اعضای گروه - دکتر مهتاب پورآتشی

مشخصات عمومی AWT IMAGEAWT IMAGE

نام: مهتاب

نام خانوادگی: پورآتشی

شماره تماس: ۲۳۵۱۷۱۵۹-۰۲۱

ایمیل: m.pouratashi@irphe.ir

Dr. Mahtab Pouratashi

تحصیلات دانشگاهی

 1. دکترای تخصصی، رشته آموزش کشاورزی، دانشگاه تهران، ۱۳۹۲.

عنوان رساله: تحلیل عوامل آموزشی - روانشناختی موثر بر انگیزه پیشرفت دانشجویان رشته کشاورزی

 1. کارشناسی ارشد، رشته  آموزش کشاورزی، دانشگاه تهران، ۱۳۸۶.

عنوان رساله: بررسی تاثیر سبک های یادگیری بر پیشرفت تحصیلی دانشجویان رشته کشاورزی

افتخارات

 1. دانشجوی نمونه کشوری در مقطع دکتری، ۱۳۹۲.

 1. دانشجوی پژوهشگر قابل تقدیر دانشگاه تهران، جشنواره پژوهش دانشگاه تهران، ۱۳۹۲.

 1. پژوهشگر برگزیده باشگاه پژوهشگران دانشجو، جشنواره پژوهش باشگاه پژوهشگران دانشجو، ۱۳۹۲.

 1. دانشجوی پژوهشگر نمونه پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، ۱۳۸۹.
زمینه های تحقیقاتی مورد علاقه

 1. مطالعات تطبیقی آموزش عالی

 1. کارآفرینی

 1. یادگیری الکترونیکی

 1. مباحث روانشناختی و روانشناسی تربیتی در آموزش عالی

 1. تضمین کیفیت

 1. مدیریت دانش

 1. فناوری اطلاعات و ارتباطات در آموزش عالی

 1. آموزش محیط زیست

 1. توسعه پایدار
سوابق تدریس

 1. روش تحقیق

 1. آمار کاربردی و استنباطی

 1. نرم افزار آماری SPSS، AMOS، LISREL

 1. اقتصاد آموزش و پرورش

 1. کلیات اقتصاد

 1. فنون مذاکره و بازاریابی

 1. راه‌اندازی و مدیریت کسب و کار

 1. مدیریت و انگیزش در تعاون

 1. مدیریت و رهبری در تعاون
طرح های تحقیقاتی

 1. بررسی تطبیقی تجارب دانشگاه­های منتخب از منظر ویژگی­های دانشگاه کارآفرین و آموزه­های آن برای ایران.

مسئولیت: مجری طرح

 1. بررسی انگیزه پیشرفت در میان اعضای هیات علمی پردیس کشاورزی و منابع‌طبیعی.

مسئولیت: همکار طرح

 1. ارزیابی و تحلیل کیفیت نظام آموزشی بیمه کشاورزی به منظور پایدارسازی نظام مزبور.

مسئولیت: همکار طرح

 1. بررسی کارکردهای اجتماعی فضای سبز شهر کرج.

مسئولیت: همکار طرح

انتشارات

تالیف کتاب:

 1. راهنمای گام به گام مدل سازی معادله ساختاری با استفاده از نرم افزار AMOS Graphic، حمید موحد محمدی و مهتاب پورآتشی. انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۹۵.
 1. مدرسه سبز. مهتاب پورآتشی، حسین شعبانعلی فمی، الهام فهام. انتشارات پلک، ۱۳۹۱.
۱
مقالات علمی - پژوهشی:
 1. Pouratashi, M., Zhu, Ch., Movahed Mohammadi, H., Rezvanfar, A. & Hosseini, S.M. (2013). Effects of Agricultural Students’ Self-Efficacy Beliefs and Test Anxiety on their Achievement Motivation and Academic Performance. The New Educational Review, 4, pp.85-98.

 1. Pouratashi, M., Movahed Mohammadi, H., Rezvanfar, A., Hosseini, S.M. and Zhu, Ch. (2013). Modeling Learning Approaches of Agriculture Students, in Two Cultural Contexts. International Journal of Advanced Studies in Humanities and Social Science, 1(9), pp.1309-1317.

 1. Hosseini, S.M. & Pouratashi, M. (2011). Entrepreneurial Competencies of Agricultural Students: The Influence of Entrepreneurship Courses. African Journal of Business Management. Vol.5 (6), pp. 2159-2163.

 1. Pouratashi, M. & Rezvanfar, A. (2010). Analysis of Factors Influencing Application of ICT by Agricultural Graduate Students. Journal of the American Society for Information Science and Technology, 61(1), pp.81–87.

 1. Pouratashi M. & Mokhtarnia, M. (2009). Investigating Factors Influencing Use of Internet by Agricultural Faculty Members for Educational and Research Activities. American-Eurasian Journal of Agricultural & Environmental Science, 5(3), pp. 398-402.

 1. Pouratashi M., Movahed Mohammadi H., Shabanali Fami H. and Rezvanfar A. (2008). The Effect of Agricultural Students’ Learning Styles on Academic Performance. Georgian Electronic Scientific Journal: Education Science and Psychology, 2 (13), pp. 43-48.

 1. پورآتشی، م.، موحدمحمدی، ح.، رضوانفر، ا. و حسینی، س.م. (۱۳۹۳). بررسی تاثیر باورهای هوشی و انگیزه پیشرفت بر رویکردهای یادگیری و عملکرد تحصیلی دانشجویان رشته کشاورزی، مجله تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران.

 1. موحدمحمدی، ح.، شعبانعلی فمی، ح.، پورآتشی، م.، و علیرضایی، م. (۱۳۹۳). بررسی عوامل موثر بر کیفیت آموزش‌های متوسطه کشاورزی، مطالعه موردی: مرکز آموزش کشاورزی حاجی آباد هرمزگان. مجله تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران.

 1. موحدمحمدی، ح.، شعبانعلی فمی، ح.، پورآتشی، م.، و علیرضایی، م. (۱۳۹۲). تحلیل عوامل مدیریتی تاثیرگذار بر کیفیت آموزش‌های متوسطه کشاورزی. فصلنامه رهیافتی نو در مدیریت آموزشی.

 1. موذن، ز.، موحدمحمدی، ح.، رضوانفر، ا. و پورآتشی، م. (۱۳۹۲). تحلیل وظایف شغلی مدیران هنرستان‌های کشاورزی استان تهران، از دیدگاه آموزشگران. فصلنامه پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی، شماره ۱۸، پاییز ۱۳۹۰.

 1. پورآتشی، م.، علیرضایی، م.، موحدمحمدی، ح.، و شعبانعلی فمی، ح.، (۱۳۹۱). تحلیل عامل­های فناوری آموزشی موثر بر کیفیت آموزش‌های متوسطه کشاورزی مرکز آموزش کشاورزی حاجی آباد. فصلنامه پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی، شماره ۲۰.

 1. مختارنیا، م.، رضوانفر، ا. و پورآتشی، م. (۱۳۹۰). بررسی انگیزه پیشرفت اعضای هیات علمی براساس ابعاد رضایت شغلی. مورد: پردیس کشاورزی و منابع‌طبیعی دانشگاه تهران. مجله تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران. دوره ۲-۴۲.

 1. موذن، ز.، موحدمحمدی، ح.، رضوانفر، ا. و پورآتشی، م. (۱۳۹۰). بررسی عملکرد شغلی مدیران هنرستان‌های کشاورزی استان تهران، از دیدگاه آموزشگران. مجله تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران.

 1. پورآتشی، م.، شعبانعلی فمی، ح. و موحدمحمدی، ح. (۱۳۸۸). واکاوی عوامل تاثیرگذار بر موفقیت تحصیلی، تاملی بر دیدگاه دانشجویان رشته‌های کشاورزی دانشگاه تهران. مجله آموزش عالی ایران. سال دوم، شماره سوم.

 1. پورآتشی، م. و مختارنیا، م. (۱۳۸۸). بررسی عوامل موثر بر کارآفرینی دانش‌آموختگان کشاورزی از دیدگاه اعضای هیات علمی پردیس کشاورزی و منابع‌طبیعی دانشگاه تهران. مجله تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران. دوره ۲-۴۰.

 1. پورآتشی، م. و مختارنیا، م. (۱۳۸۷). بررسی نظرات اعضای هیات علمی پردیس کشاورزی و منابع‌طبیعی دانشگاه تهران پیرامون موانع استفاده از فناوری اطلاعات. مجله علوم کشاورزی ایران. دوره ۲-۳۹، شماره ۱.

 1. پورآتشی، م. و موحدمحمدی، ح. (۱۳۸۶). شناخت و تحلیل عوامل موثر بر کاربرد اینترنت توسط دانشجویان دختر رشته کشاورزی. مجله علمی پژوهشی مطالعات زنان. سال اول، شماره دوم.
۱
مقالات ارایه شده در کنفرانس‌های علمی:
 1. Pouratashi, M. (2014). Comparative Studies on Agricultural Education: A Necessity for Improving Higher Agricultural Education. The First International Conference of the APIRAS & the Fifth Congress of Extension and Education in Agriculture and Natural Resources Management. 2-4 September, 2014, Iran.

 1. Pouratashi, M. (2013). A Study of Students’ Attitudes about Using an E-Learning System, Application of TAM. First International Conference on Computer, Information Technology and Digital Media. 2013, Iran.

 1. Pouratashi, M., Movahed Mohammadi, H., Shabanali Fami, H., & Zhu, Ch. (2013). The Influence of Internet on Academic Performance of Agricultural Students. International Conference on Information and Education Technology (ICIET 2013). 12-13 January 2013, Brussels, Belgium.

 1. Pouratashi, M., Movahed Mohammadi, H., Zhu, Ch., Rezvanfar, A. & Hosseini, S.M. (2012). Effect of Agricultural Students’ Academic Self-Efficacy Beliefs on Their Achievement Motivation and Academic Performance. The 3rd World Conference on Learning, Teaching, and Educational Leadership, 25-28 October 2012, Brussels, Belgium.

 1. Pouratashi, M., Rezvanfar, A. & Mokhtarnia, M. (2012). Analysis of Factors Influencing Achievement Motivation of Agricultural Faculty Members. International Conference on Education and Educational Psychology, 10-13 October 2012, Istanbul, Turkey.

 1. Pouratashi, M. & Rezvanfar, A. (2009). Preferred Learning Styles of Students in a College of Agriculture. Proceeding of international conference on contemporary science education research: learning and assessment. Istanbul, Turkish. 31 August- 4 September 2009.

 1. پورآتشی، م. (۱۳۹۱). آمایش آموزش عالی رویکردی در راستای تحقق سند چشم انداز ایران ۱۴۰۴. همایش ملی رسالت معلم در چشم انداز ایران ۱۴۰۴. دانشگاه فرهنگیان، مرکز تربیت معلم شهید رجایی بابل، ۷ خرداد ۱۳۹۱.

 1. پورآتشی، م. (۱۳۹۱). نقش دانشگاه کارآفرین کشاورزی در تجاری سازی یافته­های پژوهشی. چهارمین کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی ایران. ۲۸ و ۲۹ شهریور ۱۳۹۱، پردیس کشاورزی و منابع­طبیعی دانشگاه تهران.

 1. پورآتشی، م. (۱۳۹۰). دستیابی به اهداف چشم‌انداز علم و فناوری در افق ۱۴۰۴ با استفاده از نقشه جامع علمی کشور (بررسی نقش پارک‌های علم و فناوری). دومین همایش ملی مدیریت پژوهش و فناوری. پژوهشکده سیاستگذاری علم، فناوری و صنعت دانشگاه صنعتی شریف و معاونت پژوهشی و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری. تهران، ۲۷ آذرماه ۱۳۹۰.

 1. پورآتشی، م. و شعبانعلی فمی، ح. (۱۳۹۰). پار‌ک‌های علم و فناوری: پلی میان دانشگاه کشاورزی و صنعت. اولین همایش ملی اشتغال دانش‌آموختگان بخش کشاورزی و منابع‌طبیعی، دانشگاه تربیت مدرس، ۲ و ۳ آذرماه.

 1. پورآتشی، م. (۱۳۹۰). تلفن همراه گزینه‌ای مناسب جهت یادگیری سیار.  اولین همایش ملی آموزش در ایران ۱۴۰۴. مجمع تشخیص مصلحت نظام و پژوهشکده سیاست‌گذاری علم، فناوری و صنعت، تهران، ۸ و ۹ آبان‌ماه.

 1. پورآتشی، م. (۱۳۹۰). نگاهی به ارزیابی درونی و بیرونی در آموزش عالی. سومین همایش ملی آموزش. تهران، ۲۸ و ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۰.

 1. پورآتشی، م. (۱۳۹۰). لزوم توجه به آموزش محیط زیست در فرایند جهانی شدن. اولین همایش ملی و سومین نمایشگاه علمی و تخصصی آموزش محیط زیست. کتابخانه ملی، ۱۶ و ۱۷ بهمن ۱۳۹۰.

 1. پورآتشی، م. (۱۳۸۹). گذر از آموزش سنتی به آموزش سیار: مزایا و چالش‌ها. همایش ملی نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات در توسعه آموزش. کرج. آذرماه ۱۳۸۹.

 1. پورآتشی، م. (۱۳۸۹). شهر الکترونیک و شهروند الکترونیک: از مفهوم تا عمل. همایش شهروندی و مدیریت محله‌ای. تهران. ۲۹ آبان ۱۳۸۹.

 1. پورآتشی، م. (۱۳۸۹). نگاهی به اهمیت محیط زیست در قرآن، ضرورتی در راستای حفظ محیط زیست. اولین همایش ملی دانشجویی مدیریت و فناوری‌های نوین در علوم بهداشتی، سلامت و محیط زیست. ۹ و ۱۰ آذر ماه ۱۳۸۹.

 1. پورآتشی، م. (۱۳۸۸). تاملی بر سبک‌های یادگیری و آموزش کارآفرینی در نظام آموزش عالی. همایش ملی کارآفرینی و توسعه. ایلام.

 1. پورآتشی، م. (۱۳۸۷). جایگاه نظام آموزش عالی در توسعه تعاونی‌های کارآفرینی. همایش ملی تعاون و کارآفرینی. تهران. ۲۴ و ۲۵ مهرماه ۱۳۸۷.

 1. پورآتشی، م. (۱۳۸۷). آموزش کارآفرینی راهکاری در جهت اشتغال دانش‌آموختگان آموزش‌های علمی- کاربردی کشاورزی. همایش ملی توسعه کارآفرینی در آموزشهای علمی کاربردی کشاورزی. مشهد مقدس.