اعضای گروه - دکتر احمد رضا روشن

مشخصات عمومی AWT IMAGEAWT IMAGE

نام: احمد رضا

نام خانوادگی: روشن

شماره تماس: ۲۳۵۱۷۱۴۴-۰۲۱

ایمیل: pendar1234gmail.com

Dr. Ahmad Reza Roshan

مدارک دانشگاهی

 1. دکترا، اقتصاد آموزش عالی، دانشگاه تهران.

 1. کارشناسی ارشد، اقتصاد، دانشگاه تهران، ۱۳۷۵.

عنوان رساله: اثر سیاست‌های تعدیل اقتصادی بر طبقه متوسط ایران

 1. کارشناسی، اقتصاد، دانشگاه تهران، ۱۳۷۰.

سمت فعلی

 1. عضو هیأت علمی، گروه مدیریت آموزش عالی، مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش‌ عالی، ۱۳۷۵ تا کنون.
مسولیت ها و فعالیت های اجرایی

 1. مدیر امور پژوهشی، مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش‌عالی، ۱۳۸۷.

 1. سرپرست گروه کتابخانه و انتشارات، مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش‌عالی، ۱۳۸۷-۱۳۸۵.

 1. عضو کمیته مشورتی تدوین برنامه پنجم بخش آموزش عالی، ۱۳۸۷.

 1. عضو کمیته اجرایی، مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش‌عالی، ۱۳۸۲-۱۳۸۰.

 1. عضو کمیته ترفیع، مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش‌عالی، ۱۳۸۵-۱۳۸۳.

 1. عضو کمیته راهبردی سایت، موسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش‌عالی، ۱۳۸۹-۱۳۸۷.

 1. عضو هیات اجرایی تشکیلات و امور انسانی، اعضای غیر هیات علمی موسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش‌عالی، ۱۳۸۶.

 1. سردبیرمجله «نامه آموزش‌عالی»، ۱۳۸۴-۱۳۸۲.

 1. عضو شورای سردبیری مجله « نامه آموز‌ش‌عالی»، ۱۳۸۴-۱۳۸۲.

 1. دبیر تحریریه هفته نامه « اخبار اقتصادی و دارایی»، ۱۳۸۱.

 1. خبرنگار روزنامه همشهری (اقتصادی)، ۱۳۸۰.

 1. عضو کمیته انتشارات، موسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش‌عالی، ۱۳۸۹ تاکنون.

 1. عضو کمیته دانش افزایی مدیران آموزش عالی کشور، ۱۳۸۹.
شرکت در کارگاه های آموزشی

 1. مدیریت منابع انسانی در سازمان‌های پژوهشی، ۱۳۷۹.

 1. دوره آموزش‌ زبان انگلیسی، ۱۳۸۷.

 1. روش تحقیق، ۱۳۸۱.

 1. طراحی و ساخت و انتشار صفحات Web ، ۱۳۸۲.

 1. آشنایی با نرم افزار SPSS ، ۱۳۸۲.

 1. سواد اطلاعاتی ، ۱۳۸۳.

 1. دانشنامه نویسی و فرهنگ دانشنامگی، ۱۳۸۳.

 1. مقاله نویسی ، ۱۳۸۴.

 1.  نحوه بکارگیری آزمون های آماری با استفاده از نرم افزار  SPSS، ۱۳۸۴.

 1. آشنایی با بانک اطلاعاتی EBSCO ، ۱۳۸۴.

 1. مدیریت  و رهبری، ۱۳۸۴.

 1. تفکر سیستمی، ۱۳۸۵.

 1. تصمیم گیری و مدل سازی، ۱۳۸۵.

 1. مقاله نویسی به زبان انگلیسی، ۱۳۸۵.

طرح های تحقیقاتی

 1. بررسی جایگاه آموزش‌عالی آزاد در دانشگاه‌های کشور، مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش‌عالی، ۱۳۷۹.

 1. بررسی پایگاه اجتماعی- اقتصادی دانشجویان دانشگاه‌های تهران، مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش‌ عالی، ۱۳۸۲.

 1. بررسی راهکارهای تحقق تورم یک رقمی در برنامه چهارم توسعه، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، ۱۳۸۳.

 1. هزینه یابی مبتنی بر فعالیت (کار گروهی) ، مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش‌ عالی، ۱۳۸۵.

 1. بررسی تحقق استقلال مالی دانشگاه ها، مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش‌ عالی، ۱۳۸۵.

 1. امکان سنجی افزایش پوشش تحصیلی به ۳۰ درصد در برنامه چهارم توسعه، مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش‌ عالی، ۱۳۸۶.

 1. تحلیل و بررسی برنامه های توسعه کشور در بخش آموزش عالی(پس از انقلاب)، مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش ‌عالی، ۱۳۸۷.

 1. بررسی راهکارهای تحقق  اصل ۴۴ قانون اساسی دربخش آموزش عالی، مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش ‌عالی، ۱۳۸۷.

 1. عوامل موثر بر عملکرد تحصیلی دانشجویان، مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش ‌عالی ، ۱۳۸۸.

 1. عدالت و آموزش عالی، مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش ‌عالی، ۱۳۸۹.
گزارشات علمی-تخصصی

 1. بررسی موقعیت اجتماعی-اقتصادی دانشجویان ایران و مقایسه با چند کشور جهان، مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش‌عالی، ۱۳۷۶.

 1. بررسی و تلخیص گزارش های طرح جامع تامین نیروی انسانی متخصص کشور، مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش‌عالی ، ۱۳۷۶.

 1. توسعه‌ انسانی و سواد آموزی، مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش‌عالی ، ۱۳۸۲.

 1. نتایجی از گزارش توسعه انسانی سال ۲۰۰۳، مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش‌عالی ، ۱۳۸۲.

 1. گزارش ادواری بخش آموزش‌ عالی ایران، مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش‌عالی، ۱۳۸۲.

 1. بررسی رویداد زلزله در تهران، ۱۳۸۳.

 1. عملکرد وزارت علوم پس از انقلاباسلامی، مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش‌عالی، ۱۳۸۳.

 1. عملکرد بخش آموزش‌ عالی پس از انقلاب اسلامی،مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش‌عالی، ۱۳۸۳.

 1. بررسی مساله خدمت موظف و شاخص های بهره وری اعضای هیات علمی مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش ‌عالی، تهیه کنندگان : فاطمه باقریان، غلامرضا ذاکر صالحی و احمد رضا روشن، ۱۳۸۴.

 1. بهره گیری از توان تحقیقاتی مشمولان تحصیلات تکمیلی، مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش‌ عالی، ۱۳۸۷.

 1. آسیب شناسی برنامه های توسعه آموزش عالی، مرکز تحقیقات استراتژیک، ۱۳۸۸.

 1. رهیافت هایی برای اجرای اصل ۴۴ در بخش آموزش عالی، مرکز تحقیقات استراتژیک، ۱۳۸۸.

 1. پاسخ به پرسش های سازمان تجارت جهانی در مورد آموزش عالی خصوصی در ایران ، مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش‌ عالی، ۱۳۸۹.

 1. نرخ پوشش تحصیلی آموزش عالی در برنامه چهارم توسعه (۱۳۸۸-۱۳۸۴) ، مرکز تحقیقات استراتژیک، ۱۳۸۹.
انتشارات

کتاب های تالیفی:
 1. خصوصی سازی آموزش عالی در ایران، دفتر گسترش تولید علم (معاونت پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی)، ۱۳۸۸.

 1. گزارش ملی آموزش عالی، تحقیقات و فناوری ۱۳۸۶، مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش‌عالی، ۱۳۸۷، (نویسنده دوم).

 1. گزارش ملی آموزش عالی، تحقیقات و فناوری ۱۳۸۷، نویسنده: یوسف محمدنژاد عالی زمینی - مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش‌عالی ۱۳۸۸، (همکار اصلی).

 1. خانواده و اقتصاد، نویسندگان: احمدرضا روشن و دکتر یزدان ابراهیمی، انتشارات رشد آموزش، ۱۳۹۲.

 1. برنامه ریزی در آموزش عالی، نویسندگان: دکتر محمد مهدی مظاهری و احمدرضا روشن، نشر ریسمان، ۱۳۹۲.
مقالات ارائه شده در مجلات علمی:
 1. بررسی جایگاه آموزش‌عالی آزاد در دانشگاههای زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، فصلنامه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش‌عالی، شماره ۲۶-۲۵ ، ۱۳۸۱.

 1. نگاهی به گزارش توسعه انسانی سال ۲۰۰۳، مجله اطلاعات سیاسی- اقتصادی، ۱۳۸۳.

 1. دسترسی به آموزش‌عالی، دایره‌المعارف آموزش‌عالی، بنیاد دانشنامه بزرگ فارسی، ۱۳۸۳.

 1. بررسی روند شاخص های جمعیتی دانشگاه های ایران طی سال های ۱۳۷۵ تا ۱۳۸۱ ، فصلنامه جمعیت، شماره ۵۳ و ۵۴ ، ۱۳۸۴، (علمی-ترویجی)

 1. توزیع فرصت های آموزشی در آموزش عالی، دو ماهنامه بررسی های بازرگانی، شماره ۱۹، ۱۳۸۵- (علمی-ترویجی).

 1. تعیین ظرفیت بهینه دانشجو در دانشگاه های صنعتی کشور بر اساس یک مدل برنامه ریزی خطی، فصلنامه آموزش مهندسی ایران، شماره ۴۰ ، ۱۳۸۷، (علمی-پژوهشی).

 1. توزیع فرصت های ورود به دانشگاه های دولتی ایران، فصلنامه رفاه اجتماعی، ۱۳۸۷، (علمی-پژوهشی).

 1. توزیع جمعیت دانشجویی در جهان، فصلنامه جمعیت، ۱۳۸۷، شماره ۶۵ -۶۶، (علمی-ترویجی).

 1. نرخ پوشش تحصیلی آموزش عالی در کشورهای جهان، فصلنامه رهیافت، ۱۳۸۷، شماره ۴۳، (علمی-ترویجی).

 1. تحلیل برنامه های توسعه کشور در بخش آموزش عالی، مجله  پژوهش در نظام های آموزشی، سال چهارم، شماره ۱۰ ،  ۱۳۸۹، (علمی-پژوهشی).

 1. اشتغال و بیکاری دانش آموختگان زن، مجله نامه آموزش عالی، شماره ۶ ، ۱۳۸۸، (علمی-ترویجی).

 1. خصوصی سازی دانشگاه های دولتی آمریکاذ(مقاله ترجمه شده)، مجله نامه آموزش عالی، شماره ۸، ۱۳۸۸، (علمی-ترویجی).

 1. بهینه یابی ظرفیت پذیرش دانشجو در دانشگاه های دولتی ایران، فصلنامه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش‌عالی، شماره ۵۸ ، ۱۳۹۰، (علمی- پژوهشی).

 1. راهبرد خصوصی سازی آموزش عالی در ایران، فصلنامه پژوهشهای مدیریت راهبردی، ۱۳۹۰، شماره ۴۸، (علمی-پژوهشی).

 1. بررسی مشارکت بخش خصوصی در آموزش عالی ایران: از دیدگاه روسای دانشگاه ها، سید جواد صالحی، احمدرضا روشن، داوود حاتمی، فصلنامه پژوهش در نظام های آموزشی، سال ششم ، شماره ۱۹ ، ۱۳۹۱، (علمی-پژوهشی).
مقالات ارائه شده در همایش ها و کنفرانس های علمی:
 1. ضـرورت ارتبـاط صنـعت و دانشـگاه از طـریق آموزش مداوم،  آموزش مداوم در عصر فن آوریهای اطلاعاتی و ارتباطی، ۱۳۷۹.

 1. عدالت آموزشی و برابری فرصت در آموزش عالی، همایش دولت و عدالت اقتصادی، ۱۳۸۶.

 1. تحلیل  و بررسی برنامه های توسعه کشور در بخش آموزش عالی (پس از انقلاب)، سمینار برنامه پنجم بخش آموزش عالی،تحقیقات و فناوری، ۱۳۸۷.

 1. سیاست  های بخش آموزش عالی در برنامه های توسعه کشور، کنفرانش تحولات دانشگاه های ایران و چشم اندازی به سوی کارآفرینی، دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران، ۱۳۸۷.

 1. رهیافت هایی برای تامین مالی دانشگاه های دولتی، همایش بین المللی توسعه نظام تامین مالی در ایران، مرکز مطالعات تکنولوژی دانشگاه صنعتی شریف، ۱۳۸۸.

 1. مدیریت کارآفرینانه: راهکاری برای افزایش درآمد اختصاصی دانشگاه ها، همایش منطقه ای توسعه کارآفرینی-واحد بندر انزلی دانشگاه آزاد اسلامی، ۱۳۸۸.

 1. توسعه پایدار، سود سه وجهی و آموزش عالی، دومین همایش آموزش عالی و توسعه پایدار، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران، ۱۳۹۲.

 1. مدل ها و رویکردهای بین المللی سازی برنامه درسی آموزش عالی، مهرنوش خشنودی فر و احمدرضا روشن، ششمین همایش بین المللی انجمن آموزش عالی ایران: آموزش عالی فرامرزی: فرصت ها و چالش ها، ۱۳۹۳.
مقاله ارائه شده در سایر مجلات علمی:
 1. اعجاز جهانی گرایی، مجله اقتصاد ایران، ۱۳۷۹.

 1. مجلس و لایحه برنامه سوم، مجله‌اقتصاد ایران، ۱۳۷۹.

 1. مسکن، موتور محرک اقتصاد، فصلنامه آسانسور، ۱۳۸۰.

 1. ارزیابی عملکرد برنامه دوم توسعه، ماهنامه ترابران، ۱۳۷۹.

 1. تقابل دو دیدگاه کارشناسی، ماهنامه ترابران، ۱۳۷۸.

 1. خصوصی سازی یک ضرورت است، ماهنامه ترابران، ۱۳۷۸.

 1. بدهی خارجی، ماهنامه ترابران، ۱۳۷۸.

 1. اقتصاد زیرزمینی، ماهنامه ترابران ، ۱۳۷۸.

 1. کاهش بیکاری در گرو افزایش سرمایه گذاری است، هفته نامه اخبار اقتصاد و دارایی، ۱۳۸۱.

 1. ضرورت انجام اقدامات فرهنگی توسط سازمان بورس اوراق بهادار، ماهنامه بورس، ۱۳۸۶.

 1. خصوصی سازی آموزش عالی : دلایل و ضرورت ها، ماهنامه اقتصاد ایران، ۱۳۸۷.

 1. تجارب بین المللی سیاست های گسترش و افزایش دسترسی به آموزش عالی، فصلنامه مجلس و پژوهش، شماره ۵۹، ۱۳۸۷.
مقالات ارائه شده در خبرنامه آموزش‌ عالی و نامه آموزش ‌عالی:
 1. ضرورت بهبود درآمد اعضای هیأت علمی، خبرنامه آموزش‌عالی، ۱۳۷۸.

 1. آموزش در اعلامیه جهانی حقوق بشر، خبرنامه آموزش‌ عالی، ۱۳۷۹.

 1. هم سنجی وضعیت علمی- آموزشی، خبرنامه آموزش‌ عالی، ۱۳۷۹.

 1. دسترسی به آموزش‌ عالی، خبرنامه آموزش‌عالی، ۱۳۸۰.

 1. رابطه بین درآمد سرانه و تعداد دانشجویان، خبرنامه آموزش ‌عالی،  ۱۳۷۹.

 1. توسعه انسانی، بهداشت، آموزش و آزادی، خبرنامه آموزش‌ عالی، ۱۳۷۹.

 1. علم و دموکراسی، نامه آموزش‌ عالی، ۱۳۸۲.

 1. یک دهه با آموزش‌عالی، نامه آموزش ‌عالی، ۱۳۸۳.

 1. دانشگاه مشتری مدار، نامه آموزش ‌عالی، ۱۳۸۳.

 1. سیاست آموزشی و برابری فرصت‌ها، نامه آموزش‌ عالی، ۱۳۸۳.

 1. آینده دانشگاه، نامه آموزش ‌عالی، ۱۳۸۳.

 1.  عدالت و آموزش عالی، نامه آموزش عالی، ۱۳۸۴.

 1. عدالت آموزشی زیر مجموعه عدالت اجتماعی، نامه آموزش عالی، ۱۳۸۴.

 1. تقدیر از استادان دانشگاه ،تقدیر از علم و دانش است،  نامه آموزش عالی،  ۱۳۸۵.

 1. لزوم گسترش دوره های کوتاه مدت آموزشی در دانشگاه ها، نامه آموزش عالی، ۱۳۸۵.

 1. درآمدی بر مبحث شهریه، نامه آموزش عالی، ۱۳۸۵.
مصاحبه و گفتگوهای رسانه ای:

 1. گفتگو ی  چاپ شده در  خبرگزاری ایسنا  راجع به آموزش‌عالی آزاد، ۱۲/۴/۱۳۸۰.

 1. گفتگو ی  چاپ شده در خبرگزاری ایسنا راجع به مشکلات نظام آموزش‌عالی ،  ۶/۳/۱۳۸۱.

 1. شرکت در میزگرد اقتصادی راجع به اقتصاد دولتی و اقتصاد آزاد، ماهنامه نوآوران، خرداد۱۳۸۱.

 1. مصاحبه   چاپ شده در خبرگزاری ایسنا نتایج طرح پایگاه اجتماعی و اقتصادی دانشجویان ،۱۶/۷/۱۳۸۴.

 1. مصاحبه روزنامه سرمایه با احمد رضا روشن-فقط ۵ درصد از دانشجویان دانشگاه های تهران از طبقه مرفه هستند-روزنامه سرمایه ۹ /۳/۱۳۸۵ شماره ۱۸۹.

 1. مصاحبه روزنامه خانه ملت با احمد رضا روشن، عدالت آموزشی نیاز مبرم جامعه، خرداد ۱۳۸۵.
مقالات چاپ شده در روزنامه‌ها:

 1. بررسی مقایسه‌ای شاخص‌های توسعه در ایران و  ۵ کشور منتخب ، روزنامه همشهری، ۷/۲/۱۳۷۷ و ۱۴/۲/۱۳۷۷.

 1. فراز و نشیب سیاستهای تعدیل اقتصادی در ایران ، روزنامه همشهری، ۶/۹/۱۳۷۵ و ۷/۹/۱۳۷۵.

 1. امنیت اقتصادی و اسطوره حکومت، روزنامه همشهری، ۲۳/۴/۱۳۷۷.

 1. اولویت ایران کدام است؟، روزنامه همشهری، ۲۵/۴/۱۳۷۷.

 1. چرا توسعه؟ روزنامه همشهری، ۱۰/۵/۱۳۷۷.

 1. رونق اقتصادی در گروه تحقیق توسعه سیاسی، روزنامه همشهری، ۱۱/۵/۱۳۷۷.

 1. کسی به فکر گلها نیست، روزنامه همشهری، ۲۰/۵/۱۳۷۷.

 1. توسعه سیاسی، اولین گام برای رونق اقتصادی، روزنامه همشهری، ۲۰/۵/۱۳۷۷.

 1. بنگاه‌های اقتصادی در اقتصاد ایران، روزنامه‌ همشهری، ۲۹/۵/۱۳۷۷.

 1. درباره خطوط لوله نفت دریای خزر، روزنامه همشهری، ۱۶/۸/۱۳۷۷.

 1. رقابت در نظام آموزش‌ عالی ، روزنامه همشهری، ۱۹/۵/۱۳۷۷.

 1. مشکل گرانی و توسعه سیاسی، روزنامه همشهری، ۱۷/۸/۱۳۷۷.

 1. مقایسه پیشرفت اقتصادی ایران با ده کشور در حال توسعه، روزنامه هم میهن، ۳۰/۱۱/۱۳۷۸.

 1. معیار واقعی ارزیابی عملکرد اقتصادی، روزنامه همشهری، ۴/۲/۱۳۸۱.

 1. دوم خرداد و چاله‌ای که در آن افتاد، روزنامه هم میهن، ۲۹/۱/۱۳۷۹.

 1. در این جامعه، اندیشمند شکفته نمی‌شود، روزنامه هم میهن، ۲۵/۱/۱۳۷۹.

 1. مگر ما چه چیزی کم داریم؟ روزنامه هم میهن، ۵/۲/۱۳۷۹.

 1. پیش از آنکه فساد، نهادینه شود، روزنامه هم میهن، ۳۰/۱/۱۳۷۹.

 1. مسؤول ناتوانی اقتصاد ایران کیست؟، روزنامه هم میهن، ۲۳/۱/۱۳۷۹.

 1. درسهایی از تعدیل اقتصادی برای توسعه سیاسی، روزنامه هم میهن، ۱۳/۲/۱۳۷۹.

 1. آزمون انعطاف، روزنامه هم میهن، ۱۷/۲/۱۳۷۹.

 1. اقتصاد و امنیت ملی، روزنامه هم میهن، ۲۰/۱/۱۳۷۹.

 1. رقیب، عامل پیشرفت است، روزنامه هم میهن، ۲۱/۲/۱۳۷۹.

 1. عید را دوست بداریم، روزنامه هم همین، ۲۶/۱۲/۱۳۷۸.

 1. جای خالی شایسته سالاری، روزنامه هم میهن، ۱۰/۱۲/۱۳۷۸.

 1. با دنیا آشتی کنیم، روزنامه هم میهن،  ۳/۱۲/۱۳۷۸.

 1. پس انداز را تشویق کنیم، روزنامه همشهری، ۴/۹/۱۳۸۰.

 1. قانون اساسی و خصوصی سازی تلویزیون، نوروز، ۹/۹/۱۳۸۰.

 1. دو مثال و یک نتیجه، روزنامه همشهری، ۹/۱۴/۱۳۸۱.

 1. بحثی در سپسایگی ایران، روزنامه همشهری، ۲۷/۴/۱۳۸۱.

 1. بحثی در کیفیت داروهای داخلی، روزنامه صبح امروز ، ۹/۱۱/۱۳۷۸.

 1. اقتصاد و آینده رقابت احزاب، روزنامه هم میهن، ۱۱/۱۲/۱۳۷۸.

 1. به بهانه حذف ماده برنامه سوم توسعه، روزنامه هم میهن، ۱۲/۱۲/۱۳۷۸ .

 1. افزایش قیمت نفت؛ نعمت یا نقمت، روزنامه هم میهن، ۱۴/۱۲/۱۳۷۸.

 1. در حاشیه نپیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی، روزنامه هم میهن، ۸/۱۲/۱۳۷۸.

 1. سال ۷۹ سال شفافیت اقتصادی نامگذاری شود، روزنامه هم میهن، ۱۶/۱/۱۳۷۹.

 1. آمریکا، مسأله‌ای که باید حل شود، روزنامه هم میهن، ۱۸/۱/۱۳۷۹.

 1. زلزله و توسعه نیافتگی، روزنامه همشهری، ۹/۱۰/۱۳۸۲.

 1. نخبگان علمی و مرزهای اقتصادی، روزنامه همشهری، ۲۲/۲/۱۳۸۱.

 1. قانون کافی نیست، روزنامه همشهری، ۱۳/۳/۱۳۸۱.

 1. بهداشت ، آموزش و آزادی، روزنامه همشهری، ۱۲/۸/۱۳۸۲.

 1. دموکراسی و توسعه، روزنامه همشهری، ۲۴/۸/۱۳۸۲.

 1. پایتخت عوض شود، روزنامه شرق، ۱۴/۴/۱۳۸۳.

 1. استقلال مالی، مقدمه کیفیت علمی، روزنامه همشهری، ۱۸/۸/۱۳۸۷.

 1. چرا دانشگاه مهم است؟، روزنامه اعتماد، ۱۳۸۸.