بایگانی بخش اولویت‌های پژوهشی

| جستجوی پیشرفته | تعداد کل مطالب: 9 | تعداد کل بازدید های مطالب: 29,814 |
نمایش مطالب منتشر شده از تاریخ   تا تاریخ


:: گروه مطالعات مدیریت آموزش عالی - ۱۳۹۳/۴/۲۹ -
:: گروه مطالعات تطبیقی و نوآوری در آموزش عالی - ۱۳۹۳/۴/۲۹ -
:: گروه برنامه ریزی آموزش عالی - ۱۳۹۳/۴/۲۹ -
:: سیاست گذاری توسعه علوم، تحقیقات و فناوری - ۱۳۹۳/۴/۲۹ -
:: بررسی نقش آموزش‌عالی در توسعه اقتصادی کشور - ۱۳۹۳/۴/۲۹ -
:: بررسی بازار خدمات آموزش عالی - ۱۳۹۳/۴/۲۹ -
:: آموزش‌عالی و بازارکار - ۱۳۹۳/۴/۲۹ -
:: گروه اقتصاد آموزش عالی و بررسی های نیروی انسانی - ۱۳۹۳/۴/۲۹ -
:: گروه‌های پژوهشی - ۱۳۹۳/۴/۲۹ -