کانال موسسه در آپارات کانال موسسه در اینستاگرام کانال موسسه در تلگرام

دکتر رضا منیعی

 | تاریخ ارسال: 1395/2/27 | 

مشخصات عمومی

نام: رضا

نام خانوادگی: منیعی

شماره تماس: ۲۲۰۵۳۲۰۷-۰۲۱, ۰۲۱-۲۲۴۷۳۹۳, ۰۲۱-۲۲۰۵۷۰۶۹

ایمیل: r_manieeirphe.ir

Dr. Reza Maniee

مدارک دانشگاهی

 1. دکتری تخصصی، علوم تربیتی، برنامه‌ریزی توسعه آموزش عالی، دانشگاه شهید بهشتی، ۱۳۸۸.

 1. کارشناسی ارشد، آمار اجتماعی و اقتصادی، دانشگاه شهید چمران اهواز، ۱۳۷۸.

 1. کارشناسی، آمار، دانشگاه صنعتی اصفهان، ۱۳۷۵.

سمت فعلی

 1. معاون پژوهشی، موسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی

 1. عضو هیات علمی، گروه پژوهش های اماری و فناوری اطلاعات، موسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی
مسولیت ها و فعالیت های اجرایی

 1. معاون پژوهشی مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی، ( از ۱۳۹۲ تا کنون).

 1. عضو شورای سیاستگذاری اولین همایش ملی آینده پژوهی آموزش عالی ایران: چشم‌اندازهای بین‌المللی شدن دانشگاه‌ها و چالش‌های آن، (۱۳۹۴).

 1. عضو شورای علمی اولین همایش ملی آینده پژوهی آموزش عالی ایران: چشم‌اندازهای بین‌المللی شدن دانشگاه‌ها و چالش‌های آن، (۱۳۹۴).

 1. عضو کمیته علمی همایش ساخت اقتصاد دانش در برنامه ششم توسعه، (از ۱۳۹۳ تاکنون).

 1. عضو کمیته ترفیع موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی، (۱۳۹۱-۱۳۸۹) و ( از ۱۳۹۲ تاکنون).

 1. عضو کمیته ارتقاء مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی، (از ۱۳۹۲ تاکنون).

 1. عضو شورای راهبری وب‌سایت مؤسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی، (از ۱۳۹۳ تاکنون).

 1. دبیر کمیته آماربخشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، (از ۱۳۹۲ تاکنون).

 1. عضو کمیته علمی دومین همایش آموزش عالی و توسعه پایدار، (۱۳۹۲).

 1. عضو کمیته اجرایی دومین همایش آموزش عالی و توسعه پایدار، (۱۳۹۲).

 1. عضو کمیته برنامه‌ریزی دوره کارشناسی ارشد و مدیریت برنامه‌ریزی آموزش عالی، (از ۱۳۹۲ تاکنون).

 1. عضو شورای مدیران مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی، (از ۱۳۹۲ تاکنون).

 1. عضو شورای پژوهشی موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی، (از ۱۳۸۹ تا کنون).

 1. عضو شورای سردبیری فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی (از ۱۳۸۹ الی ۱۳۹۱).

 1. عضو کمیته راهبری سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقاتی کشور (سمات)، (۱۳۹۲-۱۳۸۹).

 1. عضو ستاد سرشماری نفوس و مسکن سال ۱۳۹۰ ، (۱۳۹۰-۱۳۸۹).

 1. مدیر گروه پژوهشهای آماری و فناوری اطلاعات موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی، (از ۱۳۸۹ تا کنون).

 1. عضو شورای راهبری تدوین سند آمایش آموزش عالی، (۱۳۹۲-۱۳۸۹).

 1. مدیر گروه پژوهشی تکنولوژی آموزشی موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی، (۱۳۸۳-۱۳۸۲).

 1. مدیر مرکز تحقیقاتی IT، موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی، (۱۳۸۳-۱۳۸۱).

 1. مسؤول طراحی، توسعه و بهره برداری از پایگاه اطلاعاتی طرح نیازسنجی نیروی انسانی متخصص و سیاستگذاری توسعه منابع انسانی کشور، (۱۳۸۱-۱۳۷۹).

 1. دبیر اجرایی همایش نیازسنجی نیروی انسانی متخصص و سیاستگذاری توسعه منابع انسانی کشور، (۱۳۸۱).
دروس تدریس شده

 1. کاربرد آمار در مدیریت و برنامه‌ریزی آموزش عالی

 1. ریاضیات و آمار کاربردی

 1. روش تحقیق پیشرفته

 1. مطالعات تطبیقی در آموزش عالی

علایق تحقیقاتی و آموزشی

 1. برنامه‌ریزی آموزشی

 1. مدیریت آموزشی

 1. آموزش از راه دور

 1. تجزیه و تحلیل سیستم‌ها

 1. تجزیه و تحلیل نظام‌های آموزشی

 1. سنجش و اندازه گیری

 1. ارزشیابی آموزشی

 1. روش تحقیق مقدماتی و پیشرفته

 1. آمار مقدماتی و آمار پیشرفته

 1. آمار کاربردی -آموزش پیشرفته نرم‌افزارهای آماری SPSS، AMOS،LISREL ، SAS و ...
انتشارات

مقالات و گزارشات تخصصی:
 1. رضا منیعی، مسلم آرمان‌مهر، صدرا احمدی، وجیهه آرمان‌مهر (۱۳۹۴)، بررسی عوامل حیاتی موفقیت در حوزه آموزش عالی با استفاده از نگاشت ادارکی فازی (FCM) و یادگیری هبین فعال (AHL)، مجله آموزش عالی، شماره ۲۵.

 1. غلامرضا ذاکرصالحی، مقصود فراستخواه، رضا منیعی، احمد حیدری عبدی، شهاب کسکه (۱۳۹۴)، طرح ملی مطالعات بازنگری قانون هیاتهای امنا.

 1. رضا منیعی، شهریار مزیدآبادی (۱۳۹۴)، تعاریف و مفاهیم آماری علوم، تحقیقات و فناوری، کمیته آماربخشی مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی.

 1. منیعی، رضا و همکاران (۱۳۹۴)، طرح آمایش آموزش عالی.

 1. رضا منیعی (۱۳۹۴)، بررسی عملکرد گذشته و تبیین وضع موجود آموزش عالی.

 1. رضا منیعی، زینب امینی (۱۳۹۳)، مؤسسات آموزش عالی وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در سال تحصیلی ۹۳-۱۳۹۲ در یک نگاه.

 1. رضا منیعی، زینب امینی (۱۳۹۳)، بررسی رشته محل‌های تحصیلی مؤسسات آموزش عالی کشور در سال تحصیلی ۹۳-۱۳۹۲.

 1. رضا منیعی، مقصود فراستخواه (۱۳۹۳)، عوامل مؤثر بر مشارکت اعضای هیأت علمی در سیاستگذاری آموزش عالی و برنامه‌ریزی دانشگاهی، فصلنامه پژوهش و برنامه‌ریزی در آموزش عالی، شماره ۷۴، ص ۵۳-۲۹.

 1. رضا منیعی و همکاران (۱۳۹۳)، گزارش عملکرد برنامه پنجم توسعه.

 1. رضا منیعی، (۱۳۹۳)، سیمای آموزش عالی ایران، نگاه نو، شماره ۱۰۱، ص ۲۰-۱۳.

 1. رضا منیعی و همکاران (۱۳۹۳)، آمار آموزش عالی ایران سال تحصیلی ۹۳-۱۳۹۲، مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی.

 1. مقصود فراستخواه، رضا منیعی (۱۳۹۲)، طرح بررسی آسیب‌شناختی عوامل مؤثر بر مشارکت اعضای هیأت علمی در برنامه‌ریزی آموزش عالی و دانشگاه و ارائۀ الگوی مطلوب مشارکت.

 1. رضا منیعی و همکاران (۱۳۹۲)، آمار آموزش عالی ایران سال تحصیلی ۹۲-۱۳۹۱، مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی.

 1. R. Maniee, (۲۰۱۲), Gender Parity Analysis in Access to Higher Education in Iran, Proceedings of ۳rd International Conference on New Trends in Education and their Implications ۲۰۱۲, ۲۶th-۲۸th April ۲۰۱۲, Antalya, Turkey.

 1. R. Maniee, (۲۰۱۲), Analyzing Access to Higher Education in Iran, Proceedings of ۶th International Technology, Education and Development Conference, ۵th – ۷h March ۲۰۱۲, Valencia, Spain.

 1. رضا منیعی و همکاران (۱۳۹۱)، آمار آموزش عالی ایران سال تحصیلی ۹۱-۱۳۹۰ مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی.

 1. رضا منیعی (۱۳۹۱)، مقایسه تطبیقی شاخصهای آموزش عالی ایران با کشورهای منطقه، دانشگاه علامه طباطبایی.

 1. یعقوب انتظاری، رضا منیعی (۱۳۹۱)، طرح ارزیابی پیشرفت علم و فناوری براساس سند چشم‌انداز ۱۴۰۴.

 1. ابراهیمی، یزدان؛ رضا منیعی (۱۳۹۱)، طرح تحلیل و تبیین اثر آموزش عالی بر توسعه انسانی.

 1. رضا منیعی و همکاران (۱۳۹۰)، آمار آموزش عالی ایران سال تحصیلی ۹۰-۱۳۸۹، موسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی.

 1. رضا منیعی و همکاران (۱۳۸۹)، مشخصات اعضای هیات علمی ایران سال ۱۳۸۸، موسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی.

 1. رضا منیعی و همکاران (۱۳۸۹)، آمار آموزش عالی ایران سال تحصیلی ۸۹-۱۳۸۸، موسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی.

 1. رضا منیعی، کارو لوکس، مقصود فراستخواه (۱۳۸۸)، بررسی رابطه فناوری اطلاعات و ارتباطات و توسعه علم، دانشگاه شهید بهشتی.

 1. رضا منیعی، کارو لوکس، مقصود فراستخواه (۱۳۸۸)، بررسی رابطه فناوری اطلاعات و ارتباطات و توسعه علمی با استفاده از نقشه شناختی، فصلنامه پژوهش و برنامه‌ریزی در آموزش عالی، شماره ۵۱، ص ۹۵-۷۳.

 1. R. Maniee, M. Farasatkhah, C. Lucas (۲۰۰۹); Investigating the Relation between "Information and communication technology" and Knowledge Production, A Cognitive Map, the Lessons for Iran, Proceedings of EDULEARN۰۹ Conference, ۶th-۸th July ۲۰۰۹, Barcelona, Spain.

 1. رضا منیعی، (۱۳۸۵)، جایگاه علم و فناوری ایران در منطقه، موسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی.

 1. رضا منیعی ، (۱۳۸۳)، توسعه آموزش از راه دور در نظام آموزش عالی ایران: فرصتها و چالشها، رهیافت، ۱۳۸۳، شماره ۳۱ .

 1. فرشته عارف نیا، رضا منیعی، (۱۳۸۰)، ارزیابی اثربخشی دانش آموختگان دانشگاه هنر، دانشگاه هنر.

 1. رحیم چینی پرداز، رضا منیعی، سید عزیز آرمن (۱۳۸۰)، استفاده از صافی کالمن برای مدل بندی تابع تقاضای پول در ایران، اندیشه آماری، ۱۳۷۹، سال ۶، شماره اول، ۳-۱۱.

کلیدواژه ها: دکتر رضا منیعی |

دفعات مشاهده: 3519 بار   |   دفعات چاپ: 279 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظرCAPTCHA