بایگانی بخش دوره‌های برگزار شده

:: برگزاری کارگاه آموزشی در دانشگاه خاتم - ۱۳۹۶/۶/۷ -
:: برگزاری کارگاه تحلیل آماری پیشرفته - ۱۳۹۶/۵/۲۱ -
:: دوره آشنایی با کارویژه های دانشگاه پژوهی (IR) - ۱۳۹۶/۲/۷ -
:: دوره آشنایی با کارویژه های دانشگاه پژوهی (IR) - ۱۳۹۶/۱/۳۱ -
:: دوره روش تحقیق: پروپزال نویسی در حوزه علوم انسانی - ۱۳۹۵/۱۱/۱ -
:: دوره آشنایی با کارویژه های دانشگاه پژوهی (IR) - ۱۳۹۵/۱۰/۲۵ -
:: کارگاه تخصصی آشنایی با کاربردهای نرم افزار مکس کیودا دانشگاه میسور هند - ۱۳۹۵/۱۰/۱۰ -
:: کارگاه تخصصی اخلاق حرفه ای در پژوهش های دانشگاهی برای دانشجویان ایرانی شاغل به تحصیل در دانشگاه میسور هند - ۱۳۹۵/۱۰/۹ -
:: برگزاری کارگاه آموزشی مندلی (مدیریت منابع و مآخذ) برای دانشجویان شاغل به تحصیل در دانشگاه میسور - ۱۳۹۵/۸/۱۳ -
:: آشنایی با نرم افزار مکس کیودا (MAXQDA) (تحلیل داده های کیفی) - ۱۳۹۴/۱۰/۲۱ -
:: روش تحقیق: پروپوزال نویسی - ۱۳۹۴/۱۰/۲ -
:: روش تحقیق: پروپوزال نویسی - ۱۳۹۴/۹/۱۴ -
:: آشنایی با اخلاق حرفه ای در پژوهش های دانشگاهی - ۱۳۹۴/۸/۴ -
:: آشنایی با مفاهیم و مهارت‌های مدیریت دانشگاهی و مؤسسات آموزش عالی - ۱۳۹۴/۷/۲۲ -
:: آشنایی با مفاهیم و مهارت‌های مدیریت دانشگاهی و مؤسسات آموزش عالی - ۱۳۹۴/۷/۲۲ -
:: مروری بر قوانین و مقررات ناظر بر دانشگاه ها و موسسات آموزشی و پژوهشی با محوریت آیین نامه مالی و معاملاتی - ۱۳۹۴/۷/۱۴ -
:: ارتباط آموزش عالی با بازار کار: با تاکید بر تجربه ژاپن - ۱۳۹۴/۶/۴ -
:: دوره آشنایی با مدیریت دانشگاهی - ۱۳۹۴/۳/۲۷ -
:: دوره آشنایی با الگوهای مختلف دانشگاهی در جهان - ۱۳۹۴/۳/۲۴ -
:: دوره روانشناسی بهره‌وری راهبردی - ۱۳۹۴/۳/۲۴ -
:: دوره آشنایی با کارویژه های دانشگاه پژوهی - ۱۳۹۴/۳/۱۲ -
:: دوره آشنایی با مدیریت دانشگاهی - ۱۳۹۴/۳/۹ -
:: دوره آشنایی با الگوهای مختلف دانشگاهی در جهان - ۱۳۹۴/۲/۳۰ -
:: دوره روانشناسی ارتباط و ارتباط متقابل - ۱۳۹۴/۲/۲۹ -
:: دوره اخلاق حرفه ای در پژوهش های دانشگاهی - ۱۳۹۴/۲/۹ -
:: دوره روش تحقیق (پروپوزال نویسی) - ۱۳۹۴/۲/۷ -
:: دوره اخلاق حرفه ای در پژوهش های دانشگاهی - ۱۳۹۴/۲/۶ -
:: دوره آشنایی با کارویژه های دانشگاه پژوهی - ۱۳۹۴/۱/۲۰ -
:: کارگاه بیماری های قلبی و عروقی - ۱۳۹۳/۱۲/۱۱ -
:: اخلاق حرفه ای - ۱۳۹۳/۱۱/۳۰ -
:: آشنایی با کار ویژه های دانشگاه پژوهی - ۱۳۹۳/۱۱/۲۹ -
:: آشنایی با کار ویژه های دانشگاه پژوهی - ۱۳۹۳/۱۱/۲۵ -
:: اخلاق حرفه ای - ۱۳۹۳/۱۱/۸ -
:: برگزاری دوره دانشگاه پژوهی (IR) - ۱۳۹۳/۱۰/۲۹ -
:: برگزاری دوره روش تحقیق - ۱۳۹۳/۶/۲۰ -
:: سخنرانی در خصوص مدیرت سبز - ۱۳۹۳/۶/۱۱ -
:: برگزاری دوره روش تحقیق - ۱۳۹۳/۳/۲۲ -
:: برگزاری دوره آشنایی با اخلاق حرفه‌ای - ۱۳۹۳/۳/۲۱ -
:: عناوین دوره‌ها - ۱۳۹۰/۳/۱ -