اعضای معاونت - اعضا
معاون توسعه، مدیریت و منابع

خانم معصومه قارون

خانم معصومه قارون
مدیر امور اداری و پشتیبانی

آقای محمد صالحی شهربابکی
آقای محمد صالحی شهر
کارشناس امور اداری و پشتیبانی مدیر امور مالی

آقای رسول پاکدامن خانم نازنین شرف الاسلامی
آقای رسول پاکدامن خانم نازنین شرف الاسلامی
کارگزین کارشناس امور مالی کارشناس امور مالی

آقای ابوالفضل مظلوم آقای علی مرادی خانم سکینه داودی
آقای ابوالفضل مظلوم آقای علی مرادی خانم سکینه داودی
کارپرداز

آقای امیرعباس محمدی
آقای امیرعباس محمدی
ماشین نویس ماشین نویس

خانم شیوا سیف اله زادگان خانم مژگان مهدوی
خانم شیوا سیف اله زادگان خانم مژگان مهدوی
کارشناس فناوری اطلاعات

خانم شبنم عسکری
خانم شبنم عسکری