اعضای گروه - لیست اعضا
سرپرست گروه

آقای دکتر مقداد میرابی

آقای دکتر مقداد میرابی
اعضای هیات علمی گروه

آقای دکتر احمدرضا روشن

آقای دکتر احمد سعیدی

آقای دکتر احمد علی یزدان پناه
آقای دکتر رضا منیعی آقای دکتر احمد سعیدی آقای دکتر احمد علی یزدان پناه
کارشناسان گروه

آقای داوود جعفری خانم زینب امینی آقای ایمان جبلی
آقای داوود جعفری خانم زینب امینی آقای ایمان جبلی
خانم هما فضلی خانم فرزانه صحرائی خانم فاطمه عظامی
خانم هما فضلی خانم فرزانه صحرائی خانم فاطمه عظامی