کتاب‌هاى تازه
  آمار آموزش عالی ایران سال تحصیلی 97-1396
 فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی شماره 88
 پژوهش در آموزش عالی ایران
 تاریخ اجتماعی موسسه تحقیقات و برنامه ریزی آموزشی تا موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی؛ ایستاده در گذر ایام
 محورهای توسعه دانش بنیان؛ چارچوب مفهومی و داده های ایران
    عنوان بخش کتاب
    کتاب‌های چاپ شده  69
    انتشارات دوره‌ای  127
    مجله نامه آموزش عالی  30
کتاب‌هاى برتر
 آمار آموزش عالی ایران سال تحصیلی 88-1387
 آمار آموزش عالی ایران سال تحصیلی 85-1384
 آمار آموزش عالی ایران سال تحصیلی 82-1381
 آمار آموزش عالی ایران سال تحصیلی 77-1376
 فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی شماره 3
معرفی كتاب | جستجوی كتاب‌