اعضای اصلی واحد - اعضای اصلی لابراتوار
- دکتر سیما بوذری: دکترای جغرافیا - آموزش عالی
- مهندس آیدین تاتاری: کارشناس ارشد GIS - آموزش عالی
- مهندس زهره سیفی پور: کارشناس ارشد جغرافیا - آموزش عالی