درباره میز آینده پژوهی آموزش عالی - - تاریخچه

مؤسسه پژوهش وبرنامه ریزی آموزش عالی

میز آینده پژوهی آموزش عالی

تأسیس : ۱۳۹۳

مقدمه و تاریخچه تأسیس

میز آینده پژوهی «ساختاری گفتگویی» است که از ابتدای سال 1393 در مؤسسه پژوهش وبرنامه ریزی آموزش عالی تأسیس شده است.  منظور اصلی از تأسیس این نهاد علمی وپژوهشی وارتباطی،  مسأله گشایی، جستارگشایی و دستور گشایی برای سیاستگذاران ، دانشگاهیان و ذی نفعان مختلف اجتماعی آموزش عالی با رویکرد آینده اندیشی  وبا ساز وکار هم اندیشی وتشکیل پانل های تخصصی وگروه های بحث کانونی واجرای  تکنیک های دلفی و سناریو نویسی است.

هدف

۱. شناخت  کلیدی ترین روندها  وتحولات محیطی ودرونی نظام کلان آموزش­عالی ایران

۲.شناخت مهم ترین مسأله ها و چالشهای جاری و پیش روی  نظام کلان آموزش­عالی ایران

۳.  شناخت نحوه سازگاری خلاق نظام کلان آموزش­عالی ایران با تحولات محیط های آشوبناک وپیچیده

۴. کوشش برای فهم وضع مطلوب افق آینده و ارائه راهبردهایی برای مواجهه با  مسائل و چالشهای  نظام کلان آموزش­عالی ایران

۵.کمک به ذی نفعان اجتماعی برای  کشف و خلق آینده مطلوب آموزش عالی

۶. فراهم آوردن ادراکی از آینده آموزش عالی وآموزش عالی آینده   برای بهره گیری از آن در  سیاستگذاری های خرد، میانی و کلان آموزش عالی

موضوعات

۱. روندها وتحولات مربوط  به محیط ملی، ومنطقه ای وبین المللی نظام کلان آموزش­عالی ایران

۲. مسأله ها و چالشهای جاری وپیش روی نظام کلان آموزش­عالی ایران در شرایط کنونی

۳. عوامل مؤثر کلیدی و مهم­ترین پیشرانها وبازدارنده های آینده برای نظام کلان آموزش­عالی ایران در شرایط کنونی

۴. وضع مطلوب افق آینده و راهبردهای  مواجهه با مسائل و چالشها

۵. راهبردهای خلق آینده مطلوب (آینده آموزش عالی وآموزش عالی آینده)

• راهبردهای مواجهه با جهانی شدن و فناوری اطلاعات وارتباطات در آموزش عالی

• راهبردهای گسترش و  توسعه متوازن وپایدار آموزش عالی

• راهبردهای تضمین کیفیت آموزش عالی

• راهبردهای رشد وبالندگی هیأت علمی

• راهبردهای تنوع منابع مالی آموزش عالی

• راهبردهای تعاملات دولت، دانشگاه و جامعه

• راهبردهای کیفیت یاد دهی ویادگیری در آموزش عالی

• ......

۶. آینده پژوهی و آینده نگاری در سطوح کلان مدیریت آموزش عالی ،  در سطوح میانی دانشگاه ها ومؤسسات آموزش عالی ومراکز پژوهشی ونیز در سطح گروه های آموزشی وپژوهشی

هسته فکری و مطالعاتی

مطالعات اسنادی، فراتحلیل، مطالعات میدانی و اجرای پنل های خبره و... با مقاصد زیر:

• تهیه وتدارک دادگان

• تولید محتوا

• مستندسازی

• انجام تکنیک های دلفی

• نگاشت سناریو  

• .....

گروه های هدف برای دعوت به گفتگو در این میز:

• خبره­های موضوع و متخصصان

• سیاستگذاران

• مدیران سطح کلان آموزش عالی

• مدیران دانشگاهی  ودانشگاهیان

• صاحب نظران، متفکران مستقل، منتقدان

• کارشناسان

• پژوهشگران ودانشجویان آموزش عالی وآینده پژوهی

• ذی نفعان بیرونی خدمت گیرنده از آموزش عالی در سطوح جامعه ، صنعت، خدمات  ودولت

خروجی‌های مورد انتظار از میز

الف.خروجی های تولید دانش

مسیرنما، سناریو، راهبرد ، سیاستهای اجرایی، طرح اقدام و....             

• راهبردهای عملیاتی مواجهه با جهانی شدن و فناوری اطلاعات وارتباطات در آموزش عالی

• راهبردهای عملیاتی گسترش و  توسعه متوازن وپایدار آموزش عالی

• راهبردهای عملیاتی تضمین کیفیت آموزش عالی

• راهبردهای عملیاتی رشد وبالندگی هیأت علمی

• راهبردهای عملیاتی تنوع منابع مالی آموزش عالی

• راهبردهای عملیاتی تعاملات دولت، دانشگاه و جامعه

• راهبردهای عملیاتی کیفیت یاد دهی ویادگیری در آموزش عالی

• .......

بولتن ونشریه(اکترونیکی وکاغذی)

.....

ب. خروجی های تبادل و اشاعه دانش

هم اندیشی ها

همایش ها

کارگاه ها

ج.خروجی های تبدیل وکاربرد دانش

سیاست سازی وگشودن پنجره های دستورگذاری

سازمان میز:

رئیس میز : رئیس مؤسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی

نائب رئیس میز: معاون پژوهشی مؤسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی

معاون رئیس میز: معاون اجرایی مؤسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی

دبیر علمی میز:  دکتر مقصود فراستخواه، عضو هیأت علمی

مدیر سایت: مهندس ایمان جبلی

کارشناس مسؤول میز: آقای حسین سمیعی

نشانی:

تهران: خیابان نلسون ماندلا، کوچه گلفام، پ ۷۰

تلفن: ۰۲۱۲۲۰۱۰۶۱۶

futures.study.in.he@gmail.com