بایگانی بخش آموزشگر دانشگاهی (کادر آموزشی)

img_yw_news
شنبه ۶ آذر ۱۳۹۵ -

تفکیک سال

img_yw_news
سه شنبه ۲ آذر ۱۳۹۵ -

سرفصل کادر آموزشی سال 87-1386

img_yw_news
سه شنبه ۲ آذر ۱۳۹۵ -

سرفصل کادر آموزشی سال 86-1385

img_yw_news
سه شنبه ۲ آذر ۱۳۹۵ -

سرفصل کادر آموزشی سال 85-1384

img_yw_news
سه شنبه ۲ آذر ۱۳۹۵ -

سرفصل کادر آموزشی سال 84-1383

img_yw_news
سه شنبه ۲ آذر ۱۳۹۵ -

سرفصل کادر آموزشی سال 83-1382

img_yw_news
سه شنبه ۲ آذر ۱۳۹۵ -

جداول کادر آموزشی سال 87-1386 بخش اول

img_yw_news
سه شنبه ۲ آذر ۱۳۹۵ -

جداول کادر آموزشی سال 87-1386 بخش دوم

img_yw_news
سه شنبه ۲ آذر ۱۳۹۵ -

جداول کادر آموزشی سال 86-1385 بخش اول

img_yw_news
سه شنبه ۲ آذر ۱۳۹۵ -

جداول کادر آموزشی سال 86-1385 بخش دوم

img_yw_news
سه شنبه ۲ آذر ۱۳۹۵ -

جداول کادر آموزشی سال 85-1384 بخش اول

img_yw_news
سه شنبه ۲ آذر ۱۳۹۵ -

جداول کادر آموزشی سال 85-1384 بخش دوم

img_yw_news
سه شنبه ۲ آذر ۱۳۹۵ -

جداول کادر آموزشی سال 85-1384 بخش سوم

img_yw_news
سه شنبه ۲ آذر ۱۳۹۵ -

جداول کادر آموزشی سال 85-1384 بخش چهارم

img_yw_news
سه شنبه ۲ آذر ۱۳۹۵ -

جداول کادر آموزشی سال 84-1383 بخش اول

img_yw_news
سه شنبه ۲ آذر ۱۳۹۵ -

جداول کادر آموزشی سال 84-1383 بخش دوم

img_yw_news
سه شنبه ۲ آذر ۱۳۹۵ -

جداول کادر آموزشی سال 84-1383 بخش سوم

img_yw_news
سه شنبه ۲ آذر ۱۳۹۵ -

جداول کادر آموزشی سال 84-1383 بخش چهارم

img_yw_news
سه شنبه ۲ آذر ۱۳۹۵ -

جداول کادر آموزشی سال 83-1382 بخش اول

img_yw_news
سه شنبه ۲ آذر ۱۳۹۵ -

جداول کادر آموزشی سال 83-1382 بخش دوم

img_yw_news
سه شنبه ۲ آذر ۱۳۹۵ -

جداول کادر آموزشی سال 83-1382 بخش سوم

img_yw_news
سه شنبه ۲ آذر ۱۳۹۵ -

جداول کادر آموزشی سال 83-1382 بخش چهارم

img_yw_news
سه شنبه ۲ آذر ۱۳۹۵ -

سرفصل کادر آموزشی سال 88-1387

img_yw_news
سه شنبه ۲ آذر ۱۳۹۵ -

سرفصل کادر آموزشی سال 89-1388

img_yw_news
سه شنبه ۲ آذر ۱۳۹۵ -

سرفصل کادر آموزشی سال 90-1389

img_yw_news
سه شنبه ۲ آذر ۱۳۹۵ -

سرفصل کادر آموزشی سال 91-1390

img_yw_news
سه شنبه ۲ آذر ۱۳۹۵ -

سرفصل کادر آموزشی سال 92-1391

img_yw_news
سه شنبه ۲ آذر ۱۳۹۵ -

سرفصل کادر آموزشی سال 93-1392

img_yw_news
سه شنبه ۲ آذر ۱۳۹۵ -

سرفصل کادر آموزشی سال 94-1393

img_yw_news
سه شنبه ۲ آذر ۱۳۹۵ -

جداول کادر آموزشی سال 88-1387 بخش اول

img_yw_news
سه شنبه ۲ آذر ۱۳۹۵ -

جداول کادر آموزشی سال 88-1387 بخش دوم

img_yw_news
سه شنبه ۲ آذر ۱۳۹۵ -

جداول کادر آموزشی سال 89-1388 بخش اول

img_yw_news
سه شنبه ۲ آذر ۱۳۹۵ -

جداول کادر آموزشی سال 89-1388 بخش دوم

img_yw_news
سه شنبه ۲ آذر ۱۳۹۵ -

جداول کادر آموزشی سال 90-1389 بخش اول

img_yw_news
سه شنبه ۲ آذر ۱۳۹۵ -

جداول کادر آموزشی سال 90-1389 بخش دوم

img_yw_news
سه شنبه ۲ آذر ۱۳۹۵ -

جداول کادر آموزشی سال 91-1390 بخش اول

img_yw_news
سه شنبه ۲ آذر ۱۳۹۵ -

جداول کادر آموزشی سال 91-1390 بخش دوم

img_yw_news
سه شنبه ۲ آذر ۱۳۹۵ -

جداول کادر آموزشی سال 92-1391 بخش اول

img_yw_news
سه شنبه ۲ آذر ۱۳۹۵ -

جداول کادر آموزشی سال 92-1391 بخش دوم

img_yw_news
سه شنبه ۲ آذر ۱۳۹۵ -

جداول کادر آموزشی سال 93-1392 بخش اول

img_yw_news
سه شنبه ۲ آذر ۱۳۹۵ -

جداول کادر آموزشی سال 93-1392 بخش دوم

img_yw_news
سه شنبه ۲ آذر ۱۳۹۵ -

جداول کادر آموزشی سال 94-1393 بخش اول

img_yw_news
سه شنبه ۲ آذر ۱۳۹۵ -

جداول کادر آموزشی سال 94-1393 بخش دوم


کلیه حقوق این وب سایت متعلق به پژوهشهای آماری و فناوری اطلاعات می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2018 All Rights Reserved | Statistical Research and Information Technology

Designed & Developed by : Yektaweb