اعضای معاونت - اعضا
معاون پژوهشی

آقای دکتر رضا منیعی

آقای دکتر رضا منیعی
مدیر داخلی فصلنامه مسئول انتشارات و کتابخانه


خانم فروزنده سعادتمند خانم فریده جعفری
خانم فروزنده سعادتمند خانم فریده جعفری
کارشناسان مسئول حوزه

آقای حسین سمیعی خانم مژگان مهرپرور
آقای حسین سمیعی خانم مژگان مهرپرور
کارشناس حوزه
خانم پدیده پری دری
خانم پدیده پری دری