جدول گزارش ها

ردیف سخنران موضوع تاریخ دریافت گزارش
۱ دکتر مقصود فراستخواه تحولات پنج نسل در دانشگاه به مثابه فضای اجتماعی ۱۳۹۶/۰۱/۲۹ دریافت گزارش
۲ دکتر عیسی ثمری تاملی بر مولفه های دانشگاه های دولتی ایران از دیدگاه مدیران: مطالعه ای از دانشگاه های قدیم و تازه تاسیس گسترش یا توسعه؟ ۱۳۹۶/۰۲/۱۹ دریافت گزارش
۳ دکتر مریم سادات قریشی خوراسگانی آسیب شناسی پردیسهای خودگردان، دانشگاههای دولتی شهر تهران ۱۳۹۶/۰۴/۲۰ دریافت گزارش
۴ دکتر سمیه فریدونی پیامدهای اجتماعی توسعه کمّی آموزش عالی؛ نظریه ای داده بنیاد ۱۳۹۶/۰۶/۲۸ دریافت گزارش
۵ دکتر نعمت الله فاضلی آیا مجاز به نقد آموزش عالی هستیم؟ ۱۳۹۶/۰۷/۰۴ دریافت گزارش
۶ دکتر فرهاد ابراهیم آبادی لزوم تدوین و استقرار (چارچوب ملی مدارک تحصیلی) ۱۳۹۶/۰۷/۲۵ دریافت گزارش