گزارش‌های تخصصی - نگاشت علمی
۱
 • Globalization And Higher Education From Theory to Action
دریافت فایل
۲
 • Higher Education And Poverty Eradication: a Case Study of Iranian Higher Education Performance
دریافت فایل
۳
 • آشنایی با نیاز و گام های پیش رو برای ترسیم نظام پاداش دهی و کارراهه اعضای هیأت علمی
دریافت فایل
۴
 • بازکاوی آیین نامه استخدامی اعضای هیأت علمی دانشگاهها
دریافت فایل
۵
 • بررسی گزارش دوره‌ای ج.ا.ا.
دریافت فایل
۶
 • بررسی تحلیلی انتخاب روسای دانشگاه ها و موسسه های اموزش عالی
دریافت فایل
۷
 • برنامه راهبردی موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی
دریافت فایل
۸
 • تحلیل جمعیت شناختی پوشش آموزشی
دریافت فایل
۹
 • تحلیلی بر اجرای برنامه‌های آموزشی در خصوص آشنایی با اصول و مبانی توسعه پایدار
دریافت فایل
۱۰
 • تحلیلی بر بازنگری آیین نامه مدیریت دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی
دریافت فایل
۱۱
 • تحلیلی بر سند فرایند تدوین احکام توسعه فناوری
دریافت فایل
۱۲
 • توسعه سازمانی الگویی برای بهینه سازی
دریافت فایل
۱۳
 • جامعه یاد گیرنده و برنامه درسی
دریافت فایل
۱۴
 • راهنمای بازآرایی نظام پاداش دهی و کارراهه اعضای علمی
دریافت فایل
۱۵
 • راهکارهای پیشنهادی برای کاهش و خودداری از دستبرد علم
دریافت فایل
۱۶
 • کارگاه آموزش ملی مفاهیم و نظامهای جدید در زمینه یادگیری مادام العمر
دریافت فایل
۱۷
 • مدیریت نهادهای تولید علم در ایران و جهان
دریافت فایل
۱۸
 • مروری کندوکاوانه بر طرح حذف کنکور
دریافت فایل
۱۹
 • مقدمه ای بر نمایه سازمانی وزارت علوم
دریافت فایل
۲۰
 • نقد و نظری بر پیش نویس تصویر کلان اقتصادی برنامه پنجم افق چشم انداز
دریافت فایل
۲۱
 • پیشنهادات - نقشه جامع علمی کشور
دریافت فایل
۲۲
 • کندو کاوی در لایحه برنامه پنجم توسعه بخش علم و فناوری
دریافت فایل
۲۳
 • کندوکاوی در پیش نویس برنامه همکاری بین گروه علم و فناوری هند و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ج.ا.ا
دریافت فایل
۲۴
 • گذری بر پیش نویس گزارش عملکرد مؤسسه - ۱
دریافت فایل
۲۵
 • گذری بر پیش نویس گزارش عملکرد مؤسسه - ۲
دریافت فایل
۲۶
 • گذری بر آیین نامه پیشنهادی تشکیل شبکه معاونان پژوهشی و فناوری دانشگاه ها
دریافت فایل
۲۷
 • گذری بر پذیرفته‌شدگان دوره دکترای پژوهش‌محور
دریافت فایل
۲۸
 • گذری بر چهار ماده از مواد پیشنهادی برنامه ششم
دریافت فایل
۲۹
 • گزارش بررسی عملکرد شورای عالی انقلاب فرهنگی و نقش آن در حوزه علم و فناوری
دریافت فایل
۳۰
 • گزارش ملی آموزش عالی، تحقیقات و فناوری ج. ا. ا.
دریافت فایل