اعضای گروه - دکتر حمید جاودانی

مشخصات عمومی AWT IMAGEAWT IMAGE

نام: حمید

نام خانوادگی: جاودانی

شماره تماس: ۰۲۱-۲۲۰۵۰۲۴۷

ایمیل: javdani99@gmail.com, javdani@irphe.ir

Dr. Hamid Javdani

?
تحصیلات دانشگاهی

 1. دکترای تخصصی، رشته مدیریت آموزش عالی، دانشگاه شهید بهشتی، ۱۳۸۶.
 1. کارشناسی ارشد، رشته ترجمه زبان و ادبیات فرانسه، دانشکده روابط بین الملل وزارت امور خارجه ،۱۳۶۶.
 1. کارشناسی ، رشته زبان و ادبیات فرانسه، دانشگاه شهید بهشتی، ۱۳۶۸.
 1. کارشناسی، رشته ترجمه زبان و ادبیات فرانسه، دانشکده روابط بین الملل وزارت امور خارجه، ۱۳۷۲.

?
مشخصات شغلی

 1. دانشیار، عضو هیئت علمی گروه مطالعات مدیریت آموزش عالی، موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی.
 1. مدیر گروه، گروه مطالعات مدیریت آموزش عالی، موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی.
?
آموزش های غیر رسمی

 1. امور کنسولی وزارت امور خارجه، ۱۳۶۷.
 1. زبان اسپانیولی، وزارت امور خارجه،  ۱۳۶۸.
 1. حسابداری، وزارت امور خارجه، ۱۳۶۹.
 1. روش های تحقیق، موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی، ۱۳۸۱ .
?
فعالیت های حرفه ای پیشین

 1. عضو شورای تغییر ساختار وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری
 1. عضو کمیته داوران تأملی بر دوره‌های دکترای تخصصی در ایران، مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی
 1. عضو کمیته داوران همایش سرمایه اجتماعی توسعه، مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی
 1. عضو کمیته داوران همایش رشد، بهره‌وری و توسعه، مؤسسه عالی آ»وزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی
 1. عضو کمیته علمی و هماهنگی همایش سیاست‌ها و مدیریت برنامه های رشد و توسعه در ایران
 1. سر پرست کتابخانه موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی
 1. سرپرست  حوزه ریاست و روابط عمومی موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی
 1. تدریس در دانشکده وزارت خارجه و ...
 1. نماینده موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی در همایش اشتغال دانش آموختگان دانشگاهی
 1. عامل اجرایی کنفرانس بین المللی آسیایی میانه
 1. مسئول سازمان های علمی – فرهنگی ، بین المللی دفتر همکاری های علمی بین المللی
 1. معاون مدیر کل دفتر همکاری های علمی و بین المللی
 1. مدیر اجرایی « کارگاه منطقه ای مدیریت مسایل آموزش عالی»
 1. مدیر اجرایی « سمینار منطقه ای آموزش عالی در قرن بیست و یکم»‌
 1. عضو کمیته تحول اداری موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی
 1. عضو کمیته همایش های علمی وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری
 1. نماینده موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی در شبکه علمی کشور
 1. کارشناس دبیرخانه شورای تغییر ساختار وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری
 1. رئیس کتابخانه و انتشارات مؤسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی  
 1. عضو کمیته ایجاد وب سایت مؤسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی  
 1. عضو شورای سر دبیری خبرنامه آموزش عالی
 1. مدیر داخلی خبرنامه آموزش عالی
 1. مدیر اجرایی دبیرخانه تغییر ساختار وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری
فعالیت های حرفه ای کنونی

 1. مدیر گروه مطالعات مدیریت آموزش عالی

 1. رئیس کمیته برنامه‌ریزی دوره کارشناسی ارشد مدیریت و برنامه‌ریزی آموزش عالی

 1. عضو شورای سردبیری فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی

 1. عضو شورای علمی موسسه پژوهش برنامه ریزی آموزش عالی

 1. عضو شورای علمی نخستین همایش مدیریت کیفیت در دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی کشور با رویکرد قطبی اسلامی- ایرانی

 1. عضوکمیته علمی دومین همایش «آموزش عالی و توسعه پایدار»

 1. عضو کمیته مشورتی تدوین برنامه پنجم توسعه بخش آموزش عالی

 1. عضو هیأت داوران فصلنامه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی

 1. عضو کمیته ارزیابی برنامه راهبردی مؤسسات عضو هیأت امناء منطقه دو پژوهشی

 1. عضو انجمن علمی آموزش عالی ایران

 1. عضو شورای پژوهشی مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی

 1. عضو کارگروه تخصصی کمیته آماربخشی علوم، تحقیقات و فناوری

 1. عضو کمیته راهبردی سایت مؤسسه

 1. عضو کمیته مشورتی برنامه پنجم بخش علوم، تحقیقات و فناوری

 1. دبیر کمیته برنامه‌ریزی بخش آموزش عالی

 1. عضو کمیته رایزنی تدوین برنامه‌های راهبردی مؤسسات عضو هیأت امناء منطقه دو پژوهشی

 1. عضو کمیته رایزنی تدوین برنامه‌های راهبردی مؤسسات عضو هیأت امناء منطقه یک پژوهشی

 1. عضو کمیسیون بهره‌وری و تحول اداری مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی

 1. عضو کمیته نظام پیشنهادات مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی

 1. عضو هیأت اجرایی تشکیلات و امور نیروی انسانی غیر هیأت علمی مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی
کتاب های انتشار یافته

?
کتاب های چاپ شده:
 1. گیل برتون و میشل لامبرت(۱۳۸۷)،جهانی شدن ودانشگاه ها:سپهر نو و کنش گران نوین،ترجمه حمید جاودانی، پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی،وزارت علوم تحقیقات وفناوری.

 1. مورن، ادگار، رائول موتاوا میلیو روجرا (۱۳۸۷) «آموزش برای عصر سیاره‌ای: اندیشه پیچیده به مثابه روش یادگیری در سرگردانی و بی‌اطمینانی انسانها»، ویراستار علمی و محتوایی: حمید جاودانی.

 1. بانک توسعه اسلامی (۱۳۸۷ «اصول راهنما برای راهبرد ملی فناوری اطلاعات»، ویراستار علمی و محتوایی: حمید جاودانی، مرکز اطلاعات مؤسسه پژوهش و مهارت آموزی اسلامی بانک توسعه اسلامی.

 1. روسو ،‌ژان ژاک ( ۱۳۸۶) " گفتاری در باب نابرابری )‌ترجمه  حسین راغفر ،‌حمید جاودانی ، موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی ، تهران.

 1. رهنما ، مجید ( ۱۳۸۵ )" هنگامی که بینوایی فقر را از صفحه بیرون می‌راند) ترجمه حمید جاودانی ، موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی ، تهران.

 1. مورن ، ادگار( ۱۳۸۴)" جهانی شدن و آموزش :  هفت دانش لازم برای آموزش در آینده "  ترجمه حمید جاودانی ، موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی ، تهران.

 1. سازمان آموزشی ، علمی و فرهنگی ملل متحد (یونسکو) ،( ۱۳۸۴ )‌"  مسائل جنسیتی در جامعه اطلاعاتی" ، ترجمه حمید جاودانی ، کمیسیون ملی یونسکو در ایران ، مرکز انتشارات با همکاری دبیرخانه شورای عالی اطلاع رسانی ، تهران .

 1. سازمان آموزشی ، علمی و فرهنگی ملل متحد (یونسکو) ،( ۱۳۸۴)  ،" متن های بنیادی یونسکو درباره جامعه اطلاعاتی"  ، ترجمه حمید جاودانی ، کمیسیون ملی یونسکو در ایران ، مرکز انتشارات با همکاری دبیرخانه شورای عالی اطلاع رسانی ، تهران.

 1. سازمان آموزشی ، علمی و فرهنگی ملل متحد (‌یونسکو) ،( ۱۳۸۴ )،" بررسی و سنجش جوامع اطلاعاتی و دانش محور : چالشی آماری"  ، ترجمه حمید جاودانی ، کمیسیون ملی یونسکو در ایران با همکاری دبیرخانه شورای عالی اطلاع رسانی ، تهران.

 1.  "  آموزش عالی عصر مجازی "، (۱۳۸۳) ، ترجمه دکتر علیرضا ربیع ، حمید جاودانی و همکاران ، انتشارات دانشگاه بین المللی ایران ، تبریز.

 1. موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی ( ۱۳۷۹ ) " نظام آموزشی عالی در کشورهای اروپایی"، گردآوری و ترجمه حمید جاودانی ، انتشارات موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی، تهران.

 1. سازمان آموزشی ، علمی و فرهنگی ملل متحد (یونسکو) ،( ۱۳۷۹ ) " بیانیه کنفرانس جهانی علم در سده بیست و یکم : تعهدی نوین" ، بیانیه همایش بین المللی دانشمندان جوان ، ترجمه حمید جاودانی ، موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی‌، تهران.

 1. سازمان آموزشی ، علمی و فرهنگی ملل متحد (یونسکو) ،(  ۱۳۷۸ )" بیانیه جهانی آموزش عالی برای قرن آینده ، کنفرانس جهانی آموزش عالی ، گزارش نهایی" ، ترجمه حمید جاودانی ، موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی ،‌تهران .
?
کتاب های به تازگی انتشار یافته:
 1. جاودانی، حمید (۱۳۹۲)، "توسعه پایدار از رهگذر توسعه نهادهای ایرانی تولید دانش"، تهران: موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی.

 1. جاودانی، حمید (۱۳۹۲)، دانشگاه ها و جهانی شدن: مفاهیم و رویکردها، تهران: موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی.

 1. جاودانی، حمید (۱۳۹۲)، "سیاست پژوهی، لایه گمشده در فرایند تصمیم گیری و سیاست گذاری نظام آموزش عالی ایران"، تهران: موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی.

 1. بانک آسیایی توسعه(۲۰۱۲)، مشارکت عمومی- خصوصی، ترجمه حمید جاودانی، "، تهران: موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی.

 1. چوی دونگ- کی یو (۲۰۱۲)، "بهره وری انسان گرایانه"، ترجمه حمید جاودانی تهران: موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی.
?
مقالات انتشار یافته:

 1. طراحی الگوی سیاست‌پژوهی در نظام آموزش عالی، ۱۳۹۳، فصلنامه پژوهش و برنامه‌ریزی در آموزش عالی.
 1. طراحی الگوی فرایند توسعه سازمانی در نظام مدیریت آموزش عالی ایران، ۱۳۹۳، فصلنامه پژوهش و برنامه‌ریزی در آموزش عالی.
 1. نقش آفرینی دانشگاه در فرایند توسعه پایدار، از رهگذر تولید سرمایه اجتماعی، ۱۳۹۲، فصلنامه تحقیقات فرهنگی.

 1. نظام آموزش عالی لوگزامبورگ، ۱۳۹۲، دایره المعارف آموزش عالی – دانشنامه بزرگ فارسی.

 1. نظام آموزش عالی ایسلند، ۱۳۹۲، دایره المعارف آموزش عالی – دانشنامه بزرگ فارسی.

 1. نظام آموزش عالی زیمباوه، ۱۳۹۲، دایره المعارف آموزش عالی – دانشنامه بزرگ فارسی.

 1. نظام آموز ش عالی سودان، ۱۳۹۲، دایره المعارف آموزش عالی – دانشنامه بزرگ فارسی.

 1. نظام آموزش عالی تونس، ۱۳۹۲، دایره المعارف آموزش عالی – دانشنامه بزرگ فارسی.

 1. نظام آموزش عالی هایئتی، ۱۳۹۲، دایره المعارف آموزش عالی – دانشنامه بزرگ فارسی.

 1. نظام آموزش عالی بلژیک، ۱۳۹۲، دایره المعارف آموزش عالی – دانشنامه بزرگ فارسی.

 1. نظام آموزش عالی ماداکاسکار، ۱۳۹۲، دایره المعارف آموزش عالی – دانشنامه بزرگ فارسی.

 1. نظام آموزش عالی مراکش، ۱۳۹۲، دایره المعارف آموزش عالی – دانشنامه بزرگ فارسی.

 1. نظام آموزش عالی کامرون، ۱۳۹۲، دایره المعارف آموزش عالی – دانشنامه بزرگ فارسی.

 1. نظام آموزش عالی الجزایر، ۱۳۹۲، دایره المعارف آموزش عالی – دانشنامه بزرگ فارسی.

 1. نظام آموزش عالی لبنان، ۱۳۹۲، دایره المعارف آموزش عالی – دانشنامه بزرگ فارسی.

 1. نظام آموزش عالی فرانسه، ۱۳۹۲، دایره المعارف آموزش عالی – دانشنامه بزرگ فارسی.

 1. نظام آموزش عالی سوئیس، ۱۳۹۲، دایره المعارف آموزش عالی – دانشنامه بزرگ فارسی.

 1. نظام آموزش عالی پرتغال، ۱۳۹۲، دایره المعارف آموزش عالی – دانشنامه بزرگ فارسی.

 1. نظام آموزش عالی تونس، ۱۳۹۲، دایره المعارف آموزش عالی – دانشنامه بزرگ فارسی.

 1. نظام آموزش عالی  سنگال، ۱۳۹۲، دایره المعارف آموزش عالی – دانشنامه بزرگ فارسی.

 1. نظام آموزش عالی  کامبوج، ۱۳۹۲، دایره المعارف آموزش عالی – دانشنامه بزرگ فارسی.

 1. نظام آموزش عالی   کروواسی، ۱۳۹۲، دایره المعارف آموزش عالی – دانشنامه بزرگ فارسی.

 1. نقش دانشگاه در فرایند توسعه، ۱۳۸۹، نامه آموزش عالی.

 1. ساختارها، فرایندها و عوامل مؤثر بر توسعۀ میان رشته‌ایها‌، ۱۳۸۹، فصلنامه مطالعات میان رشته­ای در علوم انسانی.

 1. نقش دانشگاه در فرایند توسعه، ۱۳۸۹، نامه آموزش عالی.

 1. جهانی شدن و آموزش عالی، گسست میان نظریه تا کنش: راهبردهایی نوین برای توسعه آموزش عالی ایران، ۱۳۸۸، فصلنامه پژوهش و برنامه‌ریزی در آموزش عالی.

 1. میان رشته­ای ها: مفاهیم، رویکردها، دیرینه شناسی و گونه شناسی، ۱۳۸۸، فصلنامه مطالعات میان رشته­ای در علوم انسانی.

 1. بررسی تأثیرات روند جهانی شدن بر دانشگاه­ها و دانشگاهیان ایران، ۱۳۸۸، نشریه علمی- تخصصی شورایعالی انقلاب فرهنگی.

 1. بررسی وضعیت مدیریت نظام آموزش عالی ایران از دیدگاه مدیران: گذشته، حال و آینده، ۱۳۸۷، فصلنامه پژوهش و برنامه‌ریزی در آموزش عالی.

 1. بررسی وضعیت توسعه سازمانی در نظام آموزش عالی ایران، ۱۳۸۶، فصلنامه پژوهش و برنامه‌ریزی در آموزش عالی.

 1. اقتصاد بخش عمومی : ماهیت و نقش سیاست عمومی در تامین عالی آموزش عالی .  نویسنده : مایکل پالسن، ۱۳۸۴، ترجمه - گروه آموزش عالی، دانشگاه شهید بهشتی.

 1. تغییر نگرش در اقتصاد آموزشی در آغاز هزاره سوم، ۱۳۸۳، نامه آموزشی عالی ، شماره ۱۸ اسفند ۱۳۸۳.

 1. استقلال علمی، ۱۳۸۳، نامه آموزش عالی ، شماره ۸ آذر ۱۳۸۳.

 1. تغییر ساختار آموزش عالی :‌الزامات، فرصت‌ها و چالش ها، ۱۳۸۳، ریاست جمهوری (عملکرد دولت).

 1. تغییر سازمانی، ۱۳۸۳، گروه آموزش عالی ، دانشگاه شهید بهشتی.

 1. برنامه‌ریزی توسعه دانشگاهی : مورد کاوی دانشگاه پیام نور، ۱۳۸۳، گروه آموزش عالی، دانشگاه شهید بهشتی.

 1. جهانی شدن و آموزش عالی، ۱۳۸۳، گروه آموزش عالی، دانشگاه شهید بهشتی.

 1. نظریه های شخصیت و کاربرد آن، ۱۳۸۳، گروه آموزش عالی، دانشگاه شهید بهشتی.

 1. نوع شناسی سیستمها و تاملی بر نابستگی نظریه سیستمها بر فهم و تحلیل جهان، ۱۳۸۲، گروه آموزش عالی دانشگاه شهید بهشتی.

 1. اولویت در پژوهش ملی همچنان در ابهام، ۱۳۸۱، دو هفته نامه فرهنگ و پژوهشی.

 1. دیوان سالاری، ۱۳۸۱، گروه آموزش عالی، دانشگاه شهید بهشتی.

 1. نگاه جهانی به آموزش عالی، ۱۳۸۰، ترجمه – روزنامه نوروز.

 1. پاسخی به یک تحلیل بی اساس، ۱۳۸۰، ترجمه – روزنامه نوروز.

 1. جهش چشمگیر دختران در آموزش عالی، ۱۳۸۰، خبرنامه آموزش عالی ، شماره ۱۶، فروردین ۸۰.

 1. خصوصی سازی گسترده در قزاقستان، ۱۳۸۰، خبرنامه آموزش عالی ، شماره ۱۶، فروردین ۸۰.

 1. تأملی برگزارش در سالانه آموزش، ۱۳۸۰، خبرنامه آموزش عالی ، شماره ۱۷، اردیبهشت ۸۰.

 1. دانشجویان در رویارویی با کار، ۱۳۸۰، خبرنامه آموزش عالی ، شماره ۱۸ ، خرداد ۸۰.

 1. نگرانی از افزایش ورود دختران به آموزش عالی توهم یا واقعیت، ۱۳۸۰، خبرنامه آموزش عالی ، شماره ۲۰ ، مرداد  ۸۰.

 1. اتحادیه اروپا و آموزش الکترونیک، ۱۳۸۰، خبرنامه آموزش عالی ، شماره ۱۹ ، تیر ۸۰.

 1. اروپای دانش به نسل دوم خود وارد می شود، ۱۳۸۰، خبرنامه آموزش عالی ، شماره ۱۹ ، تیر ۸۰.

 1. آموزش همگانی به منظور یادگیری زیستن با یکدیگر، ۱۳۸۰، خبرنامه آموزش عالی ، شماره ۲۱ ، شهریور ۸۰.

 1. چهل و ششمین اجلاس کنفرانس بین المللی آموزش، ۱۳۸۰، خبرنامه آموزش عالی ، شماره ۲۳ ، مهر ۸۰.

 1. سال ۲۰۰۱ ، سال آموزش زبان در اروپا، ۱۳۸۰، خبرنامه آموزش عالی ، شماره ۲۵ ، آذر  ۸۰.

 1. علوم انسانی ، نیروی بالقوه تجدید بنای جامعه، ۱۳۸۰، خبرنامه آموزش عالی ، شماره ۲۵ ، آذر  ۸۰.

 1. دانشجویان و جهان کار، ۱۳۸۰، خبرنامه آموزش عالی ، شماره ۲۴ ، آبان ۸۰.

 1. آموزش مستمر در سوئیس، ۱۳۸۰، خبرنامه آموزش عالی ، شماره ۲۶ ،‌دی ۸۰.

 1. آن چه در ورای یک مفهوم پنهان است، ۱۳۸۰، خبرنامه آموزش عالی ، شماره ۲۲ ، شهریور ۸۰.

 1. علم در خدمت توسعه و جامعه، ۱۳۷۹، ترجمه – روزنامه حیات نو.

 1. علم و استفاده از دانش علمی، ۱۳۷۹، ترجمه – روزنامه حیات نو.

 1. خواب ، کاوش در حیاتی دیگر (با همکاری نصرت کاظمی)، ۱۳۷۹، اطلاعات علمی ، شماره ۲۴۸ ، اردیبهشت.

 1. خواب ، کاوش در حیاتی دیگر (با همکاری نصرت کاظمی)، ۱۳۷۹، اطلاعات علمی ، شماره ۲۴۹ ، خرداد.

 1. افزایش گسترده بودجه و توسعه در ایالات متحد آمریکا، ۱۳۷۹، ترجمه – روزنامه حیات نو.

 1. تاملی به آموزش عالی در سده بیست و یکم، ۱۳۷۹، ترجمه – روزنامه حیات نو.

 1. آموزش عالی : نتایج تغییرات اجتماعی در اشتغال فارغ التحصیلان: رهنمودها، ۱۳۷۹، ترجمه – فصلنامه جهاد دانشگاهی.

 1. سهم آموزش عالی در مجموعه نظام آموزشی، ۱۳۷۹، ترجمه – دفتر مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری.

 1. پژوهش بنیادی، راه حل مشکلات ناشی از پژوهش صنعتی، ۱۳۷۹، خبرنامه آموزش عالی ، شماره ۴ ، فروردین ۱۳۷۹.

 1. نظام آموزش عالی بریتانیا، ۱۳۷۹، خبرنامه آموزش عالی ، شماره ۴ ، فروردین ۱۳۷۹.

 1. نظام آموزش عالی فرانسه، ۱۳۷۹، خبرنامه آموزش عالی ، شماره ۵ ، اردیبهشت ۱۳۷۹.

 1. آخرین تحولات در نظام های آموزش عالی اروپا، ۱۳۷۹، خبرنامه آموزش عالی ، شماره۶ ‌، خرداد  ۱۳۷۹.

 1. دانشگاه مجازی آفریقایی، ۱۳۷۹، خبرنامه آموزش عالی ، شماره۷ ‌ ، تیر   ۱۳۷۹.

 1. اعلامیه ژنوم انسانی و حقوق بشر، ۱۳۷۹، خبرنامه آموزش عالی ، شماره۸  ، مرداد   ۱۳۷۹.

 1. اتحادیه بین المللی دانشگاه ها، ۱۳۷۹، خبرنامه آموزش عالی ، شماره۸  ، مرداد   ۱۳۷۹.

 1. در جستجوی مأیوسانه متخصصان انفورماتیک، ۱۳۷۹، خبرنامه آموزش عالی ، شماره۸  ، مرداد   ۱۳۷۹.

 1. انقلاب فناوری و افزایش تقاضای دانش آموختگان رشته های علوم انسانی، ۱۳۷۹، خبرنامه آموزش عالی ، شماره ۹ ، شهریور ۷۹.

 1. شکاف گسترده در استفاده از فناوری ارتباطات، ۱۳۷۹، خبرنامه آموزش عالی ، شماره ۱۰ ، مهر  ۷۹.

 1. آیا به اینترنت بیش از حد بها نداده ایم، ۱۳۷۹، برنامه آموزش عالی ، شماره ۱۰ ، مهر  ۷۹.

 1. سوئیس و اعلام طرح : جهت گیری نوین پزشکی، ۱۳۷۹، برنامه آموزش عالی ، شماره ۱۰ ، مهر  ۷۹.

 1. کتاب های الکترونیکی، ۱۳۷۹، خبرنامه آموزش عالی ، شماره ۱۱ ،‌آبان ۷۹.

 1. رایانه پوشیدنی، ۱۳۷۹، خبرنامه آموزش عالی ، شماره ۱۲ ،‌آذر ۷۹.

 1. دانشگاه ، تنوع و استقلال، ۱۳۷۹، خبرنامه آموزش عالی ، شماره ۱۲ ،‌آذر ۷۹.

 1. موسسه مجازی، ۱۳۷۹، خبرنامه آموزش عالی ، شماره ۱۳ ، دی  ۷۹.

 1. نیروی نهفته در بی نهایت کوچک ها، ۱۳۷۹، خبرنامه آموزش عالی ، شماره ۱۴ ، بهمن ۷۹.

 1. بهره وری، ۱۳۷۹، خبرنامه آموزش عالی ، شماره ۱۴ ، بهمن ۷۹.

 1. نگاهی به آمار آموزش عالی در سال ۷۸ ( بخش دولتی )، ۱۳۷۹، خبرنامه آموزش عالی ، شماره ۱۵ ، اسفند ۷۹.

 1. یادگیری در اقتصاد نوین، ۱۳۷۹، خبرنامه آموزش عالی ، شماره ۱۶، اسفند ۷۹.

 1. گمرک ، ایمنی دولت ، خدمت گزار ملت، ۱۳۷۸، روزنامه حیات نو.

 1. کنفرانس جهانی یونسکو، ۱۳۷۸، خبرنامه آموزش عالی ،‌شماره ۲ ، بهمن ۱۳۷۸.

 1. دانشگاه در سده بیست و یکم، ۱۳۷۸، خبرنامه آموزش عالی ، شماره ۱ ، دی ۱۳۷۸.

 1. آموزش حقوق بشر در سپیده دم بیست و یکمین قرن، ۱۳۷۸، خبرنامه آموزش عالی ، شماره ۱  ،‌ دی ۱۳۷۸.

 1. کامرون و برنامه های راهبردی آموزش عالی، ۱۳۷۸، خبرنامه آموزش عالی ، شماره ۳ ، اسفند ۱۳۷۸.

 1. تاملی بر آموزش عالی در سده بیست و یکم، ۱۳۷۸، خبرنامه آموزش عالی ، شماره ۳ ،  اسفند ۱۳۷۸.

 1. هویت و نوگرایی : سهم آل احمد ، شریعتی و مطهری در گفتمان انقلاب اسلامی، ۱۳۷۷، ترجمه – دفتر مطالعات استراژیک ریاست جمهوری و معاونت فرهنگی وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری.

 1. هویت و نوگرایی : سهم آل احمد ، شریعتی و مطهری در گفتمان انقلاب اسلامی، ۱۳۷۷، ترجمه – دفتر مطالعات استراژیک ریاست جمهوری و معاونت فرهنگی وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری.

 1. گزارش اجمالی چهل و سومین کنفرانس بین المللی آموزش، ۱۳۷۲، فصلنامه تعلیم و تربیت.

 1. دانشمندان بین تعبید و بیکاری، ۱۳۷۱، ترجمه - فصلنامه دفتر دانش.
مقالات چاپ شده در سمینارهای علمی:

 1. Quality Assurance versus Quality Management in HE, 2013, International Technology, Education and Development Conference.

 1. An Investigation on Interdisciplinary Concepts and Approaches, 2013, International Technology, Education and Development Conference.
 2. The Role of Universities in Production and management of Human Capital, 2011, International Technology, Education and Development.

 1. Higher Education and Poverty Eradication: A Case Study of Iranian Higher Education Performance, 2009, International Association for Technology, Education and Development (IATED).

 1. Globalization and Higher Education from Theory to Action, 2009, International Association for Technology, Education and Development (IATED).

 1. دانشگاه پایدار گذرگاهی برای برزیستی با کیفیت، ۱۳۹۲، دومین همایش آموزش عالی و توسعه پایدار.

 1. کندوکاوی در مدیریت کیفیت آموزش عالی با رویکرد انتقادی، ۱۳۹۰، نخستین همایش مدیریت کفیت در دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی کشور.

 1. ساختارها، فرایندها و عوامل مؤثر بر توسعه میان رشته‌ای‌ها، ۱۳۸۸، همایش مطالعات میان رشته ای /شورای گسترش آموزش عالی و پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی.

 1. میان‌ر شته‌ای‌ها: مفاهیم، رویکردها، دیرینه شناسی و گونه شناسی، ۱۳۸۸، همایش مطالعات میان رشته ای /شورای گسترش آموزش عالی و پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی.

 1. الزامات جهانی شدن و چالش‌های پیش روی آموزش عالی ایران، ۱۳۸۷، مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی.

 1. ویژگی های جامعه اطلاعاتی و اثر آن بر نظام های آموزشی کشورها : اصلاحات راهبردی برای نظام آموزش عالی کشور، ۱۳۸۳، آموزش عالی و توسعه پایدار / موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزشی عالی و انجمن آموزش عالی ایران.

 1. بررسی عوامل داخلی تقویت کننده فرایند خروج نخبگان علمی از کشور، ۱۳۸۲، سیاست ها و مدیریت برنامه های رشد و توسعه در ایران / موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی.

 1. فناوری اطلاعات ، رویکردهای نوین آموزشی، ۱۳۸۰، کاربرد تکنولوژی آموزشی در آموزش عالی ایران / دانشگاه اراک.
طرحهای پژوهشی در حال مطالعه

 1. طرح پژوهشی: طراحی الگوی مناسب ساختاری و مدیریتی نظام آموزش عالی ایران، ۱۳۹۲-۱۳۹۰، مجری: گروه مطالعات مدیریت  آموزش عالی ، موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی.

 1. طرح پژوهشی: راهنمای مدیریتی دانشگاههای بخش عمومی، ۱۳۸۹، مجری: گروه مطالعات مدیریت  آموزش عالی ، موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی.
طرح ها و گزارش های علمی - پژوهشی پایان یافته

 1. گزارش:کندو کاوی در سند ملی اخلاق حرفه‌ای در جمهوری اسلامی ایران، ۱۳۹۳، شورای عالی انقلاب فرهنگی.

 1. گزارش: بازکاوی کارشناسی طرح قانون سنجش و پذیرش دانشجودردوره های تحصیلات تکمیلی در دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی، ۱۳۹۳، موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی.

 1. گزارش: برنامه راهبردی موسسه، ۱۳۹۳، موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی.

 1. گزارش: ساماندهی نظام پاداش‌دهی کارکنان در موسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی، ۱۳۹۳، موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی.

 1. گزارش: فراتحلیل مفاهیم و مباحث دومین همایش آموزش عالی و توسعه پایدار، ۱۳۹۲، موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی.

 1. گزارش:برنامه پیشنهادی برای وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، ۱۳۹۲، موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی.

 1. گزارش:گذری بر پیش نویس گزارش عملکرد موسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی ۱۳۹۱ و پیشنهادهایی برای تدوین بهینه آن، ۱۳۹۲، موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی.

 1. گزارش:گذری بر پذیرفته‌شدگان دوره دکترای پژوهش محور، ۱۳۹۲، موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی.

 1. گزارش:گزارش بازدید هیأت مالزیایی از موسسه، ۱۳۹۲، موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی.

 1. گزارش:طراحی سازوکار اجرایی ساختن «تفاهم­نامه» با وزارت آموزش عالی و پژوهش­های علمی جمهوری دموکراتیک خلق الجزای، ۱۳۹۲، موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی.

 1. طرح پژوهشی: بررسی و پایش وضعیت آموزش عالی  در منطقه آسیا: موردکاوی پاکستان، ۱۳۸۹-۱۳۸۸، مجری: گروه مطالعات مدیریت آموزش عالی، مؤسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی.
 2. طرح پژوهشی:  جهانی شدن و آموزش عالی با تأکید بر آموزش باز و از راه دور: مورد کاوی آموزش باز و از راه دور در ایران، ۱۳۸۹-۱۳۸۸، مجری: پژوهشکده آموزش باز و از راه دور، دانشگاه پیام نور.

 1. گزارش:کندوکاوی در لایحه برنامه پنجم توسعه: بخش علم و فناوری، ۱۳۸۹، مؤسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی.

 1. گزارش: پیشنهادهایی برای دسته بندی عناوین و موضوعات سیاست­های کلی: تعیین اولویت­ها، عناوین جدید و روزآمد سازی، ۱۳۸۹، مؤسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی.

 1. گزارش: بایسته­های توسعه و کاربست آموزش و مطالعات میان رشته­ای در عرصه جهانی و ملی، ۱۳۸۹، مؤسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی.

 1. گزارش: جامعه یادگیرنده و برنامه درسی، ۱۳۸۹، مؤسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی.

 1. گزارش: نقش دانشگاه­ها در تولید و مدیریت سرمایه اجتماعی، ۱۳۸۹، مؤسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی.

 1. طرح پژوهشی:بررسی وضعیت «سیاست پژوهی» در سیستم آموزش عالی، تحقیقات و فناوری در ایران به منظور تدوین راهبردها و راهکارهای مناسب، ۱۳۸۸، مجری: گروه مطالعات مدیریت  آموزش عالی ، موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی.

 1. گزارش: پیشنهاداتی برای نقشه جامع علمی کشور، ۱۳۸۸، موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی.

 1. گزارش : تحلیلی بر بازنگری آیین نامه مدیریت دانشگاهها و مراکز آموزش عالی، ۱۳۸۸، موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی.

 1. گزارش: تحلیلی بر بازنگری آیین نامه مدیریت دانشگاهها و مراکز آموزش عالی، ۱۳۸۸، موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی.

 1. گزارش: مروری بر گزارش بررسی عملکرد شورایعالی انقلاب فرهنگی و نقش آن در حوزه علم و فناوری، ۱۳۸۸، موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی.

 1. گزارش:کندوکاوی در پیش نویس برنامه همکاری بین گروه علم و فناوری هند و  وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ج. ا. ا،  ۱۳۸۸، موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی.

 1. گزارش: مقدمه­ای بر نمایه سازمانی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، ۱۳۸۸، موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی.

 1. گزارش: ساماندهی و انسجام بخشی به فعالیت‌های کمیته‌های برنامه‌ریزی برنامه پنجم توسعه بخش آموزش عالی، تحقیقات و فناوری، ۱۳۸۷، به سفارش رئیس موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی.

 1. گزارش: بررسی «طرح ضوابط و نحوه گزینش هیأت علمی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور»، ۱۳۸۷، به سفارش رئیس موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی.

 1. گزارش: نقد و بررسی آئین‌نامه جذب دانش آموختگان دکترا در دانشگاه‌های مناطق کم برخوردار، ۱۳۸۷، به سفارش رئیس موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی.

 1. گزارش: راهنمای تکمیل جداول برنامه‌ریزی برای تدوین برنامه پنجم توسعه علم و فناوری، ۱۳۸۷، کمیته تدوین برنامه پنجم توسعه بخش آموزش عالی، تحقیقات و فناوری.

 1. گزارش: تعاریف واژه‌های کلیدی در برنامه‌ریزی پنجم توسعه بخش علوم، تحقیقات و فناوری، ۱۳۸۷، کمیته تدوین برنامه پنجم توسعه بخش آموزش عالی، تحقیقات و فناوری.

 1. گزارش: چکیده برنامه راهبردی پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران، ۱۳۸۷، به سفارش پژوهشگاه و رئیس موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی.

 1. گزارش: چکیده برنامه راهبردی مرکز ملی اقیانوس شناسی، ۱۳۸۷، به سفارش مرکز و رئیس موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی.

 1. ، به سفارش پژوهشگاه و رئیس موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی، ۱۳۸۷، به سفارش مرکز و رئیس موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی.

 1. گزارش: مقدمه‌ای بر تدوین برنامه پنجم توسعه بخش آموزش عالی، تحقیقات و فناوری، ۱۳۸۷، موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی.

 1. طرح پژوهشی: بررسی الزامات جهانی شدن و چالش‌های اساسی پیش روی آموزش عالی، تحقیقات و فناوری، ۱۳۸۷، کمیته تدوین برنامه پنجم توسعه بخش آموزش عالی، تحقیقات و فناوری.

 1. طرح پژوهشی: اهداف کیفی و سیاست‌های کلی بخش آموزش عالی، تحقیقات و فناوری، ۱۳۸۷، کمیته تدوین برنامه پنجم توسعه بخش آموزش عالی، تحقیقات و فناوری.

 1. گزارش: بررسی و بازکاوی برنامه راهبردی دانشگاه محقق اردبیلی، ۱۳۸۷، به سفارش رئیس موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی.

 1. گزارش: نقد و نظری بر پیش نویس تصویر کلان اقتصادی برنامه پنجم و افق چشم‌انداز، ۱۳۸۷، به سفارش معاون پژوهشی موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی.

 1. گزارش: عوامل و زمینه‌های مورد نیاز برای تدوین برنامه راهبردی، ۱۳۸۶، مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی.

 1. گزارش: اصول راهنما و فرایند طراحی و تدوین برنامه توسعه بخش آموزش عالی، تحقیقات و فناوری، ۱۳۸۶، به سفارش کمیته رایزنی تدوین برنامه پنجم توسعه بخش آموزش عالی ایران، مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی.

 1. گزارش: اصول راهنمای پیشنهادی برای تهیه برنامه پنجساله علوم/آموزش عالی، تحقیقات و فناوری، ۱۳۸۶، به سفارش کمیته رایزنی تدوین برنامه پنجم توسعه بخش آموزش عالی ایران، مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی.

 1. گزارش: روش شناسی پژوهشی و ترسیم فرایند طراحی و تدوین برنامه پنجم علوم/آموزش عالی تحقیقات و فناوری، ۱۳۸۶، به سفارش کمیته رایزنی تدوین برنامه پنجم توسعه بخش آموزش عالی ایران، مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی.

 1. گزارش: نقد و نظری بر رویکرد پیشنهادی برای آموزش عالی ایران در برنامه پنجم (تدوین شده توسط کمیته برنامه پنجم توسعه)، ۱۳۸۶، به سفارش کمیته تدوین برنامه پنجم بخش آموزش عالی، تحقیقات و فناوری/مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی.

 1. گزارش: عوامل و زمینه‌های مورد نیاز برای تدوین برنامه راهبردی، ۱۳۸۶، به سفارش کمیته ارزیابی دبیرخانه هیأت امناء منطقه دو پژوهشی.

 1. گزارش: پیش درآمدی بر طرح پیشنهادی مرکز ملی سیاست پژوهی علوم/آموزش عالی، تحقیقات و فناوری، ۱۳۸۶، مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی.

 1. طرح پژوهشی: بررسی فرصت‌ها و تهدیدهای آموزش و پرورش کشور، ۱۳۸۵، مجری: کمیته مطالعات محیطی، طرح تدوین سند ملی آموزش و پرورش، وزارت آموزش و پرورش.

 1. طرح پژوهشی:  مبانی نظری ضرورت‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی توسعه آموزش عالی در ایران، کاستی‌های موجود و راهبردهایی برای اصلاح آن، ۱۳۸۵، مجری: دانشگاه پیام نور، پژوهشکده آموزش باز و از راه دور/معاونت پژوهشی.

 1. طرح پژوهشی: بررسی وضعیت سواد، آموزش متوسطه آموزش فنی حرفه‌ای و آموزش عالی (دانشگاههای دولتی و آزاد در سی استان کشور)، ۱۳۸۵، همکار:سازمان ملی جوانان.

 1. طرح پژوهشی: علوم ، تحقیقات و فناوری در سال های ۸۳ -۱۳۷۶، ۱۳۸۴، مجری: گروه مطالعات تطبیقی و نوآوری در آموزش عالی ، موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی.

 1. گزارش: مروری بر مأموریت ، اهداف ، وظایف و عملکرد اداره کل بورس ها و امور دانشجویان خارج، ۱۳۸۴، برای گروه مدیریت آموزش عالی دانشگاه شهید بهشتی و موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی.

 1. طرح پژوهشی: چالش‌های محیطی (سیاسی-اجتماعی) آموزش، ۱۳۸۴، همکار – کمیته مطالعات محیطی، طرح تدوین سند ملی آموزش و پرورش وزارت آموزش و پرورش.

 1. دیدگاهها و نظرات کارشناسی در قلمرو آموزش عالی (اقتصاد بخش عمومی ماهیت و نقش سیاست عمومی در تأمین مالی آموزش عالی-مروری بر مأموریت‌ها، اهداف، و وظایف و عملکرد اداره کل بورس و امور دانشجویان خارج-ارزیابی کارشناسی «تدوین الگویی برای نظارت دولت بر اقتصاد دانش ایران باز آفرینی دولت دانش»-بررسی و تحلیلی بر آئین‌نامه تأسیس و تشکیل کرسی‌های نظریه پردازی، نقد و مناظره-راهکارهایی برای احیا و توسعه دانشگاه بین‌المللی امام خمینی قزوین به مثابه دانشگاهی بین‌المللی-ارزیابی کارشناسی «طرح ضوابط گزینش هیأت علمی دانشگاهها و مراکز آموزش عالی کشور»-نقد و بررسی «راهکار مناسب به منظور جذب دانش آموختگان دکتری در دانشگاههای مناطق کم برخوردار»-اصلاحات پیشنهادی برای تکمیل ماده فعالیت‌های پژوهشی آیین‌نامه ارتقای مرتبه اعضای هیأت علمی- دیدگاههای کارشناسی مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی در خصوص طرح پذیرش دانشجو در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی- بررسی تحلیلی «سند توسعه علمی کشور»- نقد و بررسی چشم‌انداز بلند مدت جمهوری اسلامی ایران گزارش شماره ۱۷ با عنوان توسعه پایدار ملی با رویکردی جهانی- نقش آموزش در کاهش فقر (گفتگو با خبرگزاری ایسنا)- نقد و نظری بر «آئین‌نامه نظارت بر کیفیت اجرای طرح‌های پژوهشی مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی»۱۳۸۶-۱۳۸۴، مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی.

 1. گزارش: رویکردها و نظریه ها در زمینه مهاجرت نخبگان، ۱۳۸۳، موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی و موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی.

 1. طرح مطالعاتی: تدوین اولویت های برنامه پنج ساله سازمان ملل متحد، ۱۳۸۲، همکار- موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی.

 1. طرح پژوهشی: تدوین سیاست های علوم ، تحقیقات و فناوری در برنامه چهارم، ۱۳۸۲، همکار – کار گروهی – به سفارش موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی.

 1. طرح پژوهشی: بازنگری در اهداف وظایف و تشکیلات موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی، ۱۳۸۲، به سفارش موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی.

 1. گزارش: نقد و بررسی مجموعه پودمان های آموزشی دوره های بهبود مدیریت، ۱۳۸۲، معاونت آموزشی موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی.

 1. طرح پژوهشی: بررسی راه های افزایش دسترسی به آموزش عالی در بخش دولتی (۲ جلد)، ۱۳۸۲، مجری همکار – به سفارش معاونت آموزشی وزارت علوم تحقیقات و فناوری.

 1. دیدگاهها و نظرات کارشناسی در قلمرو آموزش عالی (دیوان سالاری- نقد و نظری بر طراحی و عملیاتی کردن آموزش کارکنان دولت- نقد و بررسی: «مجموعه پودمان‌های آموزشی دوره‌های بهبود مدیریت»- رویکردها و نظریه‌ها در زمینه مهاجرت نخبگان- بررسی ساختار وظایف تفصیلی شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری: تغییرات رویکردی- ارزیابی (طرح ارزیابی عملکرد وزارت علوم،‌ تحقیقات و فناوری در چارچوب نظام علم و فناوری)- بررسی و ارزیابی «دستورالعمل انتخاب، انتصاب و تغییر مدیران وزارت علوم، تحقیقات و فناوری»۱۳۸۳-۱۳۸۲، مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی.

 1. گزارش: بررسی پیامدهای افزایش زنان دانشجو، ۱۳۸۱، همکاری – دفتر مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم تحقیقات فضاوری.

 1. نقد و بررسی طرح مقدماتی اهداف ، مأموریت و  سیاست های معاونت پژوهشی، ۱۳۸۱، دفتر وزارتی وزارت علوم تحقیقات و فناوری به درخواست معاونت پژوهشی وزارت متبوع.

 1. گزارش: نقد و بررسی «‌برنامه تحول در نظام اداری کشور »، ۱۳۸۱، معاون آموزشی وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری و موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزشی عالی.

 1. طرح پژوهشی: بازنگریی در اساسنامه سازمان  پژوهش های علمی و صنعتی ایران با عنایت به تشکیل معاونت فناوری، ۱۳۸۱، همکار- مدیر اجرایی – به سفارش سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران.

 1. نگاشته‌های پراکنده (تغییر نگرش در اقتصاد آموزش در آغاز هزاره سوم- ابهام در رهبری دیدگاههای جفری پفر- نظارت رهبر و اطاعت اعضا دیدگاههای آمیتای اتزیونی- استقلال علمی (آکادمیک)- استقلال آکادمیک (علمی)- نوع شناسی سیستم‌ها و تأملی بر نابسندگی نظریه سیستم‌ها در فهم و تحلیل جهان- جهانی شدن یادگیری از راه دور: چالش‌های هزاره نوین- نظریه‌های شخصیت و کاربرد آن- تغییر سازمانی- تک نگاشت: نقش دولت، آموزش عالی و توسعه پایدار- بررسی تأثیرات روند جهانی شدن بر دانشگاه‌ها و دانشگاهیان ایران- پژوهش‌های علمی کشور: نگاهی به کاستی‌ها و مشکلات- فناوری اطلاعات، رویکردهای نوین آموزشی، فرصتی برای کشورهای در حال توسعه۱۳۸۴-۱۳۸۱، مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی.

 1. طرح پژوهشی: اصول راهنمای تدوین معیارهای ارزیابی لایحه « اصلاح اهداف وظایف و تشکیلات وزارت عتف »‌، ۱۳۸۰، همکار و مدیر اجرایی – مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی.

 1. گزارش: نقد و ارزیابی « طرح سکوی فناوری »، ۱۳۸۰، دبیر خانه شورای تغییر ساختار- وزارت عتف.

 1. گزارش: بررسی افزایش ورود دختران به دانشگاه ها، ۱۳۸۰، همکار – دفتر مطالعات و برنامه ریزی فرهنگی و اجتماعی و دبیرخانه تغییر ساختار وزارت عتف.

 1. گزارش: بررسی و تدوین راه کارهای کاهش نسبی مهاجرت نخبگان علمی و سرمایه های انسانی ( سه ویرایش )، ۱۳۸۰، دبیرخانه تغییر ساختار ، به سفارش دفتر وزارتی وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری برای ارائه به هیات دولت.

 1. گزارش: ارزیابی «‌ طرح ارزیابی عملکرد وزارت علوم ،‌تحقیقات و فناوری(‌در چارچوب نظام علم و فناوری )، ۱۳۸۰، مرکز پژوهش های مجلس شورای  اسلامی ایران.

 1. طرح مطالعاتی: درباره اسلامی شدن دانشگاه ها، ۱۳۸۰، دبیرخانه تغییر ساختار وزارت عتف.

 1. گزارش: نقد و بررسی لایحه وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری پیشنهادی از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، ۱۳۷۹، همکار – شورای تغییر ساختار ، دبیرخانه شورای تغییر ساختار – وزارت عتف.

 1. طرح مطالعاتی: مطالعه تطبیقی وظایف  وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری با اهداف لایحه، ۱۳۷۹، دبیر خانه شورای تغییر ساختار وزارت عتف.

 1. طرح پژوهشی: درباره نحوه تدوین پیش نویس لایحه اصلاح اهداف ، وظایف و تشکیلات وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری (‌۲ جلد )، ۱۳۷۹، همکار و مدیر اجرایی : شورای تغییر ساختار ، دبیرخانه تغییر ساختار وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری.

 1. طرح پژوهشی: مفاهیم و اصول راهنما در تجزیه و تحلیل هدف ها ، وظیفه ها ، نقش ها و فناوری بازیگران نظام علوم ، تحقیقات فناوری، ۱۳۷۹، همکار – شورای تغییر ساختار ، دبیرخانه شورای تغییر ساختار – وزارت عتف.

 1. دیدگاهها و نظرات کارشناسی در قلمرو آموزش عالی (طرح تدوین رسالت دانشگاه (دانشگاه امام صادق «ع»)- بررسی، نقد و ارزیابی طرح: «سکوی فناوری ملی»- گزارش اولین نشست عمومی باشگاه اینترنتی اطلاع رسانی و ارتباطی- مطالعات و اقدامات علمی-کارشناسی برای تدوین پیش نویس لایحه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری- نقد و بررسی «طرح بازنگری در ساختار سازمانی»- نقد و بررسی «برنامه تحول در نظام اداری کشور»- نقد و بررسی اهداف و سیاست‌های مربوط به پژوهشگران- نقد و بررسی گزیده‌ای از کتاب «دیدگاه‌های نو در برنامه‌ریزی آموزش عالی» آبان ماه ۱۳۸۱- نقد و بررسی گزیده‌ای از کتاب «دیدگاه‌های نو در برنامه‌ریزی آموزش عالی» آذر ماه ۱۳۸۱- تحلیلی تجربی از دانشجویان خارجی فرار مغزها به ایالات متحده- نقد و بررسی کتاب: مباحثی از اقتصاد آموزش و پرورش۱۳۸۱-۱۳۷۹، مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی.
راهنمایی و مشاوره پایان نامه ها

 1. عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد: بررسی وضعیت دستیابی دختران به آموزش عالی

سال: ۱۳۸۸

دانشگاه پیام نور

استاد راهنما: حمید جاودانی

استاد مشاور: غلامرضا ارجمندی

 1. عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد: بررسی فلسفه آموزش عالی در ایران

سال: ۱۳۸۹

دانشگاه آزاد اسلامی

استاد راهنما: یلدا دلگشایی

استاد مشاور: حمید جاودانی

 1. عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد: بررسی میزان و چگونگی استفاده از اینترنت و اثرات آن بر همبستگی اجتماعی: مورد کاوی استعدادهای درخشان

سال: ۱۳۹۰

دانشگاه پیام نور

استاد راهنما: حمید جاودانی

استاد مشاور: پروانه دانش

 1. عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد: بررسی رابطه دینداری و نگرش نسبت به آزادی مورد کاوی: دانشجویان دانشگاه تربیت معلم سبزوار

سال: ۱۳۹۰

دانشگاه پیام نور

استاد راهنما: حمید جاودانی

استاد مشاور: سارا شریعتی مزینانی

 1. عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد: بررسی عوامل مؤثر بر کیفیت آموزشی دانشجویان دانشگاه پیام نور

سال: ۱۳۹۰

دانشگاه پیام نور

استاد راهنما: حمید جاودانی

استاد مشاور: نسرین نورشاهی

 1. عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد: بررسی موانع ادامه تحصیل زنان متأهل (ازدواج کرده) در دوره‌های آموزش عالی (مطالعه موردی شهر بندرعباس)

سال: ۱۳۹۰

دانشگاه پیام نور

استاد راهنما: حمید جاودانی

استاد مشاور: پروانه دانش

 1. عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد: بررسی روند ارزشیابی کیفیت تدریس اساتید در دانشگاه‌های فنی مهندسی تهران و میزان کارایی و اثربخشی آن از نظر افراد ذی‌ربط

سال: ۱۳۹۰

دانشگاه پیام نور

استاد راهنما: مهران فرج اللهی

استاد مشاور: حمید جاودانی

 1. عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد: بررسی عوامل اجتماعی موثر بر مشارکت سیاسی جوانان ایرانی

سال: ۱۳۹۰

دانشگاه پیام نور

استاد راهنما: حمید جاودانی

استاد مشاور: نبی الله ایدر

 1. عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد: بررسی مقایسه ای اعتماد اجتماعی بین دانشجویان دانشکده های مختلف دانشگاه کردستان

سال: ۱۳۹۱

دانشگاه پیام نور

استاد راهنما: حمید جاودانی

استاد مشاور: مسعود کوثری

 1. عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد: رابطه بین اعتماد نهادی و سبک مدیریت با انگیزش معلمان به کار در دوره ابتدایی دختران و پسران

سال: ۱۳۹۱

دانشگاه پیام نور

استاد راهنما: حمید جاودانی

استاد مشاور: شهناز صداقت زادگان

 1. عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد: اثر وام های دانشجویی بر افزایش عدالت در دسترسی به تحصیلات تکمیلی....

سال: ۱۳۹۱

دانشگاه پیام نور

استاد راهنما: حمید جاودانی

استاد مشاور: غلامرضا ارجمندی

 1. عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد: بررسی رابطه استفاده از وسایل ارتباط جمعی و میزان دینداری دانشجویان کارشناسی ارشد پیام نور

سال: ۱۳۹۳

دانشگاه پیام نور

استاد راهنما: احمد بخارایی

استاد مشاور: حمید جاودانی