اعضای اصلی واحد - اعضای اصلی لابراتوار
کارشناسان واحد GIS

آقای آیدین تاتاری خانم زهره سیفی پور
آقای آیدین تاتاری خانم زهره سیفی پور