اعضای گروه - دکتر یعقوب انتظاری

مشخصات عمومی AWT IMAGEAWT IMAGE

نام: یعقوب

نام خانوادگی: انتظاری

شماره تماس: ۲۲۰۵۰۳۲۴-۰۲۱

ایمیل: y.entezari۱۹۶۵gmail.com

وب سایت شخصی: http://www.entezari.blogsky.com

Dr. Yaghoub Entezari

مدارک دانشگاهی

 1. دکترای تخصصی، اقتصاد آموزش عالی، دانشگاه شهید بهشتی، ۱۳۸۶.

عنوان رساله دکتری: تحلیل کارایی تولید دانش در اقتصاد ایران بر پایه نظریه بنگاه دانش

 1. کارشناسی ارشد، توسعه اقتصادی وبرنامه ریزی، دانشکده اقتصاد، دانشگاه تهران، ۱۳۷۳.

عنوان رساله کارشناسی ارشد: سرمایه گذاری بهینه در سرمایه انسانی تحت شرایط عدم اطمینان

 1. کارشناسی، اقتصاد نظری، دانشکده اقتصاد، دانشگاه مازندران، ۱۳۷۰.

سمت فعلی

 1. دانشیار، گروه مطالعات اقتصاد آموزش عالی و بررسی های نیروی انسانی،  مؤسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی.
زمینه های تحقیقاتی مورد علاقه

 1. اقتصاد آموزش عالی

 1. اقتصاد دانش (اقتصاد علم و فناوری ، نوآوری و کارآفرینی)

 1. توسعه اقتصادی دانش بنیان

 1. اقتصاد دانش بنیان
توانایی ها و مهارت ها

 1. آشنایی با نرم افزارهای (Microsoft Office ۲۰۰۷, Lisrel ۸۰۵ STATA۱۰, SPSS۱۵, Eviws ۵, MATLAB.۶۰۵)

 1. آشنایی با ابزارهای آمار و الگوریتهای ریاضی (Neural Network, Fuzzy, Stochastic Frontier, DEA)

عضویت و فعالیت در مجامع علمی

 1. مدیر گروه اقتصاد آموزش عالی و بررسی های نیروی انسانی، مؤسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی، ۱۳۹۱-۱۳۸۷.

 1. عضو کمیته برنامه ریزی برنامه پنجم توسعه آموزش عالی.

 1. عضو شورای پژوهشی مؤسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی  از شهریور۱۳۸۶ تا کنون.

 1. دبیرکل جمعیت توسعه علمی کشور از سال ۱۳۹۲ تا کنون.

 1. عضوکمیته بهره وری و تحول اداری، موسسه پژوهش وبرنامه ریزی آموزش عالی.

 1. همکاری در ارزیابی فعالیت ها و طرح های پژوهشی، موسسه پژوهش وبرنامه ریزی آموزس عالی، ۱۳۸۰-۱۳۷۶.

 1. همکاری در اجرای سخنرانی ها، موسسه پژوهش وبرنامه ریزی آموزش عالی، ۱۳۷۶ تا کنون.

 1. عضویت در کمیته علمی سمینار آموزش عالی و اشتغال، جهاد دانشگاهیف دانشگاه تربیت مدرس، ۱۳۸۲.

 1. عضویت در شورای سیاست گذاری سمینار آموزش محیط زیست، سازمان محیط زیست، ۱۳۸۲.

 1. عضویت در کمیته علمی سمینار آموزش محیط زیست، سازمان محیط زیست، ۱۳۸۲.

 1. عضویت در سمینار توسعه فرهنگ محیط زیست، انجمن شیمی ایران، ۱۳۸۳.

 1. شرکت در کمیته مشترک محیط زیست، آمایش سر زمین و تعادل منطقه ای به نمایندگی وزارت علوم،تحقیقات وفناوری، ۱۳۸۲.

 1. عضویت و شرکت در کمیته علمی همایش دستاوردهای آموزشی و پژوهشی علم اقتصاد، دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طبا طبایی، ۱۳۸۳-۱۳۸۲.

 1. عضویت و شرکت در کمیته علمی همایش سیاست ها و مدیریت برنامه های رشد و توسعه در ایران، موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی، ۱۳۸۳.

 1. عضوکمیته دائمی همایش آموزش عالی و اشتغال جهاد دانشگاهی، دانشگاه تربیت مدرس.

 1. عضو هیأت تحریه فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی.

 1. برگزاری ۱۱ پنل تخصصی در زمینه ساخت اقتصاد دانش در ایران.
سابقه تدریس

 1. حقوق کار وروابط صنعتی، دانشکده اقتصاد وحسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز، ۱۳۷۹-۱۳۷۸.

 1. توسعه اقتصادی، دانشکده مدیریت، دانشگاه علامه طباطبایی، ۱۳۸۹-۱۳۸۷.

 1. مدیریت امور اداری و مالی، دانشکده علوم تربیتی،  دانشگاه شهید بهشتی، ۱۳۸۹-۱۳۸۸.

 1. اقتصاد آموزش و پرورش، دانشکده علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبایی، ۱۳۸۹-۱۳۸۸.

 1. اصول اقتصاد آموزش و پرورش، دانشکده علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبایی، ۱۳۸۹-۱۳۸۸.

 1. مباحث پیشرفته در اقتصاد آموزش عالی، دانشکده علوم تربیتی  دانشگاه تهران، ۱۳۹۰-۱۳۸۹.

 1. مدیریت امور اداری و مالی دانشگاه ها، دانشکده علوم تربیتی،  دانشگاه شهید بهشتی، ۱۳۹۰-۱۳۸۹.

 1. مباحث پیشرفته در اقتصاد آموزش و پرورش، دانشکده علوم تربیتی،  دانشگاه تهران، ۱۳۹۰-۱۳۸۹.

 1. اقتصاد آموزش و پرورش، دانشکده علوم تربیتی،  دانشگاه تهران، ۱۳۹۱-۱۳۹۰.

 1. برنامه ریزی آموزشی، دانشکده علوم تربیتی،  دانشگاه تهران، ۱۳۹۱-۱۳۹۰.

 1. تحقیق عملیات در آموزش عالی، دانشکده علوم تربیتی،  دانشگاه تهران، ۱۳۹۲-۱۳۹۱.

 1. مالیه آموزش عالی، دانشکده علوم تربیتی،  دانشگاه تهران، ۱۳۹۲-۱۳۹۱.

 1. اقتصاد آموزش عالی، دانشکده علوم تربیتی،  دانشگاه علامه طباطبایی، ۱۳۹۲-۱۳۹۱.

 1. مدیریت امور اداری و مالی دانشگاه ها، مؤسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی، ۱۳۹۲-۱۳۹۳.

 1. تحقیق عملیات در آموزش عالی، دانشکده روانشناسی و  علوم تربیتی، دانشگاه تهران،  ۱۳۹۴-۱۳۹۳.

 1. مدیریت مالی، تشکیلاتی و کالبدی آموزش عالی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبایی، ۱۳۹۴-۱۳۹۳.

 1. مدیریت امور اداری و مالی دانشگاه ها، مؤسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی، ۱۳۹۴-۱۳۹۳.

 1. مالیه آموزش عالی، دانشکده علوم تربیتی،  دانشگاه تهران، ۱۳۹۵-۱۳۹۴.

 1. مدیریت منابع انسانی در آموزش عالی، مؤسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی، ۱۳۹۵-۱۳۹۴.
شرکت در کارگاه های آموزشی

 1. تجاری سازی تحقیقات، سازمان پژوهش های علمی و صنعتی، ۱۳۷۹.

 1. استفاده از نرم افزارلیزرل، موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی، ۱۳۷۹.

 1. اندازه گیری عملکرد دانشگاه ها، سازمان سنجش آموزش کشور، ۱۳۸۵.

 1. تحلیل پوششی داده ها، موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی، ۱۳۸۶.
گزارشات علمی

 1. بررسی وضعیت مجلات علمی ایران و رابطه بین آنها، موسسه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی، ۱۳۷۳.

 1. بررسی اشتغال و بیکاری فارغ التحصیلان آموزش عالی ایران در مقایسه با چند کشور پیشرفته، موسسه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی، ۱۳۷۷.

 1. چهارچوب استراتژی توسعه پایداربخش دانش "تولید"توزیع وترویج دانش، موسسه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی، ۱۳۷۹.

 1. بازاندیشی وتهیه برنامه استراتژیک برای موسسه پژوهش وبرنامه ریزی آموزش عالی، موسسه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی، ۱۳۷۹.

 1. روابط صنعتی:بخش اول مبانی نظری،جزو درسی در راستای تدریس درس حقوق کار وروابط صنعتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز، ۱۳۷۹.

 1. نمایه پیشرفت تکنولوژی، سازمان پژوهش های علمی وصنعتی، ۱۳۸۱.

 1. راهکارهایی برای توسعه تعامل علم وصنعت در ایران، مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، ۱۳۸۲.

 1. مقدمه ای بر اقتصاد مبتنی بر دانش، مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، ۱۳۸۳.

 1. برنامه بازآفرینی موسسه پژوهش وبرنامه ریزی آموزش عالی، موسسه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی، ۱۳۸۲.

 1. اقتصاد نخبگان: نظریه وسیاست،در چارچوب سند فرابخشی حفظ،جذب وبهره برداری از نخبگان، موسسه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی، ۱۳۸۳.

 1. باز شناسی نظام برنامه ریزی دانشگاه تهران، دانشگاه تهران، ۱۳۸۳.

 1. تدوین الگویی برای نظارت دولت بر اقتصاد دانش ایران، مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، ۱۳۸۴.

 1. ظهور اقتصاد جهانی دانش وضرورت تحول در اقتصاد آموزش عالی ایران، مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، ۱۳۸۴.

 1. جستجوی بهترین روش تخصیص منابع عمومی به دانشگاه های ایران، مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، ۱۳۸۴.

 1. تعامل علم وصنعت در ایران، گفتگو با روزنامه ایران تاریخ ۱۶و۱۷ ام آبان ۱۳۸۴.

 1. بررسی روشهای انتخاب رؤسای دانشگاهها، مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، ۱۳۸۴.

 1. کارآفرینی مؤسسات پژوهشی علوم انسانی و اجتماعی، موسسه پژوهش وبرنامه ریزی در آموزش عالی، ۱۳۹۴.

 1. نقش مؤسسات پژوهشی عمومی در توسعه دانش بنیان، موسسه پژوهش وبرنامه ریزی در آموزش عالی، ۱۳۹۴.

 1. تحلیل آینده مالیه آموزش عالی ایران، موسسه پژوهش وبرنامه ریزی در آموزش عالی، ۱۳۹۴.

 1. الزامات و زیر ساخت های لازم برای جذب دانشجوی بین المللی در ایران، موسسه پژوهش وبرنامه ریزی در آموزش عالی، ۱۳۹۷.

 1. تحلیلی بر توزیع استانی بودجه آموزش عالی، موسسه پژوهش وبرنامه ریزی در آموزش عالی، ۱۳۹۸.

 1. اکوسیستم ملی تحقیقات:چارچوب مفهومی و کاربردهایش برای ایران، موسسه پژوهش وبرنامه ریزی در آموزش عالی، ۱۳۹۸.
گزارشات علمی به زبان انگلیسی

 1. Turkey, Malaysia, and Indonesia, Country Report No. ۱, For Project of "Industrial Profile of the Muslim World", ۱۹۹۹.

 1. Iran, Jordan, and Algeria, Country Report No. ۲, For Project of "Industrial Profile of the Muslim World", ۱۹۹۹.

 1. Iraq, Kuwait, and Syria, Country Report No. ۳, For Project of "Industrial Profile of the Muslim World", ۱۹۹۹.

 1. Tunisia, Egypt, and Pakistan, Country Report No. ۴, For Project of "Industrial Profile of the Muslim World", ۱۹۹۹.

 1. Cameroon, Bahrain, and Senegal, Country Report No. ۵, For Project of "Industrial Profile of the Muslim World", ۱۹۹۹.

 1. Afghanistan, Albania, and Bangladesh, Country Report No. ۶, For Project of "Industrial Profile of the Muslim World", ۱۹۹۹.

 1. Benin, Chad and Lebanon, Country Report No. ۷, For Project of "Industrial Profile of the Muslim World", ۱۹۹۹.

 1. Azerbaijan, Kazakhstan, and Kyrgyzstan, Country Report No. ۸, For Project of "Industrial Profile of the Muslim World", ۱۹۹۹.

 1. Uzbekistan, Tajikistan, and Turkmenistan, Country Report No. ۹, For Project of "Industrial Profile of the Muslim World", ۱۹۹۹.

 1. Morocco, Libya, and Niger, Country Report No. ۱۰, For Project of "Industrial Profile of the Muslim World", ۱۹۹۹.

 1. Brunei, Burkina faso, and Djibouti, Country Report No. ۱۱, For Project of "Industrial Profile of the Muslim World", ۲۰۰۰.

 1. Gabon, Gambia, and Mali, Country Report No. ۱۲, For Project of "Industrial Profile of the Muslim World", ۲۰۰۰.

 1. Maldives, Nigeria, and Uganda, Country Report No. ۱۳, For Project of "Industrial Profile of the Muslim World", ۲۰۰۰.

 1. Oman, Yemen and Qatar, Country Report No. ۱۳, For Project of "Industrial Profile of the Muslim World", ۲۰۰۰.

 1. Oman, Yemen and Qatar, Country Report No. ۱۴, For Project of "Industrial Profile of the Muslim World", ۲۰۰۰.

 1. Guinea, Guinea-Bissau, Country Report No. ۱۵, For Project of "Industrial Profile of the Muslim World", ۲۰۰۰.

 1. Guyana, Mozambique, and Saudi Arabia, Country Report No. ۱۶, For Project of "Industrial Profile of the Muslim World", ۲۰۰۰.

 1. Suriname, Sudan, and Somalia, Country Report No. ۱۷, For Project of "Industrial Profile of the Muslim World", ۲۰۰۰.
طرح های پژوهشی

 1. عنوان طرح: همکاری در طرح جامع دانشگاه قشم با مهندسین مشاور آهون سال۱۳۷۴
 • مجری طرح: مهندسین مشاور آهون
 • همکار طرح: یعقوب انتظاری
 • تاریخ: ۱۳۷۴

 1. عنوان طرح: بررسی عوامل موثر بر سیاست قیمت گذاری گندم در ایران :یک رهیافت سیستمی ،دانشکده،شهریور ۱۳۷۴
 • مجری طرح: دکتر محمودی
 • همکار طرح: یعقوب انتظاری
 • تاریخ: ۱۳۷۵-۱۳۷۴

 1. عنوان طرح: بررسی عوامل موثر بر تقاضای سرمایه گذاری در تحقیقانت دانشگاهی توسط شرکت های صنعتی
 • مجری طرح: یعقوب انتظاری
 • همکار طرح: مریم زاده موسی
 • تاریخ: ۱۳۷۸-۱۳۷۷

 1. عنوان طرح: پروفایل صنعتی کشور های اسلامی (Industrial profile of the Musim World)
 • مجری طرح: دکتر مشیری
 • همکار طرح: یعقوب انتظاری
 • تاریخ: ۱۳۷۷-۱۳۷۵

 1. عنوان طرح: تعیین استراتژی بهینه برای تامین تقاضای حمل ونقل هوایی کشور
 • مجری طرح: مهندسین مشاور هوایی
 • همکار طرح: یعقوب انتظاری
 • تاریخ: ۱۳۷۷

 1. عنوان طرح: مطالعه تطبیقی سیاستهای اشتغال دانش آموختگان آموزش عالی در ۶کشور جهان
 • مجری طرح: دکتر مصطفی ضرغامی
 • همکار طرح: یعقوب انتظاری
 • تاریخ: ۱۳۷۹-۱۳۷۸

 1. عنوان طرح: تحلیل تقاضای صنعت دانش برای دانش آموختگان آموزش عالی
 • مجری طرح: یعقوب انتظاری
 • همکار طرح: معصومه قارون، یزدان ابراهیمی
 • تاریخ: ۱۳۷۹-۱۳۷۸

 1. عنوان طرح: تحلیل تاثیر تغییر تکنولوژی بر بازار نیروی انسانی متخصص در ایران،۱۳۸۰-۱۳۷۹
 • مجری طرح: یعقوب انتظاری
 • همکار طرح: -
 • تاریخ: ۱۳۷۹-۱۳۸۰

 1. عنوان طرح: ارزیابی عملکرد وزارت علوم تحقیقات وفناوری در چارچوب نظام علم وفناوری ایران
 • مجری طرح: یعقوب انتظاری
 • همکار طرح: -
 • تاریخ: ۱۳۸۰

 1. عنوان طرح: بررسی مبانی نظری توسعه فناوری ،در چارچوب طرح ملی توسعه تکنولوژی،۱۳۸۱
 • مجری طرح: یعقوب انتظاری
 • همکار طرح: یزدان ابراهیمی، مریم زاده موسی
 • تاریخ: ۱۳۸۱-۱۳۸۰

 1. عنوان طرح: تحلیل تعامل دانشگاه وصنعت از چشم انداز اقتصاد مبتنی بر دانش
 • مجری طرح: یعقوب انتظاری
 • همکار طرح: -
 • تاریخ: ۱۳۸۲

 1. عنوان طرح: ارزیابی عملکرد وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در سالهای ۱۳۸۰ و۱۳۸۱
 • مجری طرح: یعقوب انتظاری
 • همکار طرح: حمید جاودانی، غلامرضا ذاکر صالحی
 • تاریخ: ۱۳۸۳-۱۳۸۲

 1. عنوان طرح: تحلیل مشارکت زنان در نظام آموزش عالی وبازار کار از چشم انداز اقتصاد مبتنی بر دانش
 • مجری طرح: یعقوب انتظاری
 • همکار طرح:  رضا منیعی،عباسی، اسعیلی
 • تاریخ: ۱۳۸۴-۱۳۸۳

 1. عنوان طرح: ارزیابی عملکرد برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی
 • مجری طرح: یعقوب انتظاری
 • همکار طرح: -
 • تاریخ: ۱۳۸۴

 1. عنوان طرح: تحلیل نقش  آموزش عالی، تحقیقات و فناوری  در تحقق اقتصاد مبتنی بر دانش
 • مجری طرح: یعقوب انتظاری
 • همکار طرح: -
 • تاریخ: ۱۳۸۶

 1. عنوان طرح: تعیین اهداف برنامه پنجم توسعه آموزش عالی از چشم انداز توسعه مبتنی بر دانش
 • مجری طرح: یعقوب انتظاری
 • همکار طرح: ۱۳۸۷
 • تاریخ: ۱۳۸۷

 1. عنوان طرح: ارائه الگویی برای تخصیص کمک های دولت به دانشگاه های دولتی
 • مجری طرح: یعقوب انتظاری
 • همکار طرح: -
 • تاریخ: ۱۳۸۸

 1. عنوان طرح: برنامه ریزی توسعه پردیس کیش دانشگاه تهران
 • مجری طرح: یعقوب انتظاری
 • همکار طرح: شرکت مهندسان مشاور آتک
 • تاریخ: ۱۳۸۹

 1. عنوان طرح: ارائه الگویی برای هدفمند سازی تأمین مالی آموزش عالی
 • مجری طرح: یعقوب انتظاری
 • همکار طرح: -
 • تاریخ: ۱۳۹۰-۱۳۸۹
 1. عنوان طرح: ارزیابی پیشرفت علوم و فناوری بر اساس سند چشم انداز ۱۴۰۴
 • مجری طرح: یعقوب انتظاری
 • همکار طرح: -
 • تاریخ: ۱۳۹۱

 1. عنوان طرح: برآورد سهم ارزش افزوده صنعت دانش از تولید ناخالص داخلی
 • مجری طرح: یعقوب انتظاری
 • همکار طرح: -
 • تاریخ: ۱۳۹۲-۱۳۹۱

 1. عنوان طرح: ارزیابی مهارت های اشتغال پذیری  در رشته های فنی و مهندسی
 • مجری طرح: یعقوب انتظاری
 • همکار طرح: -
 • تاریخ: ۱۳۹۴-۱۳۹۳

 1.  عنوان طرح: بررسی تطبیق عرضه و تقاضای مهارت های اشتغال پذیری فارغ‌التحصیلان دانشگاه های صنعتی ایران
 • مجری طرح: یعقوب انتظاری
 • همکار طرح: -
 • تاریخ: ۱۳۹۵-۱۳۹۴

 1. عنوان طرح: Building Knowledge based Economy in Iran
 • مجری طرح: یعقوب انتظاری
 • همکار طرح: -
 • تاریخ: ۲۰۱۵-۲۰۱۴
 1. عنوان طرح: ارزیابی اکوسیستم  کارآفرینی مبتنی بر دانشگاه : مطالعه مورد دانشگاه های واقع در شهر تهران
 • ​​مجری طرح: یعقوب انتظاری
 • همکار طرح: -
 • تاریخ: ۱۳۹۵-۱۳۹۴
 1. ​عنوان طرح: تحلیل تأثیر دانشگاه بر توسعه منطقه ای در ایران
 • ​​​​مجری طرح: یعقوب انتظاری
 • همکار طرح: -
 • تاریخ: ۱۳۹۶-۱۳۹۵
 1. ​​​عنوان طرح: ارائه الگویی برای توسعه اکوسیستم نوآوری مبتنی بر دانشگاه در مناطق دانشگاهی ایران
 • ​​​​مجری طرح: یعقوب انتظاری
 • همکار طرح: -
 • تاریخ: ۱۳۹۷-۱۳۹۶
 1. ​​​​عنوان طرح: ارائه الگویی برای توسعه اشتغال دانش آموختگان آموزش عالی در ایران
 • ​​​​​​مجری طرح: یعقوب انتظاری
 • همکار طرح: -
 • تاریخ: ۱۳۹۷-۱۳۹۶
 1. ​​​​​عنوان طرح: ارائه الگویی برای ساخت اکوسیستم کسب و کار مبتنی بر دانش بر محور دانشگاه ها
 • ​​​​​​​مجری طرح: یعقوب انتظاری
 • همکار طرح: -
 • تاریخ: ۱۳۹۸-۱۳۹۷
 1. ​​​​​​عنوان طرح: ارائه الگویی برای ارتقاء مشارکت دانشگاه ها در توسعه منطقه ای ایران: مطالعه موردی دانشگاه کاشان
 • ​​​​​​​​​​​مجری طرح: یعقوب انتظاری
 • همکار طرح: -
 • تاریخ: ۱۳۹۸
راهنمایی و مشاوره پایان نامه

 1. عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد: بررسی تأمین مالی آموزش و پرورش از طریق مالیات بر املاک : مطالعه موردی استان سمنان
 • دانشگاه: دانشگاه آزاد اسلامی
 • نام دانشجو: صادقعلی رامه
 • سمت: استاد مشاور
 • تاریخ: ۱۳۸۹

 1. عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد: تحلیل عوامل مؤثر بر کارآفرینی آموزش عالی
 • دانشگاه: دانشگاه تهران
 • نام دانشجو: زهرا موسوی
 • سمت: استاد مشاور
 • تاریخ: ۱۳۸۹

 1. عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد: ارزیابی نرخ بازده انتظاری تحصیلات عالی: مطالعه موردی دانشگاه تهران
 • دانشگاه: دانشگاه تهران
 • نام دانشجو: محمد اسدبیگی
 • سمت: استاد مشاور
 • تاریخ: ۱۳۹۱

 1. عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد: ارزشیابی بازدهی اقتصادی نظام آموزشی ایران
 • دانشگاه: دانشگاه الزهرا
 • نام دانشجو: فاطمه حیدری
 • سمت: استاد مشاور
 • تاریخ: ۱۳۹۱

 1. عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد: ارائه الگویی تصمیم گیری استراثزیک مالی در دانشگاه
 • دانشگاه: دانشگاه تهران
 • نام دانشجو: حسن محجوب
 • سمت: استاد مشاور
 • تاریخ: ۱۳۹۳

 1. عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد: تحلیل راهبردی  صادرات کالاهای دانش بنیان
 • دانشگاه: دانشگاه پیام نور
 • نام دانشجو: مریم سلاجقه
 • سمت: استاد راهنما
 • تاریخ: ۱۳۹۴

 1. عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد: ارائه الگویی برای تجاری سازی تحقیقات دانشگاهی
 • دانشگاه: دانشگاه تهران
 • نام دانشجو: امین پژوهش
 • سمت: استاد راهنما
 • تاریخ: ۱۳۹۳
انتشارات

کتاب های تالیفی:
 1. یعقوب انتظاری، شصت سال آموزش عالی، تحقیقات و فناوری در ایران، مؤسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی، ۱۳۸۸.

 1. یعقوب انتظاری، دستاوردهای جمهوری اسلامی ایران در حوزه علم و فناوری، مؤسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی و  شورای عالی ایرانیان خارج از کشور، ۱۳۸۹.

 1. یعقوب انتظاری، اقتصاد خرد آموزش عالی، مؤسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی، ۱۳۹۴.

 1. یعقوب انتظاری و همکاران، محورهای توسعه دانش بنیان، موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی، زمستان ۱۳۹۷.

 1. یعقوب انتظاری، تحلیل تحولات اقتصاد دانش ایران، شورای عالی انقلاب فرهنگی، (در دست انتشار).

 1. یعقوب انتظاری، ایران در مسیر توسعه انسانی، شورای عالی انقلاب فرهنگی، (در دست انتشار).

 1. حسن محجوب و یعقوب انتظاری، باز اندیشی در آموزش مهندسی، موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی، (در دست انتشار).

 1. یعقوب انتظاری، اکوسیستم توسعه دانش بنیان، موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی، (در دست انتشار).
مقالات چاپ شده در مجلات علمی - پژوهشی:
 1. یعقوب انتظاری، سرمایه گذاری بهینه در سرمایه انسانی تحت شرایط عدم اطمینان: طول بهینه تحصیل در آموزش عالی ایران، فصلنامه  پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی، شماره۹، بهار۱۳۷۴.

 1. یعقوب انتظاری، کنترل بهینه نظام ملی نوآوری تکنولوژیک، فصلنامه  پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی، شماره۱۴-۱۳، بهار و تابستان ۱۳۷۵.

 1. یعقوب انتظاری، تحلیل پیوند بین دانشگاه و صنعت در چارچوب نظام ملی نوآوری تکنولوژیک، فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی، شماره ۱۸، زمستان ۱۳۷۷.

 1. یعقوب انتظاری، نظام ملی نوآوری تکنولوژیک: پیوند دانشگاه-صنعت، فصلنامه  پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی، شماره۱۲-۱۱، پاییز و زمستان ۱۳۷۴.

 1. یعقوب انتظاری، تحلیل رابطه متقابل مجلات علمی ایران، فصلنامه  پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی، شماره۱۷، پاییز ۱۳۷۷.

 1. یعقوب انتظاری، ارزشیابی تمایل شرکت های صنعتی به کسب دانش از دانشگاه با استفاده از مطلوبیت چند صفتی، مطالعه موردی شرکتهای صنعت الکترونیک، فصلنامه  پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی، شماره ۲۱، پاییز ۱۳۸۰.

 1. یعقوب انتظاری، تحلیل رابطه بین فناوری و سرمایه انسانی در صنایع مبتنی بر دانش، فصلنامه  پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی، شماره ۳۱، ۱۳۸۳.

 1. یعقوب انتظاری، حسن طایی، علی عرب، مازیار یزدی، تحلیل تابع تولید و کارایی بنگاه دانش با استفاده از روش تحلیل مرز تصادفی تولید، فصلنامه  پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی، شماره ۴۵، ۱۳۸۶.

 1. یعقوب انتظاری، حسن محجوب، ارزیابی ساز و کارهای  تخصیص منابع آموزش عالی و ارائه راهکار مناسب بری اجرای بهترین آنها در  ایران، فصلنامه  پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی، شماره ۶۸، ۱۳۹۴.

 1. محمد اسد بیگی، ابوالقاسم نادری، یعقوب انتظاری، ارزیابی نرخ بازده انتظاری تحصیلات عالی: مورد پژوهشی دانشکده فنی و روان­شناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران، فصلنامه پژوهش وبرنامه ریزی در آموزش عالی، شماره ۶۸، ۱۳۹۲.

 1. یعقوب انتظاری، ارائه الگویی برای تأمین مالی دانشگاه های دولتی، فصلنامه  پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی، شماره ۶۰، ۱۳۹۰.

 1. یعقوب انتظاری، تحلیل عملکرد تخصیص بودجه به دانشگاه های دولتی، فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی، شماره ۵۷، ۱۳۸۹.

 1. یعقوب انتظاری، ارائه الگویی برای هماهنگ سازی نظام آموزش عالی با تحولات مبتنی بر دانش در نظام اشتغال، فصلنامه  پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی، شماره ۵۳، ۱۳۸۸.

 1. یعقوب انتظاری، تحلیل کارایی اقتصادی بنگاه های دانش با استفاده از مرز تصادفی هزینه کوشش های تحقیقاتی، فصلنامه  پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی، شماره ۴۹، ۱۳۸۷.

 1. ابوالقاسم نادری، کمال خرازی، یعقوب انتظاری، حسن محجوب، تصمیم گیری های استراتژیک مالی با نگاه شناختی: رویکرد بین رشته ای، فصلنامه مطالعات میان رشته ای در علوم انسانی، ۱۳۹۳.

 1. یعقوب انتظاری، حسن محجوب، تحلیل توسعه اقتصاد دانش ایران بر اساس چشم انداز ۱۴۰۴، فصلنامه راهبرد فرهنگ - شورای عالی انقلاب فرهنگی، شماره ۲۴، ۱۳۹۲.

 1. یعقوب انتظاری، شادی روحانی، فاطمه حیدری، تحلیل بازدهی نظام آموزش عالی ایران، فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی، شماره ۷۲، ۱۳۹۳.

 1. حسن محجوب، ابوالقاسم نادری، کمال خرازی، یعقوب انتظاری، بررسی عوامل مؤثر بر تصمیم گیری های مالی استراتزیک مالی در دانشگاه تهران، مجله آموزش عالی ایران، شماره ۲، سال ۱۳۹۵.

 1. یعقوب انتظاری، آموزش عالی و قابلیت های اشتغال فارغ التحصیلان، مجله  آموزش عالی ایران، دوره ۸، ۱۳۹۵.

 1. یعقوب انتظاری، زیست بوم کارآفرینی نوآورانه: الگوی عمومی و پیام هایی برای ایران، فصلنامه توسعه کارآفرینی، دوره ۱۱، سال ۱۳۹۷.

 1. یعقوب انتظاری، تحلیل تأثبر دانشگاه بر توسعه منطقه ای در ایران، فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی، شماره ۸۸، سال ۱۳۹۷.

 1. حسن محجوب، ابوالقاسم نادری، کمال خرازی، یعقوب انتظاری، تصمیم‌گیری‌های استراتژیک مالی در دانشگاه‌های جامع دولتی، فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی، شماره ۸۸، سال ۱۳۹۷.

 1. یعقوب انتظاری، الزامات توسعه اکوسیستم کارآفرینی دانشگاه بنیان در ایران، فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی، شماره ۸۹، سال ۱۳۹۷.

 1. Abolghasem Nadery, Yaghoub Entezari, Hassan Mahjub, Study the Funding Mechanisms of Higher Education, Singaporean Journal of Business Economics and Management Studies, No. ۹, ۲۰۱۵.

 1. Yaghoub Entezari, Building Knowledge- based Entrepreneurship Ecosystems: case of Iran, Procedia - Social and Behavioral Sciences, No. ۱۹۵, ۲۰۱۶.
مقالات مجلات علمی ترویجی و علمی مروری:
 1. یعقوب انتظاری، تحقیقات نهادی رهیافتی برای بهبود توسعه دانش در دانشگاه های ایران، نامه آموزش عالی، ۱۳۸۳.

 1. یعقوب انتظاری، کارآفرینی مبتنی بر علم، نامه آموزش عالی، شماره ۶ تا ۱۰، ۱۳۸۳.

 1. یعقوب انتظاری، ارزیابی عملکرد وزارت علوم تحقیقات وفناوری، فصلنامه مجلس و پژوهش، شماره ۳۰، ۱۳۸۰.

 1. یعقوب انتظاری، ظهور صنایع دانش، دایره المعارف آموزش عالی، دانشنامه بزرگ فارسی، جلد اول، ۱۳۸۲.

 1. یعقوب انتظاری، نظریه بنگاه دانش، دایره المعارف آموزش عالی، دانشنامه بزرگ فارسی، جلد سوم، ۱۳۸۷.

 1. یعقوب انتظاری، ظهور دانشگاه کارآفرین و توسعه تعامل علم وصنعت، علم و آینده، شماره۱، ۱۳۸۳.

 1. یعقوب انتظاری، تحلیل تعامل علم و صنعت در چارچوب سیستم ملی توسعه دانش، فصلنامه مجلس و پژوهش، شماره ۴۱، ۱۳۸۲.

 1. یعقوب انتظاری، اقتصاد نوآور: الگویی جدید برای تحلیل و سیاست گذاری توسعه علوم، فناوری و نوآوری، فصلنامه پژوهش وبرنامه ریزی در آموزش عالی، شماره ۳۵ و ۳۶، ۱۳۸۴.

 1. یعقوب انتظاری، کارآفرینی مبتنی بر دانش شرط لازم برای اشتغال دانش آموختگان آموزش عالی، فصلنامه مجلس و پژوهش، شماره ۵۹، ۱۳۸۷.

 1. یعقوب انتظاری، مقدمه ای بر نظریه بنگاه دانش، دایره المعارف آموزش عالی، (پذیرش برای چاپ).

 1. یعقوب انتظاری، محمد جواد صالحی، شادی روحانی، محاسبه نابرابری جنستی سرمایه انسانی در ایران و سایر مناطق جهان، فصلنامه نامه آموزش عالی، ۱۳۹۲.

 1. یعقوب انتظاری، حسن محجوب، ابوالقاسم نادری، تصمیم گیری‌های استراتژیک مالی در آموزش عالی:بررسی  ساز و کارهای  تخصیص منابع مالی در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی، فصلنامه مطالعات منابع انسانی دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری، شماره ۷، بهار ۱۳۹۲.

 1. معصومه قارون، یعقوب انتظاری، جایگاه آموزش های مهارتی در توسعه اقتصادی دانش بنیان، نشریه صنعت و دانشگاه، تابستان ۱۳۹۲.

 1. حسن محجوب، یعقوب انتظاری، استفاده  از فناوری اطلاعات  و ارتباطات جامع  و کارآمد در دانشگاه هوایی شهید ستاری، مطالعات منابع انسانی دانشگاه شهید ستاری، تابستان ۱۳۹۲.

 1. ابوالقاسم نادری، کمال خرازی، یعقوب انتظاری، حسن محجوب، سازوکارهای تأمین و تخصیص منابع در آموزش عالی، فصلنامه نامه مطالعات منابع انسانی، زمستان ۱۳۹۲.

 1. یعقوب انتظاری، محمد جواد صالحی، کارآفرینی در صنعت دانش ایران، مجله نامه آموزش عالی، بهمن ۱۳۹۲.

 1. یعقوب انتظاری، نظام ملی نوآوری، دانشنامه آموزش عالی، آذر ۱۳۹۳.

 1. یعقوب انتظاری، معصومه قارون، عقلانیت و عملکرد  دولت در تأمین مالی آموزش عالی ایران، مجله  نامه آموزش عالی، دی ۱۳۹۳.

 1. یعقوب انتظاری، سرمایه گذاری در آموزش عالی، دانشنامه آموزش عالی، خرداد ۱۳۹۴.

 1. یعقوب انتظاری، امور مالی آموزش عالی، دانشنامه آموزش عالی، آذر ۱۳۹۴.

 1. امین پژوهش، جواد پورکریمی، یعقوب انتظاری، مدل تجاری سازی دستاوردهای تحقیقات دانشگاهی مبتنی بر مطالعه تطبیقی، فصلنامه توسعه تکنولوژی صنعتی، شماره ۲۸، پاییز و زمستان ۱۳۹۵.

 1. امین پژوهش، جواد پورکریمی، یعقوب انتظاری، تحلیل شرکت های نوپای مبتنی بر دستاوردهای تحقیقات دانشگاهی از منظر رویکرد منبع محور، فصلنامه رشد فناوری، شماره ۴۶، بهار ۱۳۹۵.

 1. یعقوب انتظاری، دانشگاه و جهان کار، ویراست  دوم دانشنامه آموزش عالی، ۱۳۹۵.
مقالات ارائه شده در کنفرانسها و سمینارها:
 1. یعقوب انتظاری، تحلیل تقاضای اقتصاد ایران برای دانش آموختگان آموزش عالی از چشم انداز اقتصاد مبتنی بر دانش، سمینار طرح نیاز سنجی و سیاست گذاری نیروی انسانی،۱۳۸۱.

 1. یعقوب انتظاری، ظهور اقتصاد دانش و ضرورت تحول در آموزش وپرورش ایران، همایش ملی مهندسی اصلاحات در آموزش و پرورش، ۱۳۸۱.

 1. یعقوب انتظاری، توسعه بخش دانش لازمه توسعه پایدار، همایش توسعه پایدار بخش های اجرایی کشور، ۱۳۸۰.

 1. یعقوب انتظاری، راهبرد وزارت علوم، تحقیقات وفناوری برای توسعه پایدار: توسعه دانش محیط زیست، سمینار حفاظت محیط زیست، ۱۳۸۱.

 1. یعقوب انتظاری، پیچیدگی آموزش محیط زیست، اولین  همایش  آموزش محیط زیست، ۱۳۸۲.

 1. یعقوب انتظاری، بنگاه مشتق از دانش مقایسه دو کشور سوئد وایالات متحده، همایش آموزش عالی و توسعه پایدار، ۱۳۸۳.

 1. یعقوب انتظاری، تحلیل تحولات علم وفناوری ایران از چشم انداز اقتصاد یادگیری، پنجاه و دومین نشست روسای دانشگاه ها، ۱۳۸۴.

 1. یعقوب انتظاری، تحلیل وتبیین تحولات لازم در دانشگاه های ایران بر مبنای قانون برنامه چهارم و قانون وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، ۱۳۸۴.

 1. یعقوب انتظاری، سیاست گذاری  علم، فناوری و نوآوری برای تحقق اقتصاد مبتنی بردانش، سمینار برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، ۱۳۸۷.

 1. یعقوب انتظاری، اقتصاد توسعه دانش: الگویی جامع برای سیاست گذاری توسعه دانش و مبتنی دانش، کنگره سراسری اقتدار علمی- اقتدار ملی، ۱۳۸۷.

 1. یعقوب انتظاری، هشت دهه کارآفرینی در دانش و مبتنی بر دانش، کنفرانس تحولات  دانشگاه های ایران  و چشم انداز بسوی کارآفرینی، ۱۳۸۷.

 1. یعقوب انتظاری، اقتصاد دانش و وضعیت آن در ایران، همایش بین المللی اندیشه های نو در آموزش و پژوهش، ۱۳۹۰.

 1. محمد جواد صالحی، یعقوب انتظاری، اثر نیروی کار دارای تحصیلات تکمیلی بر رشد اقتصادی ایران، پنجمین کنفرانس بین المللی انجمن آموزش عالی ایران با عنوان « توسعه تحصیلات تکمیلی ایران؛ فرصت‌ها و چالش ها، ۱۳۹۳.

 1. امین پژوهش، جواد پور کریمی و یعقوب انتظاری، شرکت های مبتنی بر دستاوردهای دانشگاه: مفاهیم، تعاریف و ویزگی ها، دومین کنفرانس بین المللی تجاری سازی فناوری، پارک علم و فناوری دانشگاه تهران، اسفند ۱۳۹۳.

 1. امین پژوهش، جواد پور کریمی و یعقوب انتظاری، رده بندی انتقال فناوری: مفاهیم و نوع شناسی، دومین کنفرانس بین المللی تجاری سازی فناوری، پارک علم و فناوری دانشگاه تهران، اسفند ۱۳۹۳.

 1. Yagoub Entezari, Embedding Employability Skills into the Engineering Education Curriculum: Case of IRAN, International Conference on Education in Mathematics, Science & Technology, Turkey, ۲۰۱۵.

 1. Yagoub Entezari, Building Knowledge based Entrepreneurship Ecosystem: CASE of IRAN, International Conference on Technology, Innovation and Entrepreneurship, Turkey, ۲۰۱۵.
مقالات کاری:
 1. یعقوب انتظاری، مرور اجمالی اقتصاد آموزش عالی ایران، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، مهر ۱۳۸۳.

 1. یعقوب انتظاری، ظهور اقتصاد دانش وتحول در بازار کار، مؤسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی، بهار ۱۳۸۳.

 1. یعقوب انتظاری، سیستم آموزش عالی بعنوان صنعت دنش، مؤسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی، شهریور ۱۳۸۳.

 1. یعقوب انتظاری، توسعه هیات علمی از چشم انداز اقتصاد دانش، مؤسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی، بهمن ۱۳۸۳.

 1. یعقوب انتظاری، افزایش پیچیدگی در سیستم ملی نوآوری، مؤسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی، بهار ۱۳۸۴.

 1. یعقوب انتظاری، ارزیابی عملکرد وزارت علوم،تحقیقات وفناوری در سالهای ۱۳۸۰-۱۳۸۱، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، زمستان ۱۳۸۲.

 1. یعقوب انتظاری، نقش مؤسسات تحقیقات عمومی در توسعه دانش بنیان، مؤسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی، پاییز ۱۳۹۴.

 1. یعقوب انتظاری، تحقیقات علوم انسانی و نوآوری و کارآفرینی اجتماعی، مؤسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی، تابستان ۱۳۹۴.

 1. یعقوب انتظاری، الزامات و زیرساخت های لازم برای جذب دانشجوی بین المللی در ایران، موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی، تابستان ۱۳۹۷.

 1. یعقوب انتظاری، تحلیلی بر توزیع استانی بودجه آموزش عالی در ایران، موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی، زمستان ۱۳۹۷.