اعضای گروه - اعضا
مدیر گروه

خانم دکتر مریم حسینی

خانم دکتر مریم حسینی
اعضای هیات علمی گروه

خانم دکتر زهرا رشیدی خانم دکتر نسرین نورشاهی
خانم دکتر زهرا رشیدی خانم دکتر نسرین نورشاهی
کارشناس گروه

آقای فاتح مرادی نیاز
آقای فاتح مرادی نیاز