اعضای معاونت - اعضا
معاون توسعه، مدیریت و منابع

خانم معصومه قارون

خانم معصومه قارون
مدیر بودجه، تحول اداری
و بهره وری
مدیر امور اداری و پشتیبانی مدیر امور مالی

آقای رسول پاکدامن آقای محمد صالحی شهربابکی خانم نازنین شرف الاسلامی
آقای رسول پاکدامن آقای محمد صالحی شهر بابکی خانم نازنین شرف الاسلامی
کارگزین کارشناس امور مالی کارشناس امور مالی

آقای ابوالفضل مظلوم آقای علی مرادی خانم سکینه داودی
آقای ابوالفضل مظلوم آقای علی مرادی خانم سکینه داودی
کارپرداز

آقای امیرعباس محمدی
آقای امیرعباس محمدی
ماشین نویس ماشین نویس

خانم شیوا سیف اله زادگان خانم مژگان مهدوی
خانم شیوا سیف اله زادگان خانم مژگان مهدوی