کانال موسسه در آپارات کانال موسسه در اینستاگرام کانال موسسه در تلگرام

دکتر نسرین نورشاهی

 | تاریخ ارسال: 1395/2/22 | 

مشخصات عمومی AWT IMAGEAWT IMAGE

نام: نسرین

نام خانوادگی: نورشاهی

شماره تماس: ۰۲۱-۲۲۰۴۷۳۹۳, ۰۲۱-۲۲۰۵۷۰۶۹, ۰۲۱-۲۲۰۵۳۲۰۷

ایمیل: nasso_۴۳yahoo.com, n.nourshahiirphe.ir

Dr. Nasrin Nourshahi

مدارک دانشگاهی

 1. دکترای تخصصی، مدیریت آموزشی، دانشگاه شهید بهشتی، ۱۳۸۵.

 1. کارشناسی ارشد، برنامه ریزی آموزشی، دانشگاه اصفهان، ۱۳۷۱.

 1. کارشناسی، مدیریت و برنامهریزی آموزشی، دانشگاه شیراز، ۱۳۶۶.

مشخصات شغلی

 1. رئیس موسسه، موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری.

 1. استادیار، گروه نوآوری در برنامه درسی، موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی.
فعالیت های حرفه ای

 1. رئیس موسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی، ۱۳۹۲ تاکنون.

 1. عضو کمیته انتشارات مؤسسه، ۱۳۷۴-۱۳۷۲.

 1. عضو شورای پژوهشی مؤسسه، ۱۳۷۵-۱۳۷۳.

 1. عضو شورای علمی دانشگاه هنر، ۱۳۷۵-۱۳۷۳.

 1. عضو کمیته علمی طرح ملی نیازسنجی، ۱۳۸۲-۱۳۸۱.

 1. عضو هیئت امنا پژوهشکده برنامه‌ریزی درسی (وزارت آ. پ)، ۱۳۸۳-۱۳۸۲.

 1. دبیر اجرایی همایش تاملی بر دوره های دکتری در ایران، ۱۳۸۶.

 1. عضو هیات تحریریه نامه آموزش عالی، ۱۳۸۵ تاکنون.

 1. عضو کمیته مشورتی برنامه پنجم توسعه آموزش عالی، ۱۳۸۸-۱۳۸۵.

 1. عضو شورای سردبیری فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی، ۱۳۸۹ تاکنون.

 1. عضو کمیته برنامه‌ریزی دوره کارشناسی‌ارشد مدیریت و برنامه‌ریزی آوزش عالی، ۱۳۹۲ تاکنون.

 1. دبیر کمیته علمی دومین همایش آموزش عالی و توسعه پایدار،۱۳۹۲.

 1. عضو شورای سیاستگذاری اولین کنفرانس بین‌المللی کیفیت در برنامه درسی آموزش عالی، ۱۳۹۳.

 1. عضو شورای راهبری و تلفیق برنامه ششم توسعه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، ۱۳۹۵-۱۳۹۳.

 1. عضو شورای علمی ویراست دوم دانشنامه آموزش عالی، ۱۳۹۵-۱۳۹۲.
طرح ها و گزارشات علمی - پژوهشی

 1. عنوان طرح: تراز نیروی انسانی متخصص در برنامه اول توسعه

نوع همکاری: همکار پژوهشی

زمان اجرا: ۱۳۷۰-۱۳۶۹

 1. عنوان طرح: طرح مکانیابی تأسیس دانشگاه در استان بوشهر

نوع همکاری: مجری

زمان اجرا: ۱۳۷۱-۱۳۷۰

 1. عنوان طرح: تحلیل آمار مشارکت اعضا هیأت علمی در مجامع بین المللی  طی سالهای ۷۱ـ۶۷

نوع همکاری: مجری

زمان اجرا: ۱۳۷۲

 1. عنوان طرح: گزارشات و مستندات برنامه پیشنهادی دوم توسعه وزارت فرهنگ و آموزش عالی

نوع همکاری: مجری

زمان اجرا: ۱۳۷۲

 1. عنوان طرح: محاسبه نرخ افت تحصیلی دانشجویان مقطع کارشناسی حضوری ـ روزانه

نوع همکاری: مجری

زمان اجرا: ۱۳۷۶-۱۳۷۴

 1. عنوان طرح: بررسی تقاضای اجتماعی آموزش عالی

نوع همکاری: همکار پژوهشی

زمان اجرا: ۱۳۷۶-۱۳۷۵

 1. عنوان طرح: بررسی ساختار و عملکرد شورای عالی برنامه‌ریزی از بدو تأسیس تاکنون

نوع همکاری: مجری

زمان اجرا: ۱۳۷۸-۱۳۷۷

 1. عنوان طرح: سنجش اثربخشی دوره‌های آموزشی بخش پتروشیمی

نوع همکاری: مجری

زمان اجرا: ۱۳۷۶-۱۳۷۴

 1. عنوان طرح: ارائه یک نوع‌شناسی از سیاستهای برنامه‌های اول، دوم، سوم و چهارم توسعه بخش آموزش عالی و تحقیقات

نوع همکاری: مجری

زمان اجرا: ۱۳۸۲

 1. عنوان طرح: رابطه قانون و سیاست (در حوزه آموزش و برنامه‌ریزی آموزشی)

نوع همکاری: مجری

زمان اجرا: ۱۳۸۲

 1. عنوان طرح: دانشگاه مجازی نحوه کاربردIT درآموزش عالی

نوع همکاری: مجری

زمان اجرا: ۱۳۸۲

 1. عنوان طرح: نگاهی به عملکرد ده سال گذشته و چشم‌انداز آینده مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی

نوع همکاری: مجری

زمان اجرا: ۱۳۸۲

 1. عنوان طرح: نگاهی به متولیان نظامهای آموزش عالی در جهان (ویراست اول)

نوع همکاری: مجری

زمان اجرا: ۱۳۸۳

 1. عنوان طرح: نگاهی به متولیان نظامهای علوم تحقیقات و فناوری در جهان (ویراست دوم)

نوع همکاری: مجری

زمان اجرا: ۱۳۸۳

 1. عنوان طرح: اعتبارگذاری مجلات علمی

نوع همکاری: مجری

زمان اجرا: ۱۳۸۳

 1. عنوان طرح: مقایسه تجربیات نشست رؤسای دانشگاهها در جهان

نوع همکاری: مجری

زمان اجرا: ۱۳۸۴

 1. عنوان طرح: بررسی نگرش روسای دانشگاهها نسبت به مفاهیم اصلی برنامه ریزی دانشگاهی

نوع همکاری: مجری

زمان اجرا: ۱۳۸۴

 1. عنوان طرح: بررسی رابطه سبکهای تفکر و سبکهای رهبری در رؤسای دانشگاههای شهر تهران

نوع همکاری: مجری

زمان اجرا: ۱۳۸۵

 1. عنوان طرح: مروری بر رؤیه‌ها ساختار و فرایند انتخاب و انتصاب روسای دانشگاه

نوع همکاری: مجری

زمان اجرا: ۱۳۸۶

 1. عنوان طرح: طراحی نظام پشتیبان انتخاب رؤسای دانشگاه  در تهران

نوع همکاری: مجری

زمان اجرا: ۱۳۸۷

 1. عنوان طرح: بررسی وضعیت شاخص های کمی و کیفی آموزش عالی ایران و مقایسه آن با سطح بین المللی

نوع همکاری: مجری

زمان اجرا: ۱۳۸۷

 1. عنوان طرح: تجارب برگزاری دوره های دکتری در چند کشور جهان

نوع همکاری: مجری

زمان اجرا: ۱۳۸۸

 1. عنوان طرح: تحلیل بر طرح ادغام دو وزارتخانه آموزش و پرورش و آموزش عالی

نوع همکاری: مجری

زمان اجرا: ۱۳۸۸

 1. عنوان طرح: بررسی کیفیت زندگی کاری اعضاء هیئت علمی

نوع همکاری: مجری

زمان اجرا: ۱۳۸۹

 1. عنوان طرح: پایش آموزش عالی کشورهای آسیا- فاز اول (ترکیه)

نوع همکاری: همکار پژوهشی

زمان اجرا: ۱۳۸۹

 1. عنوان طرح: سیر تحول شکل گیری دانشگاههای پژوهشی در آمریکا

نوع همکاری: مجری

زمان اجرا: ۱۳۸۹

 1. عنوان طرح: بررسی تجارب ۱۲ دانشگاه جهان پیرامون الگوی اشتغال اعضای هیات علمی

نوع همکاری: مجری

زمان اجرا: ۱۳۸۹

 1. عنوان طرح: بررسی مقایسهای احکام، مواد قانونی، راهبردها و اقدامات موجود در اسناد بالادستی

نوع همکاری: مجری

زمان اجرا: ۱۳۹۳

 1. عنوان طرح: پردیس دانشگاهی

نوع همکاری: مجری

زمان اجرا: ۱۳۹۳

 1. عنوان طرح: سیر تحول آموزش عالی آمریکا، تجارب موفق و راهکارهایی برای ایران: مورد کاوی سیاست گذاری آموزشی دو دهه ۱۹۹۰-۲۰۱۰   

نوع همکاری: مجری

زمان اجرا: ۱۳۹۴

انتشارات

کتاب های تالیفی:
 1. گزارش عملکرد وزارت فرهنگ و آموزش عالی ۱۳۷۲-۱۳۶۸، ناشر معاونت هماهنگی وزارت علوم تحقیقات و فناوری، ۱۳۷۲.

 1. همکاری در تدوین کتاب «رویکردها و چالش های نو در آموزش عالی »، مولف محمد یمنی، ناشر پژوهشکده مطالعات فرهنگی - اجتماعی، ۱۳۸۸.
مقالات چاپ شده در مجلات علمی:
 1. نسرین نورشاهی، جایگاه آموزش عالی ایران در مقایسه با ۲۶ کشور جهان، فصلنامه پژوهش و برنامه‌ریزی در آموزش عالی، شماره۴، ۱۳۷۲.

 1. نسرین نورشاهی، بررسی نظام پذیرش دانشجو، فصلنامه پژوهش و برنامه‌ریزی در آموزش عالی، شماره۵، ۱۳۷۲.

 1. نسرین نورشاهی، افت تحصیلی در آموزش عالی، فصلنامه پژوهش و برنامه‌ریزی در آموزش عالی، شماره ۱۳ و ۱۴، ۱۳۷۵.

 1. جعفر توفیقی، نسرین نورشاهی، مقدمه‌ای بر برنامه‌ریزی درسی و دانشگاهی، مجله آموزش مهندسی ایران، شماره ۳، ۱۳۸۰.

 1. نسرین نورشاهی، متولیان نظامهای آموزش عالی تحقیقات و فناوری در کشورهای جهان، نامه آموزش عالی، ۱۳۸۴.

 1. مجتبی بذرافشان، نسرین نورشاهی، هادی پورشافعی، نگرش روسای دانشگاه به برنامه ریزی دانشگاهی، فصلنامه علمی- پژوهشی دانشگاه فردوسی مشهد، ۱۳۸۴.

 1. نسرین نورشاهی، محمد یمنی، بررسی رابطه سبک شناختی  و سبک رهبری روسای دانشگاهها شهر تهران، فصلنامه پژوهش و برنامه‌ریزی در آموزش عالی، ۱۳۸۵.

 1. نسرین نورشاهی، ساختار و فرایند آنتخاب و انتصاب روسای دادنشگاهها: بررسی تجارب جهانی و ارائه سناریویی برای ایران، نامه آموزش عالی، ۱۳۸۷.

 1. نسرین نورشاهی، شایستگی های لازم برای ریاست دانشگاه و میزان اهمیت آنها از نظر صاحب نظران آموزش عالی، فصلنامه پژوهش و برنامه‌ریزی در آموزش عالی، ۱۳۸۷.

 1. نسرین نورشاهی، بررسی رابطه پیامدهای رهبری تحول گرا در میان روسای دانشگاهها و موسسات آموزش عالی شهر تهران، فصلنامه علمی- پژوهشی دانشگاه فردوسی مشهد، ۱۳۸۸.

 1. نسرین نورشاهی، مقایسه تجارب برگزاری دوره های دکترا در چند کشور کشور جهان، نامه آموزش عالی، ۱۳۸۸.

 1. نسرین نورشاهی، مقایسه چند شاخص آموزش عالی در ایران با چند کشور جهان، فصلنامه مرکز پژوهشهای مجلس، ۱۳۸۸.

 1. محسن پیردشتی، آرزو قادری، نسرین نورشاهی، لزوم ارائه واحد درسی مدیریت در رشته مهندسی شیمی، فصلنامه آموزش مهندسی ایران، ۱۳۸۸.

 1. نسرین نورشاهی، حسین سمیعی، بررسی کیفیت زندگی کاری اعضای هیات علمی دانشگاههای دولتی، فصلنامه پژوهش و برنامه‌ریزی در آموزش عالی، ۱۳۹۰.

 1. نسرین نورشاهی، عوامل موثر بر رشد حرفه ای اعضای هیأت علمی و ارائه راهکارهایی برای بهبود آن، فصلنامه پژوهش و برنامه‌ریزی در آموزش عالی، ۱۳۹۳.

 1. نسرین نورشاهی، نظام آموزش عالی لیبی، دایره المعارف آموزش عالی، ۱۳۹۴.
مقالات چاپ شده در کنفرانس های علمی:
 1. نسرین نورشاهی، جایگاه آموزش عالی ایران در مقایسه با ۲۶ کشور جهان ویرایش دوم، مجموعه مقالات همایش توسعه پایدار و آموزش عالی، ۱۳۸۳.

 1. نسرین نورشاهی، مقایسه سیر تحول تفکر بشری با سیر تحول نظریه های مدیریت و رهبری، مجموعه مقالات دومین همایش مدیریت نوین و مباحث جدید در مدیریت، ۱۳۸۵.

 1. نسرین نورشاهی، ضرورت تضمین کیفیت در آموزش عالی، مجموعه مقالات پنجاه‌و یکمین نشست رؤسای دانشگاهها، ۱۳۸۳.

 1. نسرین نورشاهی، افزایش دسترسی زنان به آموزش عالی در ایران، همایش آموزش و توانمندسازی زنان، ۱۳۹۳.

 1. نسرین نورشاهی، آمایش آموزش عالی با تأکید بر تطابق رشته‌های تحصیلی و ظرفیت‌های استانی، کنگره آموزش عالی ایران، ۱۳۹۵.

 1. Nasrin Noorshahi, A Review on Iranian Higher Education Experience of Joint Doctoral Courses with Foreign Countries and Some Guidelines to Improve It, The Fifth Asian Conference on Education, ۲۰۱۳.

کلیدواژه ها: دکتر نسرین نورشاهی |

دفعات مشاهده: 12715 بار   |   دفعات چاپ: 296 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظرCAPTCHA