اخبار
چاپ کتاب آمار آموزش عالی ایران سال تحصیلی 94-1393

چاپ کتاب آمار آموزش عالی سال تحصیلی ۹۴-۱۳۹۳ شامل دو بخش آمار دانشجویی و آمار آموزشگران دانشگاهی...


چاپ کتاب آمار آموزش عالی ایران سال تحصیلی 93-1392

چاپ کتاب آمار آموزش عالی سال تحصیلی ۹۳-۱۳۹۲ شامل دو بخش آمار دانشجویی و آمار آموزشگران دانشگاهی...


روز آمار و برنامه ریزی سال 1393
بمناسبت روز آمار و برنامه ریزی ( اول آبانماه) با حضور ریاست و معاون پژوهشی موسسه در سالن جلسات مراسم قدردانی از همکاران گروه پژوهشهای آماری و فناوری اطلاعات انجام گردید...

چاپ کتاب آمار آموزش عالی ایران سال تحصیلی 92-1391

چاپ کتاب آمار آموزش عالی سال تحصیلی ۹۲-۱۳۹۱ شامل دو بخش آمار دانشجویی و آمار آموزشگران دانشگاهی...


چاپ کتاب آمار آموزش عالی ایران در سال تحصیلی 91-1390

چاپ کتاب آمار آموزش عالی سال تحصیلی ۹۱-۱۳۹۰ شامل دو بخش آمار دانشجویی و آمار آموزشگران دانشگاهی...


تحلیل آمار آموزش عالی ایران در سال تحصیلی 92-1391

سخنرانی جناب آقای دکتر منیعی، مدیر محترم گروه پژوهش های آماری و فناوری اطلاعات با عنوان "تحلیل آمار آموزش عالی ایران در سال تحصیلی 92-1391" ...