کتاب‌هاى تازه
 برنامه های کارآفرینی در دانشگاه های مدرن
 اقتصاد توسعه دانش بنیان
 فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی شماره 94
 طراحی برنامه درسی در آموزش عالی از نظریه تا عمل
 رصد اشتغال دانش آموختگان سال تحصیلی 93-1392 آموزش عالی ایران
    عنوان بخش کتاب
    کتاب‌های چاپ شده  75
    انتشارات دوره‌ای  134
    مجله نامه آموزش عالی  30
کتاب‌هاى برتر
 آمار آموزش عالی ایران سال تحصیلی 88-1387
 آمار آموزش عالی ایران سال تحصیلی 85-1384
 آمار آموزش عالی ایران سال تحصیلی 82-1381
 آمار آموزش عالی ایران سال تحصیلی 77-1376
 فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی شماره 3
معرفی كتاب | جستجوی كتاب‌