اعضای گروه - دکتر غلامرضا ذاکرصالحی

مشخصات عمومی AWT IMAGEAWT IMAGE

نام: غلامرضا

نام خانوادگی: ذاکرصالحی

شماره تماس: ۲۳۵۱۷۱۴۱-۰۲۱

ایمیل: zsalehi@irphe.ir

وب سایت شخصی: http://g-zakersalehi.ir

Dr. Gholamreza Zaker Salehi

مدارک دانشگاهی

 1. دکترا، حقوق اسلامی، دانشگاه تهران، سال فارغ التحصیلی.

 1. کارشناسی ارشد، رشته تحصیلی، دانشگاه تحصیل، سال تحصیل.

مشخصات شغلی

 1. دانشیار، گروه مطالعات تطبیقی و نوآوری در آموزش عالی، موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی.
عضویت و مسولیت در مجامع علمی

 1. مدیر گروه مطالعات تطبیقی و نوآوری در آموزش عالی، مؤسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی،۱۳۹۲-۱۳۸۴.

 1. مشاور رییس موسسه، موسسه پژوهش وبرنامه ریزی آموزش عالی، ۱۳۹۳ تا کنون.

 1. عضو هیأت مؤسس انجمن علمی آموزش‌ عالی ایران.

 1. عضو هیات مدیره انجمن آموزش عالی ایران، ۱۳۸۶-۱۳۸۰.

 1. عضو هیات مدیره انجمن ترویج علم ایران.

 1. عضو پیوسته انجمن جامعه شناسی ایران.

 1. عضو کمیته تدوین بخش توسعه دانایی برنامه چهارم توسعه، موسسه عالی پژوهش و برنامه ریزی سازمان مدیریت وبرنامه ریزی.

 1. عضو کمیته طرح ایران ۱۴۰۰ (توسعه بلند مدت) و تدوین بخش آموزش عالی آن، سازمان برنامه و بودجه ، ۱۳۷۵.

 1. عضو شورای پژوهشی، مؤسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی، ۱۳۸۴ تاکنون.

 1. عضوهیات تحریریه فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی،۱۳۹۰ تاکنون.

 1. عضو هیات تحریریه فصلنامه «نامۀ آموزش عالی»،۱۳۸۰ تاکنون.

 1. عضو هیات تحریریه فصلنامه سیاست علم وفناوری، دانشگاه صنعتی شریف،۱۳۹۲ تاکنون.

 1. عضو شورای پژوهشی گروه علم و جامعه، مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور، ۱۳۸۸ تاکنون.

 1. عضو کمیته مشورتی تدوین برنامه پنجم توسعه کشور در بخش علوم، تحقیقات و فناوری.

 1. عضو حقیقی کمیسیون علوم انسانی شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری، ۱۳۹۳-۱۳۸۹.

 1. عضو کمیته ساماندهی دانشگاههای غیرانتفاعی، وزارت علوم،تحقیقات وفناوری، ۱۳۹۳.

 1. مدیر علمی کارگاه پژوهشی"مشارکت زنان در آموزش عالی"، دفتر مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، ۱۳۷۹.

 1. عضو کمیته علمی و هماهنگی همایش سیاستها و مدیریت برنامه های رشد و توسعه در ایران، مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی، ۱۳۸۱.

 1. عضو کمیـته علمی همایش آموزش عالی و توسعۀ پایدار، مؤسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالـی ، ۱۳۸۳.

 1. عضو کمیته داوران همایش رشد، بهره وری و توسعه، مؤسسه آموزشی و پژوهشی مدیریت و برنامه ریزی ، ۱۳۸۵.

 1. عضو کمیته علمی همایش تأملی بر دوره های دکتری تخصصی در ایران، مؤسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی،  ۱۳۸۶.

 1. عضو کمیته علمی همایش دین و جهانی شدن، پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات،  ۱۳۷۹.

 1. عضو کمیته داوران همایش سرمایۀ اجتماعی و توسعه، مؤسسه آموزشی و پژوهشی مدیریت و برنامه ریزی ،  ۱۳۸۶.

 1. داور بخش علوم اجتماعی و ارتباطات جشنواره بین المللی فارابی، ۱۳۸۷.

 1. دبیر کارگاه «آشنایی با ظرفیت های یونسکو»، موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی، ۱۳۸۷.

 1. عضو کمیته علمی همایش «کنکاش های نظری و مفهومی پیرامون جامعه ایران»، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران و انجمن جامعه شناسی، ۱۳۸۶.

 1. عضو شورای راهبری تدوین گزارش ملی آموزش عالی ایران، ۱۳۸۷-۱۳۸۵.

 1. عضو کمیته علمی همایش «نظارت و ارزیابی در آموزش عالی»، دانشگاه  شهید بهشتی، ۱۳۸۷.

 1. همکاری در تدوین منشور ترویج علم ایران، انجمن علمی ترویج علم ایران، ۱۳۸۱.

 1. عضو شورای هماهنگی قطب های علمی کشور، ۱۳۸۴-۱۳۸۳.

 1. مشاور کمیته علم و جامعه، طرح ملی تحول نظام علم و فناوری، معاونت پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، ۱۳۸۷.

 1. دبیر علمی اولین و دومین کارگاه آموزشی روسای دانشگاهها، ۱۳۸۹.

 1. عضو کمیته علمی همایش بازنگری برنامه های درسی آموزش عالی، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، ۱۳۹۲.

 1. عضو کمیته علمی دومین همایش آموزش عالی وتوسعه پایدار، ۱۳۹۲.

 1. عضو کمیته علمی کنفرانس بین المللی علوم اجتماعی و اقتصادی، چین، ۲۰۱۴.

 1. عضو کمیته علمی کنگره بین المللی عدالت، مطالعات حقوقی و قضایی،دانشگاه شهید بهشتی ،۱۳۹۴.

 1. عضو کمیته علمی همایش آینده پژوهی آموزش عالی با تاکید بر بین المللی شدن دانشگاهها، موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی باهمکاری دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین، ۱۳۹۵.
سابقه تدریس

 1. جامعه شناسی علم وفناوری، کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی.

 1. جامعه شناسی علم وفناوری، کارشناسی ارشد، دانشگاه مازندران.

 1. جامعه شناسی آموزش وپرورش، دانشگاه شهیدبهشتی.

 1. حقوق اساسی ۱و۲، دانشگاه پیام نور تهران.

 1. حقوق مدنی، دانشگاه پیام نور تهران.

 1. کارتحقیقی ۱و۲، رشته حقوق، دانشگاه پیام نور تهران.

 1. بررسی تطبیقی مدیریت و برنامه ریزی آموزش عالی، کارشناسی ارشد،موسسه پژوهش وبرنامه ریزی آموزش عالی.

طرح های پژوهشی اتمام یافته

 1. اهداف و سیاستهای بلند مدت آموزش‌عالی در ایران (طرح ایران ۱۴۰۰)، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، ۱۳۷۵.

 1. آسیب شناسی فرهنگی دانشگاه در ایران، معاونت اجتماعی و فرهنگی وزارت علوم، تخقیقات و فنآوری، ۱۳۷۸.

 1. تدوین راهکارهای ارتقای ارزشهای فرهنگی در دانشگاه، معاونت اجتماعی و فرهنگی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، ۱۳۷۹.

 1. بررسی پدیده مهاجرت نخبگان و متخصصان به خارج از کشور، دفتر مطالعات فرهنگی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری،  ۱۳۷۹.

 1. مطالعات تدوین لایحه بازنگری در اهداف، مأموریتها و وظایف وزارت فرهنگ و آموزش‌عالی، عضو گروه تحقیق مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، ۱۳۸۰.

 1. اصول راهنمای تدوین لایحه اصلاح اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، عضو گروه تحقیق، ۱۳۸۰.

 1. مسأله شناسی پژوهش در ایران، پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات، وزارت فرهنگ، ارشاد اسلامی، ۱۳۸۱.

 1. بازنگری در اساسنامه سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران، عضو گروه تحقیق،۱۳۸۱.

 1. تعامل دانشگاه و جامعه، دبیرخانه شورایعالی انقلاب فرهنگی، ۱۳۸۱.

 1. تدوین برنامه راهبردی معاونت امور مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، ۱۳۸۲.

 1. بررسی مسأله خدمت موظف و شاخص های بهره وری اعضای هیأت علمی، با همکاری احمد رضا روشن ، ۱۳۸۳.

 1. تدوین سند ملی « تمهید شرایط حفظ و نگهداشت نخبگان»، مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش‌عالی، ۱۳۸۳.

 1. راهکارهای توسعه منابع انسانی نخبه و پیشگیری از مهاجرت نخبگان، مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش‌عالی، ۱۳۸۵.

 1. بررسی ابعاد حقوقی و مدیریتی ماده ۴۹ قانون برنامه چهارم توسعه (استقلال دانشگاهها) و راهکارهای اجرایی تحقق مفاد آن، مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش‌عالی، ۱۳۸۵.

 1. تدوین طرح دانشنامه سنت های آکادمیک در ایران و اسلام، موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی، ۱۳۸۶.

 1. مطالعه و بررسی مسایل و مشکلات حقوق مالکیت فکری در ایران و تدوین نقش دانشگاهها در توسعه و نهادینه شدن آن، مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش‌عالی، ۱۳۸۷.

 1. بررسی وضع گذشته و موجود پژوهش در ایران و تدوین اهداف و سیاست های بخش برای برنامه پنجم توسعه کشور، موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی، ۱۳۸۷.

 1. بررسی مبانی و مفاهیم حقوق آموزش عالی و کلیدی ترین مسایل آن در ایران، موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی، ۱۳۸۸.

 1. پایش وضعیت آموزش عالی منطقه آسیا:- همکار طرح،موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی، ۱۳۸۸.

 1. طرح تحول نظام علم و فناوری برای تدوین نقشه جامع علمی کشور (بخش علم وجامعه)،همکار طرح، معاونت پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، ۱۳۸۷.

 1. تجدید ساختار مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور، همکارطرح، ۱۳۸۹.

 1. گونه شناسی دیدگاههای نویسندگان ایرانی در زمینه بومی سازی علم، موسسه پژوهش وبرنامه ریزی آموزش عالی، ۱۳۹۰.

 1. ارزیابی دوره های دکتری مشترک با دانشگاههای خارجی، همکارطرح، موسسه پژوهش وبرنامه ریزی آموزش عالی،۱۳۹۱.

 1. راهبرد جذب دانشجویان خارجی در ایران،موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی،۱۳۹۳.

 1. بررسی مسائل و مشکلات حقوقی موسسات آموزش عالی غیردولتی –غیرانتفاعی، ۱۳۹۳.

 1. طرح ملی مطالعات بازنگری قانون تشکیل هیات امنای دانشگاهها و موسسات آموزش عالی،۱۳۹۳.

 1. مشاور علمی طرح "آسیب شناسی تاسیس رشته جدیددانشگاهی(موردعلوم انسانی)، پژوهشکده مطالعات فناوری،۱۳۹۲.
نظارت بر طرح های پژوهشی

 1. بررسی موانع نگرشی ساختاری و عوامل مرتبط با عدم کاربست یافته های پژوهشی توسط دستگاههای اجرایی، دفتر مطالعات اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، مجری: دکتر رمضان حسن زاده.

 1. بررسی نحوه بزرگداشت مفاخر علمی کشور، دفتر مطالعات اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، مجری: دکتر بهزادیان.

 1. بررسی مطالعات علوم انسانی درباره دفاع مقدس، دفتر مطالعات اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، مجری: دکتر بیژن زارع.

 1. ارزیابی عملکرد وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در سال ۱۳۸۱، مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، مجری: دکتر یعقوب  انتظاری.

 1. بررسی علل عدم وجود دانشگاههای ایران در رتبه بندیهای بین المللی، پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، مجری: دکتر محمد جواد ناطق پور.

 1. مطالعه تطبیقی نظام ارزشیابی، اعتبارسنجی و تضمین کیفیت درآموزش عالی سنتی ونوین، سازمان سنجش آموزش کشور، مجری: دکتر رضا محمدی.
مشاوره و راهنمایی پایان نامه های دانشجویی

 1. عنوان رساله دکتری: آسیب شناسی پردیسهای خودگردان دانشگاههای دولتی شهر تهران
 • دانشگاه: دانشگاه شهید بهشتی
 • دانشجو: مریم قریشی

 1. عنوان رساله دکتری: بررسی وضع موجود و تدوین الگوی مدیریت همکاریهای علمی بین المللی دانشگاههای برتر ایران
 • دانشگاه: دانشگاه شهید بهشتی
 • دانشجو: عباس رمضانی

 1. عنوان رساله دکتری: تدوین الگوی جذب نخبگان درایران با تاکیدبرتجارب مدیریتی
 • دانشگاه: دانشگاه شهید بهشتی
 • دانشجو: محمد هاشمیان

 1. عنوان رساله دکتری: طراحی و تدوین الگوی شایستگی اعضای هیات علمی دانشگاه تهران در تعاملات بین المللی
 • دانشگاه: دانشگاه تهران
 • دانشجو: محسن نظرزاده

 1. عنوان رساله دکتری: بین المللی شدن آموزش عالی در ایران:جذب و مبادله دانشجویان خارجی به مثابه سیاست فرهنگی
 • دانشگاه: پژوهشکده مطالعات فرهنگی واجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
 • دانشجو: محمد نیک بین

 1. عنوان رساله کارشناسی ارشد: مطالعه وتدوین پیش نیازهای ارتقای نقش آموزش عالی درنظام ملی نوآوری
 • دانشگاه: دانشگاه سمنان
 • دانشجو: راضیه دخانیان

 1. عنوان رساله کارشناسی ارشد: بررسی ویژگیهای توده ای شدن آموزش عالی درایران ازدیدگاه تصمیم سازان
 • دانشگاه: دانشگاه پیام نور
 • دانشجو: حسین سمیعی

 1. عنوان رساله کارشناسی ارشد: عوامل موثر برکیفیت نظارت برپایان نامه های کارشناسی ارشد
 • دانشگاه: دانشگاه الزهرا
 • دانشجو: مهناز میرزایی

 1. عنوان رساله کارشناسی ارشد: بررسی ماهیت و مشروعیت قراردادEPC  درنظام حقوقی ایران
 • دانشگاه: دانشگاه آزاد اسلامی
 • دانشجو: صغری حسنی خواه

 1. عنوان رساله کارشناسی ارشد: ازدواج با بیگانگان در نظام حقوقی ایران
 • دانشگاه: دانشگاه آزاد اسلامی
 • دانشجو: آمنه جعفری

 1. عنوان رساله کارشناسی ارشد: بررسی ابعاد اقتصادی و مدیریتی جذب دانشجویان خارجی
 • دانشگاه: دانشگاه آزاد اسلامی
 • دانشجو: سعیده غریب
انتشارات

کتابها:
 1. دانشگاه ایرانی: درآمدی بر جامعه‌شناسی آموزش‌عالی، انتشارات کویر، ۱۳۸۳.
 2. مهاجرت نخبگان، دفتر مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، ۱۳۷۹.

 1. دانشگاه، جامعه و فرهنگ، دفتر مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، ۱۳۸۲.

 1. همکاری در تالیف: سیر تحول شصت سال آموزش عالی، پژوهش و فناوری در ایران (تالیف بخش پژوهش و فناوری)، موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی، ۱۳۸۹.

 1. مبانی قراردادهای نامعین، نشر میزان، ۱۳۸۸.

 1. مبانی مشروعیت حکومت: نظریه  ابوالحسن ماوردیف بوستان کتاب، ۱۳۸۹.

 1. تقلب علمی: جنبه های اجتماعی و حقوقی، پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، ۱۳۸۹.

 1. راهبردهای مبارزه با فساد اداری، انتشارات جنگل،۱۳۸۸.

 1. کتابشناسی پژوهش در آموزش عالی، موسسه پژوهش وبرنامه ریزی آموزش عالی، ۱۳۸۹.

 1. ویرایش علمی کتاب «مهاجرت نخبگان، پدیده ای برای تأمل»، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، ۱۳۸۷.

 1. اندیشه سیاسی امام خمینی(ره)، انتشارات سروش،۱۳۹۳.

 1. جامعه شناسی آموزش عالی، زیرچاپ.

 1. حقوق آموزش عالی: مفاهیم و مسائل، زیرچاپ.

 1. آموزش عالی و جذب داشجویان خارجی، موسسه پژوهش وبرنامه ریزی آموزش عالی، ۱۳۹۵.
مقالات علمی – پژوهشی (ISC):
 1. شروط ابتدایی و تطبیق آن با قراردادهای نامعین، فصلنامه علمی پژوهشی مقالات و بررسی ها، دانشگاه تهران، شماره ۷۶.

 1. بررسی مشروعیت قراردادهای نامعین در حقوق اسلامی، فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات اسلامی، دانشگاه فردوسی مشهد، ۱۳۸۶.

 1. پارادوکس سرمایه اجتماعی تحصیلکردگان ایرانی: بررسی رابطه آموزش عالی و سرمایه اجتماعی در ایران، فصلنامه آموزش مهندسی، شماره ۴۰ .

 1. فرا تحلیل مطالعات انجام شده در زمینه مهاجرت نخبگان، فصلنامه علمی و پژوهشی جامعه شناسی ایران، بهار ۱۳۸۶.

 1. بررسی محیط پژوهش در ایران و پیشنهاد اهداف و سیاست­های پژوهش در برنامه پنجم توسعه کشور، فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی، شماره ۵۳.

 1. بررسی ابعاد حقوقی و مدیریتی استقلال دانشگاههادر ایران (موضوع ماده ۴۹ قانون برنامه چهارم توسعه) و تدوین راهکارهای اجرایی تحقق آن، فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی، شماره ۵۳.

 1. تحلیل محتوای نقشه جامع علمی کشور و پیشنهاد الگویی برای ارزیابی آن، فصلنامه سیاست علم و تکنولوژی، شماره ۶.

 1. بررسی دیدگاه مدیران مراکز علمی کشور در زمینه استقلال دانشگاهی در ایران ،مشترک با امین ذاکرصالحی، مجله آموزش عالی ،سال ۲ ، شماره ۳.

 1. چگونگی تعامل دانشگاه علوم انتظامی با مراکز علمی پژوهشی کشور و ارائه راهکارهای بهینه، مشترک با بهروز نوریان، فصلنامه مطالعات مدیریت انتظامی، سال ۴، شماره ۳، پاییز ۱۳۸۸.

 1. بررسی مبانی و مفاهیم حقوق آموزش عالی واساسی ترین مسائل آن در ایران، فصلنامه پ‍ژوهش وبرنامه ریزی آموزش عالی، شماره۶۱.

 1. وضعیت تولید و انتشار کتابهای علوم اجتماعی در ایران، مجله جامعه شناسی ایران، پاییز ۸۹.

 1. ارتقای سلامت دستگاه قضا:موردکاوی مبارزه با واسطه گری، فصلنامه حقوق کیفری، شماره ۱، دانشگاه علامه طباطبایی.

 1. بررسی وضعیت علم وفناوری درایران وجایگاه آن دربرنامه های توسعه، فصلنامه برنامه وبودجه، شماره ۱۱۵.

 1. چشم اندازها و تحولات آموزش عالی مالزی، نامه آموزش عالی، شماره ۱۹.

 1. ظرفیتهای قانونی استقلال دانشگاهی در ایران، فصلنامه آموزش عالی ایران، انجمن آموزش عالی ایران، شماره ۲۰.

 1. نقش دانشگاهها در توسعه و نهادینه شدن حقوق مالکیت فکری، فصلنامه پژوهشهای حقوق تطبیقی، دانشگاه تربیت مدرس، شماره ۸۴، تابستان۱۳۹۳.

 1. زندگی دانشجویی و الزامات نهادی علم، فصلنامه جامعه شناسی نهادهای اجتماعی، دانشگاه مازندران، شماره۳.

 1. دانشگاه تراز جهانی به عنوان بخشی از پارادایم جدید آموزش عالی، نویسنده همکار با آقایان نظرزاده زارع،دکتر پورکریمی ودکتر ابیلی، فصلنامه رهیافت، شماره ۵۷.

 1. مرور نظام مند و فراتحلیل پژوهش های ایرانی در قلمرو مطالعات اجتماعی علم و فناوری، مقاله مشترک با دکتر محمد امین قانعی راد،فصلنامه مطالعات اجتماعی ایران، زمستان ۱۳۹۴.

 1. بررسی مهاجرت نخبگان علمی در ایران،علی اصغر اسماعیل زاده و غلامرضا ذاکرصالحی، فصلنامه علمی-پژوهشی مطالعات راهبردی ورزش و جوانان، شماره ۲۶، زمستان ۱۳۹۳.
مقالات ارائه شده در کنفرانسهای بین المللی:
 1. The Paradox of Social Capital of Iranian Educated People: Survey and Study on the Relationship between Higher Education and Social Capital in Iran, ITED Conference, Madrid, Spain, 2009.

 1. A Study of E-Learning Situation in Iranian Higher Education, International Conference on Education and New Learning Technologies, Barcelona, Spain, 2010.

 1. Intellectual Capital and Society, The 2nd International Conference on Intellectual Capital, Zanjan University, Iran, 2010.

 1. Socio Cultural Aspects of E-Learning in Higher Education in Iran, Third Asian Conference on Education, Japan, 2011.

 1. The Status of Open and Distance Higher Education in Iran: A Rapid Assessment, The ۴th Asia Regional Open courseware and Open Education, Thailand, 2012.

 1. A Review on Iranian Higher Education Experiences of Joint Doctoral Courses with the Foreign Countries, (co-Author), The Fifth Asian Conference on Education, Japan, 2013.

 1. Women’s Right to Education in Iran: An Emphasis in Higher Education, The 2nd International Conference on Economics and Social Science, Shenzhen, China, 2014.
سایر مقالات (ترویجی، مروری و کنفرانسها):
 1. بررسی مسأله حاکمیت از دیدگاه اندیشمندان مسلمان، فصلنامه پژوهشکده علوم انسانی، شماره ۱۱.

 1. نقش و جایگاه ارزشها در فرهنگ سازمانی، پذیرفته شده در سمینار تحول سازمانی، ۱۳۷۸.

 1. کارکردهای آشکار و پنهان انجمنهای علمی و پژوهشی، فصلنامه علمی و پژوهشی رهیافت، شماره ۲۳ ، پائیز ۷۹ .

 1. نسبت عدالت اجتماعی و جامعه مدنی، سمینار عدالت اجتماعی، ۱۳۷۹.

 1. پیش نیازهای توسعه علمی کشور، سمینار رؤسای دانشگاهها دانشگاه صنعتی شریف، منتشر شده در مجموعه مقالات سمینار، ۱۳۸۰.

 1. دانشگاه آینده، دائره المعارف آموزش ‌عالی، ۱۳۸۰.

 1. مهاجرت نخبگان، دائره المعارف آموزش ‌عالی، ۱۳۸۰.

 1. راهبرد ملی تروج علم، روزنامه ایران، ۱۳۸۰.

 1. گذار از دانشگاه سنتی، ارائه شده در سمینار رؤسای دانشگاهها، دانشگاه صنعتی اصفهان، منتشر شده در مجموعه مقالات سمینار، ۱۳۸۱.

 1. علم پسا آکادمیک، نامه آموزش‌‌عالی، شماره ۱.

 1. آیا توسعه علمی ممکن است، نامه آموزش‌عالی، شماره ۲.

 1. دانشگاه و همکاریهای علمی بین‌المللی، نامه آموزش‌ عالی، شماره ۷.

 1. آموزش‌عالی، نگاهی دیگر، نامه آموزش‌ عالی، شماره ۱۰.

 1. بررسی موقعیت منزلتی دوره‌های فنی و حرفه‌ای در ایران، همایش نقش آموزشهای فنی و حرفه‌ای در تحولات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، دانشگاه مازندران، ۱۳۸۳.

 1. نسبت میان آینده پژوهی و برنامه‌های توسعه، مجموعه مقالات سمینار رشد، بهره‌وری و توسعه، ۱۳۸۴.

 1. بازاندیشی رسالت معاونت امور مطبوعاتی بر اساس تحلیل محیط مطبوعات در ایران، سومین سمینار بررسی مسائل مطبوعات، دانشگاه علامه طباطبایی، ۱۳۸۵.

 1. نقدی بر سیاست آموزشی ایران در بخش آموزش‌عالی، منوگراف، ۱۳۸۵.

 1. ملاحظاتی پیرامون ارتقای کارآمدی علوم انسانی، مجموعه سخنرانیهای همایش علوم انسانی و اشتغال، پژوهشکده مطالعات فرهنگی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و گروه فلسفه دانشگاه شهید بهشتی، ۱۳۸۶.

 1. تبارشناسی دیدگاهها در زمینۀ دانش اسلامی: رویکردی تاریخی – اجتماعی، همایش علم بومی، علم جهانی، امکان یا امتناع، دانشگاه تهران، ۱۳۸۶.

 1. آینده پژوهی شهری با تاکید بر آینده شهر تهران، همایش تهران ۱۴۰۴، دفتر مطالعات شهرداری تهران.

 1. سیر تحول مراکز پژوهش در ایران، کنفرانس تحولات دانشگاههای ایران و چشم اندازی به سوی کارآفرینی، دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران و سازمان یونسکو، بهمن ۱۳۸۷.

 1. سیر تحول الگوهای دانشگاهی و جایگاه آموزش مهندسی در آنها،کنفرانس آموزش عالی، دانشگاه صنعتی شریف،۱۳۹۰.

 1. پژوهشهای اجتماعی حساس: ازمصونیت هویتی تا پنهانکاری، دومین همایش ملی پژوهش اجتماعی و فرهنگی در جامعه ایران، انجمن جامعه شناسی ایران، ۵ دیماه ۱۳۹۱.

 1. نقش ایران دربازسازی آموزش عالی افغانستان، سمینار بین منطقه ای آسیبهای وارده به آموزش و راههای جلوگیری از آن، یونسکو، ۷ اسفند۱۳۹۱.

 1. آموزش مهندسی و تحولات جهانی، میزگرد،سومین کنفرانس آموزش مهندسی، دانشگاه صنعتی شریف، ۹آبان ۱۳۹۲.

 1. نگاهی به وضعیت مطالعات اجتماعی علم درایران، انجمن جامعه شناسی، ۲۵ آذر ۱۳۹۲.

 1. ارزیابی عملکرد نظام آموزش عالی ایران در جهت اهداف و رویکردهای پایداری، کنفرانس ملی ارزیابی پیشرفت در مولفه های آموزش برای توسعه پایدار، یونسکو، اردیبهشت ۱۳۹۳.

 1. آموزش عالی در گذار از توسعه پایدار به پسا پایداری، دومین همایش آموزش عالی و توسعه پایدار، اسفند۱۳۹۲.

 1. وضعیت مشارکت زنان درآموزش عالی ایران در نیم قرن اخیر، سمیناربین المللی زن در جهان اسلام یکصدسال اخیر، انجمن زنان پژوهشگر تاریخ دیماه ۱۳۹۲.

 1. چالشهای حقوقی طب سنتی و مکمل در ایران، مجموعه مقالات اولین کنگره بین المللی طب مکمل، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مهرماه ۱۳۹۴.

 1. دانشگاه ایرانی و مناقشه هویتی-کارکردی:درجستجوی یک هویت گمشده، همایش فلسفه آموزش عالی، دانشگاه شهیدبهشتی،۱۳ آبان ۱۳۹۴.