اعضای دفتر - آقای امیر مرسلی

مشخصات عمومی

نام: امیر

نام خانوادگی: مرسلی

شماره تماس: ۰۲۱-۲۳۵۱۷۱۱۷, ۰۲۱-۲۳۵۱۷۱۶۰

ایمیل: morsali@irphe.ir

Mr. Amir Morsali

?