img_yw_news
شنبه ۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

پنل شانزدهم: آینده دانشگاهها و موسسات پژوهشی ایران در رقابتهای جهانی چه می شود

برگزاری پنل شانزدهم میز آینده پژوهی آموزش عالی با موضوع "آینده دانشگاهها و موسسات پژوهشی ایران در رقابتهای جهانی چه می شود؟"...

ادامه...

img_yw_news
یکشنبه ۲۴ بهمن ۱۳۹۵

پنل پانزدهم: آینده‌اندیشی سیاست‌های بومی‌گزینی در پذیرش دانشجو و پیامدهای آن

در راستای سلسله پنل‌های تخصصی میز آینده پژوهی آموزش عالی و به منظور آگاهی‌بخشی و جلب مشارکت سیاست‌گذاران مرتبط با حوزه سیاست‌های بومی‌گزینی پذیرش دانشجو و به منظور واکاوی سیاست...

ادامه...

img_yw_news
شنبه ۱۰ مهر ۱۳۹۵

پنل سیزدهم: شبکه منطقه‌ای دانشگاه‌ها در کشور، ضرورت تفویض اختیار ساختاری

پنل سیزدهم میز آینده پژوهی با حضور خبره های موضوع وذی نفعان، دربارۀ شبکه منطقه‌ای دانشگاه‌ها در کشور، ضرورت تفویض اختیار ساختاری به ...

ادامه...

img_yw_news
سه شنبه ۸ تیر ۱۳۹۵

پنل دوازدهم: ضرورت تمرکز زدایی و آینده حکمروایی خوب در آموزش عالی

پنل دوازدهم با عنوان "ضرورت تمرکز زدایی و آینده حکمروایی خوب در آموزش عالی با تأکید بر ظرفیتهای خودتنظیمی مناطق در کشور و آمایش منطقهای سرزمین"...

ادامه...

img_yw_news
یکشنبه ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۵

برنامه برگزاری همایش آینده پژوهی آموزش‌عالی ایران

برنامه برگزاری همایش «آینده پژوهی آموزش‌عالی ایران: چشم انداز بین‌المللی شدن...
 

ادامه...

آرشیو
img_yw_news
سه شنبه ۳ مرداد ۱۳۹۶

پنل هفدهم: آینده علوم محض و بنیادی در ایران؛ ماشین شغل ساز و بنگاه سودآور یا نهاد علمی معناساز و دانش گستر

هفدهمین پنل میز آینده پژوهی با تآمل بر موضوع "آینده علوم محض و بنیادی در ایران... ادامه...