اعضای دفتر - اعضا
ریاست

خانم دکتر نسرین نورشاهی

دکتر نسرین نورشاهی
رئیس دفتر ریاست و روابط عمومی

آقای امیر مرسلی
آقای امیر مرسلی
مسئول دبیرخانه رئیس دبیرخانه هیات امنا کارشناس مسئول روابط عمومیآقای قربانعلی باقری خانم ندا رضایی خانم میترا منوچهری
آقای قربانعلی باقری خانم ندا رضایی خانم میترا منوچهری
ماشین نویس

خانم زهرا نوری
خانم زهرا نوری
اداره حراست

نگهبان
آقای حسین پرویزی
آقای حسین پرویزی