اعضای دفتر - اعضا
ریاست

خانم دکتر نسرین نورشاهی

دکتر نسرین نورشاهی
مشاورین

دکتر غلامرضا ذاکرصالحی دکتر مقصود فراستخواه
دکتر غلامرضا ذاکرصالحی دکتر مقصود فراستخواه
رئیس دفتر ریاست و روابط عمومی

آقای امیر مرسلی
آقای امیر مرسلی
دبیرخانه کارشناس روابط عمومی


آقای قربانعلی باقری خانم میترا منوچهری
آقای قربانعلی باقری خانم میترا منوچهری
ماشین نویس

خانم زهرا نوری
خانم زهرا نوری
اداره حراست

نگهبان
آقای حسین پرویزی
آقای حسین پرویزی