیات علمی، گروه اقتصاد آموزش عالی و بررسی نیروی انسانی، موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی، ۱۳۷۱ تاکنون.

 1. مدیر گروه، گروه اقتصاد آموزش عالی و بررسی های نیروی انسانی، موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی، ۱۳۷۶-۱۳۷۵.

 1. مدیر گروه، گروه اقتصاد آموزش عالی و بررسی های نیروی انسانی، موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی، ۱۳۸۴-۱۳۷۸.

 1. مشاور معاون آموزشی وزارت علوم، تحقیقات وفناوری در امور اشتغال،۱۳۸۱-۱۳۸۲.

 1.   مدیریت اجرائی، طرح نیاز سنجی و توسعه منابع انسانی، ۱۳۸۴-۱۳۸۱.
سوابق تدریس

 1. اقتصاد ایران، دانشکدۀ علوم اجتماعی، دانشگاه علامه طباطبائی، ۱۳۸۹-۱۳۸۸.

 1. اقتصاد آموزش و پرورش، دانشکدۀ علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبائی ، ۱۳۸۹-۱۳۸۸.

 1. اقتصاد عمومی و اقتصاد کلان و خرد، موسسه آموزش عالی اسلامی،۱۳۷۸-۱۳۷۷.

 1. اقتصاد آموزش و پرورش، دانشگاه آزاد اسلامی، ۱۳۷۷-۱۳۷۶.
عضویت در کمیته ها، شوراها و سایر فعالیت ها

 1. نماینده وزارت متبوع در کمیته بند پ تبصره ۳ قانون بودجه، دفتر همکاری های فناوری ریاست جمهوری، ۱۳۸۳-۱۳۸۲.

 1. نماینده وزارت در کمیته تدوین سند ساماندهی اشتغال جوانان، سازمان ملی جوانان، ۱۳۸۳.

 1. نماینده وزارت متبوع در کمیته و شورای سیاست گذاری چند کنفرانس، همایش و سمینار تخصصی در زمینه اشتغال، منابع انسانی و آموزش عالی.

 1. عضو کمیته بهره وری مؤسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی،۱۳۸۴-۱۳۷۸.

 1. عضو شورای پژوهشی مؤسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی،۱۳۷۳ و ۱۳۸۴.

 1. عضوکمیته انتشارات مؤسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی، ۱۳۷۳.

 1. عضو هیأت تحریریه فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی، مؤسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی، ۱۳۷۴.

 1. دبیر گروه مطالعاتی تبیین وضع گذشته و موجود آموزش عالی، ستاد تدوین برنامه سوم،۱۳۷۸-۱۳۷۷.

 1. عضو شورای سیاست گذاری اولین کنفرانس توسعه منابع انسانی (سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران) و اولین همایش اشتغال (دانشگاه آزاد اسلامی)، ۱۳۸۰.

 1. عضو کمیته آموزش و اشتغال سومین همایش ملی کار، ۱۳۸۱-۱۳۸۰.

 1. عضو شورای سیاست گذاری همایش آموزش عالی و اشتغال،۱۳۸۵-۱۳۸۱.

 1. عضو شورای پژوهشی مرکز مطالعات جمعیت شناسی آسیا و اقیانوسیه، ۱۳۸۶.
طرح های پژوهشی

 1. بررسی شایستگی های کانونی و حرفه ای دانش  آموختگان رشته های فنی مهندسی دانشگاههای شهر تهران، ۱۳۹۲.

 1. شناسایی ویژگیهای سرمایۀ انسانی در اقتصاد مبتنی بر دانش: مورد کاوی صنایع ساخت شهر تهران، ۱۳۹۰.

 1. تدوین الگوئی برای تعیین منابع مورد نیاز فعالیت های وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، ۱۳۸۸.

 1. تدوین ضوابط عملیاتی بودجه برای برآورد هزینۀ سرانۀ دانشجوئی، ۱۳۸۷.

 1. طراحی الگوی برآورد هزینۀ سرانۀ دانشجوئی، مهر ۱۳۸۵.

 1. تحلیل تقاضای آموزش عالی با تأکید بر ویژگیهای اقتصادی اجتماعی خانوار، ۱۳۸۲.

 1. برآورد تقاضای اجتماعی آموزش عالی در ایران:۱۳۸۰-۸۸، ۱۳۸۰.

 1. تحلیل تطبیقی حقوق و مزایای اعضای هیأت علمی دانشگاهی در دهه اخیر، ۱۳۷۹.

 1. بررسی اثرات سیاستهای تعدیل اقتصادی بربخش آموزش عالی، ۱۳۷۹.

 1. تحلیل وبرآورد تقاضای اجتماعی در ایران:۱۳۸۰-۸۸، گزارش تلفیق شماره ۴ طرح نیاز سنجی و توسعه منابع انسانی، ۱۳۸۰.

 1. بررسی راههای تأمین منابع مالی دانشگاهها، ۱۳۷۵.

 1. برآورد سهم نیروی انسانی متخصص در ارزش افزوده تولید،۱۳۷۲.
گزارش های تخصصی

 1. تصویر بازار کار نیروی تحصیلکرده عالی در دورۀ ۱۴۰۴-۱۳۹۴ بر اساس ظرفیت های اقتصادی و هدف گذاری نقشه جامع علمی کشور، شهریور ۱۳۹۴.

 1. هشدارهای دیروز، اتلاف منابع امروز، بهمن ۱۳۹۱.

 1. برون سپاری خدمات تغذیۀ دانشجویی: دلایل و راهکارها، اردیبهشت ۱۳۹۰.

 1. جایگاه و وظایف دولت در توسعۀ اشتغال فارغ التحصیلان آموزش عالی، مرداد ۱۳۸۸.

 1. آثار اجرای طرح  هدفمند کردن  یارانه ها  بر بخش آموزش عالی، تحقیقات و فناوری، فروردین ۱۳۸۹.

 1. محورهای هم اندیشی تحول نظام مدیریت مالی دانشگاه ها، مراکز علمی ،پژوهشی و فناوری، پنجاه و دومین نشست رؤسای دانشگاه ها، مراکز علمی ، پژوهشی و فناوری، خرداد ۱۳۸۴.

 1. هزینه یابی مبتنی بر فعالیت در مؤسسۀ پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی، کار گروه بودجه (اعضای گروه اقتصاد و آقای احمد رضا روشن)،خرداد ۱۳۸۵.

 1. نگاهی به وضع موجود استفاده از نخبگان (از جمله بخشهای سند ملی جذب و حفظ نخبگان، تابستان ۱۳۸۳.

 1. موانع توسعه سرمایه‎گذاری بخش خصوصی: اقدامات بعمل آمده و الزامات پیش‎روی آینده، بهمن ۱۳۸۲.

 1. وضع موجود و راهکارهای اجرائی توسعه اشتغال زنان در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، دیماه ۱۳۸۲.

 1. عملکرد برنامه‎ها و فعالیت‎های وزارت علوم، تحقیقات و فناوری جهت پیشبرد اهداف توسعه اشتغال، شهریور ۱۳۸۲.

 1. مروری بر هزینه‎های آموزش ‎عالی در ایران و جهان، اسفند ۱۳۸۱.

 1.  وضعیت بازار کار و مسائل اشتغال جوانان، بهمن ماه ۱۳۸۱.

 1. توسعه فرصتهای شغلی در دانشگاهها و مؤسسات آموزش‎ عالی وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، مهر ۱۳۸۱.

 1. طرح جدید نظام پرداخت حقوق و مزایای اعضای هیأت علمی دانشگاهها و موسسات پژوهشی کشور، بهمن ۱۳۷۳.

 1. گزارشی از فعالیتهای ستاد تدوین برنامه سوم توسعه، دیماه ۱۳۷۶.

 1. وضعیت شاخص هایی در گذشته و حال بخش آموزش عالی، دیماه ۱۳۷۶.

 1. بررسی وضعیت اقتصادی اعضای هیأت علمی،اسفند ۱۳۷۵.

 1. تأثیرات علمی تحقیقاتی دانشگاههای آزاد و غیر انتفاعی،دیماه ۱۳۷۵.

 1. شاخصهای بهره وری مؤسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی در سال۱۳۸۱، خرداد۱۳۸۲ .

 1. شاخص های بهره وری مؤسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی در سال ۱۳۸۰، خرداد ۱۳۸۱.

 1. شاخص های بهره وری مؤسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی در سال ۱۳۷۹، خرداد ۱۳۸۰.

 1.  راهبردهای اساسی علوم، تحقیقات و فناوری در ایران، جهت سخنرانی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در اجلاس وزرای علوم ،تحقیقات و فناوری کشورهای اسلامی، لیبی ۲۰۰۳ ، اسفند ۱۳۸۱.

 1. برنامه ارتقای بهره وری مؤسسه پژوهش و برنامه ریزی، مهر ۱۳۷۹.

 1. نقاط قوت و ضعف، تنگناها و راهکارهای اساسی علوم و تحقیقات،۱۳۸۰.

 1. تجارب خصوصی سازی آموزش عالی، آذر ۱۳۷۴.

 1. کسری اعتبارات جاری مورد نیاز وزارت فرهنگ و آموزش عالی، شهریور ۱۳۷۴.

 1. برآورد اعتبارات جاری مورد نیاز وزارت فرهنگ و آموزش عالی، شهریور ۱۳۷۴.

 1. نگاهی به وضعیت اشتغال و بیکاری متخصصان در برنامه دوم توسعه اقتصادی، اردیبهشت ۱۳۷۴. 

 1. اعتبارات جاری و هزینه سرانه دانشجو در دوره های تحصیلات تکمیلی"،دی ۱۳۷۲.

 1. عملکرد شاخص های بخش آموزش عالی (دولتی) در سال ۱۳۷۴و مقایسه آن با "،۱۳۷۳.

 1. ضرورت  های سرمایه گذاری بیشتر دولت در بخش آموزش عالی کشور در برنامه دوم، ۱۳۷۳.

 1. ملاحظاتی درمورد لزوم حمایت دولت از آموزش عالی، ۱۳۷۲.

 1. آینده شغلی فارغ التحصیلان آموز ش عالی، ۱۳۷۳.

 1. گزارش توجیهی افزایش حق التدریس در وزارت فرهنگ و آموزش عالی، ۱۳۷۲.

 1. معیار ، ملاک و نرم برای تعیین میزان اعتبارات جاری مورد نیاز آموزش عالی، ۱۳۷۲.
انتشارات

کتاب ها:
 1. تألیف کتاب " بررسی راههای تأمین منابع مالی دانشگاهها،  مؤسسۀ پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی، ۱۳۷۵.

 1. تألیف کتاب "تحلیل و برآورد تقاضای اجتماعی آموزش عالی در دوره ۸۸-۱۳۸۰"، مؤسسۀ پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی،۱۳۸۱.

 1. همکاری در تألیف کتاب  "شصت سال آموزش عالی، تحقیقات و فناوری" ، مؤسسۀ پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی، ۱۳۸۸.

 1. همکاری در تألیف کتاب "مهوری اسلامی ایران، از استقرار تا بالندگی"، مؤسسۀ پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی و شورای عالی ایرانیان خارج از کشور، ۱۳۸۹.
مقالات ترجمه شده:
 1. مالیه آموزش عالی، گزیده مقالات دائره المعارف آموزش عالی، جلد اول، مؤسسۀ پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی، ۱۳۷۶.

 1. شیلی، گزیده مقالات دائره المعارف آموزش عالی، جلد دوم، مؤسسۀ پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی، ۱۳۷۸.
مقالات علمی:
 1. سیاست های گسترش آموزش عالی در سالهای اخیر: توسعۀ ظرفیت یا اتلاف منابع، فصلنامه  فرایند مدیریت و توسعه، دوره ۲۷ ، شماره ۲ ، تابستان ۱۳۹۳.

 1. جایگاه آموزش های مهارتی در توسعۀ اقتصادی دانش بنیان، (مشترک با دکتر یعقوب  انتظاری)، نشریۀ صنعت و دانشگاه، شماره ۱۷ و ۱۸، زمستان ۱۳۹۱.

 1. عقلانیت و عملکرد دولت در تأمین مالی آموزش عالی ایران، (مشترک با دکتر یعقوب  انتظاری) ، نامۀ آموزش عالی، دوره جدید، شماره ۲۵ ، بهار ۱۳۹۳.

 1. معرفی الگوی برآورد منابع مالی مورد نیاز برای اهداف کلان بخش علوم، تحقیقات و فناوری از محل منابع عمومی، فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی، دوره ۱۹ ، شمارۀ ۱، بهار ۱۳۹۲.

 1. متوازن نمودن تحصیلات دانشگاهی با نیاز های کشور، نامۀ آموزش عالی، ۱۳۸۸.

 1. مزایا و محدودیت های هزینه یابی مبتنی بر فعالیت بر اساس تجارب دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی در کشور های مختلف، نامۀ آموزش عالی، دورۀ جدید، سال اول ، شمارۀ ۲، تابستان ۱۳۸۷.

 1. کاربرد هزینه یابی مبتنی بر فعالیت در برآورد هزینۀ سرانۀ دانشجوئی، فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی ،شماره ۴۴، تابستان ۱۳۸۶.

 1. وضعیت منابع انسانی کشور و راههای پیشگیری از اتلاف آن، فصلنامۀ آموزش مهندسی ایران، شمارۀ ۲۷، سال ۷ ،پاییز ۱۳۸۴.

 1. بررسی مقایسه ای تأثیر عوامل اقتصادی اجتماعی خانوار بر تقاضای آموزش عالی،  فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی، شماره ۴۰ ، تابستان ۱۳۸۵.

 1. تحلیل تقاضای آموزش عالی با تاکید بر ویژگیهای خانوار، فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی، شماره ۳۰ ، زمستان ۱۳۸۲.

 1. سیاستهای علمی و فناوری در توسعه اشتغال، فصلنامه رهیافت، شمارۀ ۳۵، بهار ۱۳۸۴.

 1.  نظام آموزش متوسطه، بیکاری جوانان و چالشهای پاسخگویی به تقاضای آموزش‎عالی، نامه آموزش عالی، شماره ۷، آبان ۱۳۸۳.

 1. علل و پیامدهای کاهش مشارکت مردان در آموزش عالی، نامه آموزش عالی ،شماره ۴، مرداد ۱۳۸۳.

 1. چالشهای تقاضای اجتماعی آموزش عالی در ایران، مجلس و پژوهش، شماره۴۱، زمستان ۱۳۸۲.

 1. برآورد تقاضای اجتماعی آموزش عالی در ایران در دوره ۸۸-۱۳۸۰ ، فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی، شماره ۲۶، زمستان ۱۳۸۱.

 1. منابع مالی تحقیقات در ایران و جهان، ،مجله علمی پژوهشی رهیافت، شماره ۲۷، بهار ۱۳۸۱.

 1. بررسی راههای تأمین منابع مالی دانشگاهها، فصلنامه پژوهش وبرنامه ریزی در آموزش عالی، شماره ۱۳ و ۱۴، بهار و تابستان ۱۳۷۵.

 1. تحلیلی بر تحولات نظام پرداخت حقوق و مزایای اعضای هیأت علمی، فصلنامه پژوهش وبرنامه ریزی در آموزش عالی، سال دوم، شماره ۳ و ۴ ،پاییز و زمستان ۱۳۷۳.

 1. برآورد موجودی سرمایه در بخشهای اقتصادی ایران»،مجله روند، شماره ۱۴و ۱۵، پایز و زمستان ۱۳۷۲.

 1. نقش آموزش و پرورش در رشد اقتصادی، فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی، شماره ۱،سال دوم، بهار۱۳۷۳.

 1. نقش آموزش و پرورش در رشد اقتصادی، فرهنگ مشارکت، شماره ۳ و ۴، بهار و تابستان ۱۳۷۴.

 1. مروری بر برنامه های آموزش فنی حرفه ای در سطوح متوسطه و عالی در برخی کشورها، نامه آموزش عالی، شماره ۸ ، دی ۱۳۸۳.
مقالات ارائه شده در کنفرانس ها و سمینارها:
 1. دولت، آموزش عالی و اشتغال، دومین همایش نظام آموزش عالی و اشتغال، دانشگاه تربیت مدرس، تابستان ۱۳۸۳.

 1. محورهای هم اندیشی تحول نظام مدیریت مالی دانشگاه ها ،مراکز علمی، پژوهشی و فناوری، پنجاه و دومین نشست رؤسای دانشگاه ها، مراکز علمی، پژوهشی و فناوری، خرداد ۱۳۸۴.

 1. بررسی اثرات سیاستهای تعدیل اقتصادی بر بخش آموزش عالی ایران، دومین همایش دو سالانه اقتصاد ایران، دانشگاه تربیت مدرس، مهر ۱۳۸۱.

 1. برآورد تقاضای اجتماعی آموزش عالی در ایران:۱۳۸۰-۸۸، سمینار ارائه نتایج طرح نیاز سنجی نیروی متخصص و توسعه منابع انسانی، خرداد ۱۳۸۱.

 1. آموزش عالی در دامغان: توسعه منابع وامکانات،همایش دامغان و چشم اندازی به آینده، دانشکده علوم پایه دامغان ، پائیز۱۳۷۸.

 1. مروری بر نحوه تأمین منابع مالی دانشگاهها در آسیا و اقیانوسیه، رهیافتهائی برای ایران، سمینار بین المللی آموزش عالی در قرن آینده، کمیسیون ملی یونسکو در ایران و مؤسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی، تهران ۱۳۷۶.

 1. تخصیص منابع دولتی به دانشگاهها،اولین سمینار آموزش عالی در ایران، دانشگاه علامه طباطبائی، ۱۳۷۵.

 1. بررسی سایر منابع درآمدی دانشگاهها، نخستین سمینار هیات های امناء دانشگاهها، مؤسسات آموزش عالی و مراکز پژوهشی کشور،اسفند ۱۳۷۵.