اعضای معاونت - اعضا
معاون پژوهشی

آقای دکتر رضا منیعی

آقای دکتر رضا منیعی
مدیر داخلی فصلنامه مسئول انتشارات و کتابخانه


خانم فروزنده سعادتمند خانم فریده جعفری
خانم فروزنده سعادتمند خانم فریده جعفری
کارشناسان مسئول حوزه

آقای حسین سمیعی خانم مژگان مهرپرور
آقای حسین سمیعی خانم مژگان مهرپرور